| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Bakalářský studijní program obor „Veřejná správa a regionální rozvoj“  

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci s  Úhlava, o. p. s.

Bakalářský studijní program obor „Veřejná správa a regionální rozvoj“

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze organizuje v Konzultačním středisku v Klatovech bakalářské studium oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“ formou kurzů celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia.Jedinou podmínkou přijetí ke studiu je úspěšně ukončené úplné střední vzdělání (maturita). Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky.

Studium trvá celkem 3 roky (6 semestrů) a je rozděleno do dvou stupňů:

o               První stupeň (první tři semestry studia) - je organizován v rámci tzv. kurzů celoživotního vzdělávání. Účastníci kurzu celoživotního vzdělávání nemají statut  studenta vysoké školy. Kurzy jsou placené a cena kurzu za semestr činí Kč 13 800,-. Na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád ČZU a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze. Po absolvování kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení a mohou využít možnost pokračovat ve druhém stupni.

o               Druhý stupeň (další tři semestry studia)

a)       Přijetí k řádnému studiu – podmínkou přijetí do řádného studia je průměr za absolvovaný kurz celoživotního vzdělávání (první stupeň) do 2,00 (včetně) nebo složení přijímací zkoušky. Posluchačům budou uznány získané kredity v prvním stupni (tj. 50% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia). Posluchači mají statut studenta. Studium je bezplatné a zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Absolvent získává titul bakalář (Bc.) a může podat přihlášky na navazující magisterské studium na kterékoliv univerzitě.

b)      Pokračování v kurzu celoživotního vzdělávání – posluchači nemají statut studenta a nadále si hradí náklady na kurz CŽV. Pokračování v kurzu nevede k získání bakalářského titulu. Po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení.

Kombinované studium  je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní vzdělávání). Účastníci kurzu nejsou studenty vysoké školy ve smyslu zákona o vysokých školách, ale účastníky celoživotního vzdělávání. Obsah i rozsah kurzů CŽV Veřejná správa a regionální rozvoj vychází z akreditovaného oboru a je shodný se studiem řádným.

Organizace výuky

Studium je po celou dobu (6 semestrů) organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za měsíc po dobu dvou dnů, většinou o sobotách a nedělích.

Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky probíhají v Konzultačním středisku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, které využívá prostory Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech (Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy 4). 

Studijní plán

Studijní plán oboru Veřejná správa a regionální rozvoj je přílohou tohoto materiálu nebo ho lze získat na kontaktní adrese či na http://www.uhlava.cz.

Další informace

Výuka v Konzultačním středisku je v aktuálním akademickém roce zahájena pouze při dostatečném počtu uchazečů o studium. Uchazeči budou o otevření kurzu průběžně informováni (po naplnění kapacity kurzu - nejpozději do 8. září 2006). Výuka bude zahájena v říjnu 2006. Platba za kurz bude uskutečněna na základě dopisu o otevření kurzu a přijetí uchazeče, kde budou uvedeny veškeré informace (účet, zahájení výuky, apod.) a musí být provedena do stanoveného termínu. O přijetí do kurzu rozhoduje pořadí přihlášky a včasné zaplacení úhrady kurzu (platba probíhá po semestrech). Ve spolupráci s Komerční bankou je připravena nabídka financování studia formou okamžitého úvěru kreditní karty.

 Přihláška ke studiu

Pro podání přihlášky do kurzu CŽV platí shodná pravidla jako pro podávání přihlášky k řádnému studiu na vysoké škole. Používá se standardní tiskopis přihlášky ke studiu na vysoké škole. Lze využít také elektronické verze formuláře přihlášky na adrese http://prijimacky.czu.cz. (v tomto případě je nutné formulář vytisknout, podepsat a spolu s dokladem o uhrazení administrativního poplatku zaslat na fakultu). Přihlášku spolu s dokladem o uhrazení administrativního poplatku je třeba zaslat na PEF ČZU v Praze. Příjem přihlášek je od února 2006.

Uzávěrka pro podání přihlášek je stanovena nejpozději do 31. srpna 2006. V případě překročení kapacity kurzu bude příjem přihlášek zastaven před uvedeným termínem.

 

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu:

Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
studijní oddělení
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol

Pokyny k vyplnění přihlášky a zaplacení administrativního poplatku je možné si stáhnout na http://www.uhlava.cz

Bližší informace Vám poskytne Ing. Jiří Hamhalter z Úhlava, o. p. s., Krameriova 138, 339 01 Klatovy, tel.: 376 311 745, e-mail: hamhalter@uhlava.cz  nebo Alena Lakomá ze studijního oddělení PEF ČZU v Praze, tel.: 224 382 331, e-mail: lakoma@pef.czu.cz

 

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci s Úhlava, o. p. s. 

Navazující magisterský studijní program obor „Veřejná správa a regionální rozvoj“ 

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze organizuje v Konzultačním středisku v Klatovech navazující magisterské studium oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“ formou kurzů celoživotního vzdělávání v kombinované formě studia. 

Jedinou podmínkou přijetí ke studiu je získaný bakalářský titul na kterékoliv vysoké škole. Zájemci o studium neskládají přijímací zkoušky.

Studium trvá celkem 2 roky (4 semestry) a je rozděleno do dvou stupňů:

o               První stupeň (první dva semestry studia) - je organizován v rámci tzv. kurzů celoživotního vzdělávání. Účastníci kurzu celoživotního vzdělávání nemají statut  studenta vysoké školy. Kurzy jsou placené a cena kurzu za semestr činí Kč 11 800,-. Na účastníky celoživotního vzdělávání se vztahuje přiměřeně Studijní a zkušební řád a ostatní vnitřní předpisy ČZU v Praze. Po absolvování kurzu obdrží jeho účastníci osvědčení a mohou využít možnost pokračovat ve druhém stupni.

o               Druhý stupeň (další dva semestry studia)

a)       Přijetí k řádnému studiu – podmínkou přijetí do řádného studia je průměr za absolvovaný kurz celoživotního vzdělávání (první stupeň) do 2,00 (včetně) nebo složení přijímací zkoušky. Posluchačům budou uznány získané kredity v prvním stupni (tj. 50% kreditů potřebných k řádnému ukončení studia). Posluchači mají statut studenta. Studium je bezplatné a zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Absolvent získává titul inženýr (Ing.).

b)      Pokračování v kurzu celoživotního vzdělávání – posluchači nemají statut studenta a nadále si hradí náklady na kurz CŽV. Pokračování v kurzu nevede k získání diplomu. Po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení. 

Kombinované studium  je vhodné pro uchazeče, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí studovat prezenčně. Kombinované studium využívá prvky prezenčního a distančního vzdělávání. Kurz celoživotního vzdělávání je studium mimořádné (placené), organizované v souladu se zákonem č. 147/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách (§ 60 Celoživotní vzdělávání). Účastníci kurzu nejsou studenty vysoké školy ve smyslu zákona o vysokých školách, ale účastníky celoživotního vzdělávání. Obsah i rozsah kurzů CŽV Veřejná správa a regionální rozvoj vychází z akreditovaného oboru a je shodný se studiem řádným. 

Organizace výuky

Studium je po celou dobu (4 semestry) organizováno tak, aby jej bylo možno absolvovat při zaměstnání. Přednášky a konzultace jsou rozvrhovány průměrně jedenkrát za měsíc po dobu dvou dnů, většinou o sobotách a nedělích.

Přednášky a konzultace zajišťují vysokoškolští učitelé z České zemědělské univerzity v Praze. Výuka i zkoušky probíhají v Konzultačním středisku Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, které využívá prostory Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech (Národních mučedníků 141, 339 01 Klatovy 4).  

Studijní plán

Studijní plán oboru Veřejná správa a regionální rozvoj je přílohou tohoto materiálu nebo ho lze získat na kontaktní adrese či na http://www.uhlava.cz

Další informace

Výuka v Konzultačním středisku je v aktuálním akademickém roce zahájena pouze při dostatečném počtu uchazečů o studium.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ