| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

|Usnesení z 40. zasedání zastupitelstva obce 10.4.2006  

Usnesení ze 40. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 10.4.2006 v Obecním domě v Týnci.


519/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení a rozhodlo sloučit usnesení čís. 296/04 s usn.čís. 456/05 pod jedno usnesení č. 456/05.


520/06 Zastupitelstvo souhlasilo s likvidací 4 ks razítek obce a s uložením starého kulatého razítka obce se státním znakem a vyznačením „okres Klatovy“ pro archivní účely.


521/06 Zastupitelstvo souhlasilo s vyřazením dlouhodobého hmotné majetku: scanneru a tiskárny Panasonic a vzalo na vědomí závěry z kontroly evidence požární ochrany obce - změny ohlašoven požáru a míst k hlášení požáru.


522/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí a schválilo vyplacení příplatku k odměnám za 1.čtvrtletí 2006.523/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí doporučení stavební komise a schválilo poskytnutí půjčky z FRB obce tak, jak je navrhla stavební komise pro:

1. p. Zdeňka STAŇKOVÁ, Týnec č.p. 94: ANO-7x, p. Staněk nehlasoval

titul 04 – výměna oken výše půjčky 50 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 4 let - poskytnout v plné výši.

2. p. Vlastimil KNOTEK, Týnec č.p. 105: ANO-8x

titul 15 – domovní kanalizační přípojka výše půjčky 10 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 3 rok - poskytnout v plné výši.


524/06 Zastupitelstvo obce na základě § 85 a) zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo odprodat obecní pozemek pí. Jiřině Preslové z Malé Vísky – p.p.č. 514/30 v k.ú. Týnec u Janovi n.Úhl. o výměře 110 m2 za cenu 7 480 Kč (zaokrouhleno dle znaleckého posudku) s podmínkou úhrady všech nákladů s odprodejem spojených (znalečné, vklad do KN).


525/06 Zastupitelstvo v současné době nepovažuje výkup stodoly (st.p.č.22 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.) a příslušného pozemku za nutný a pro obec potřebný, vzhledem k majiteli okolní komunikace (Plzeňský kraj+SÚS Klatovy).


526/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že dne 29.4.2006 v době od 9,50 do 10,20 hod. se uskuteční sběr nebezpečného odpadu v Týnci u prodejny ve spolupráci s Odpadovým hospodářstvím Klatovy s.r.o.


527/06 Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh p. ing. Klasny se  zakoupením, nebo pronajmutím jednoho kontejneru na plasty a jeho umístěním v Loretě.


528/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí předložení návrhu zadání územního plánu velkého územního celku Plzeňského kraje.


529/06 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy s Městem Klatovy na finanční účast při zpracování projektu „Komunitní plánování v regionu Klatovsko“ a s úhradou finančního příspěvku 1 233,-- Kč s podmínkou, že obec bude průběžně informována o zpracování projektu a řešení dostupnosti a kvality sociálních služeb pro občany.


530/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Zákon čís. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytů;

 • Rozhodnutí KÚ PK/OŽP Plzeň – závazné stanovisko k lesnímu hospodářskému plánu Kolowratovy lesy (č.j.: 164/2006);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavební řízení – Týnec č.p. 46-kanalizační přípojka (č.j.150/2006);

 • Usnesení MěÚ/OVÚR Klatovy o zastavení řízení, týkající se žádosti o stavební povolení na stavební úpravu a přístavbu zahrádkář.chaty v Týnci (č.j.139/2006);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavební řízení – stavební úpravy stávající hospodářské stavby – vodovodní, kanalizační a elektrická přípojka (č.j.:174/2006);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drobné stavby – altán (č.j.: 172/2006);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav – výměna dřevěných oken za plastová (č.j.: 171/2006);

 • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o povolení odstranění stavby-hosp.objektu v Horní Lhotě č.p.5 (č.j.: 185/2006);

 • Informaci starosty o přípravách voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 2. a 3.6.2006;

 • Znění dopisu p. A.Jandové z Týnce a manželům ing. Zdeňkovi a Mileně Jandovým z Plzně;

 • Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu s pí. Langovou na prostory prodejny Týnec s výší nájemného 200 Kč/měsíc.

 • Výzvu Mgr.Szotkowského k účinné pomoci při povodních;

 • Doručení výzvy p.V.Ryšavému k úhradě faktury čís. 34/2005 dne 31.3.2005 (č.j.21/2006);

 • Nutnost opravy ceníku služeb obecního úřadu;

 • Nutnost úpravy smlouvy na hrobová místa v Týnci, stanovení poplatků dle kalkulace nákladů služeb souvisejících s provozem pohřebiště (do příštího zasedání);

 • Poděkování starosty členům kulturní a sociální komise při zabezpečování sbírky šatstva pro Diakonii a pí. Langové za poskytnutí prostor v místní prodejně.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ