| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 39.zasedání ZO Týnec ze dne 13.3.2006  

Usnesení z 39. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.3.2006 v Obecním domě v Týnci.


500/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o připravovaných investičních a neinvestičních akcích r. 2006 a schválilo jejich realizaci v předneseném rozsahu. Vedle akcí zahrnutých do rozpočtu 2006, bude mít prioritu řešení doplňkového zdroje pitné vody.


501/06 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace na KÚ PK v Plzni.


502/06 Zastupitelstvo souhlasilo s vyčištěním příkopů na Loretě v letních měsících.


503/06 Zastupitelstvo obce schválilo na základě § 84, odst.2, písm.i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku obce Týnec čís. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce. OZV nabývá účinnosti dnem vyhlášení dle ust. § 12, odst. 2 zákona o obcích, tj. po 15 dnech od zveřejnění na úřední desce obce. OZV č. 1/2006 je zrušena OZV č. 1/2000.


504/06 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o odpadovém hospodářství obce v r. 2005. Doporučilo i nadále usilovat o zapojení všech občanů do systému odpadového hospodářství.


505/06 Zastupitelstvo souhlasilo se zasláním další výzvy k úhradě faktury čís. 34/2005 s připomínkou, že pokud nebude faktura v daném termínu uhrazena bude její úhrada vymáhána soudně.


506/06 Zastupitelstvo souhlasilo s odkoupením pozemku p.p.č. 433/84 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. o výměře 7 m2 za cenu 2100 Kč pro místní komunikaci na západním okraji obce od pí. MUDr. Alexandry Sýkorové.


507/06 Na základě žádosti pí. Jiřiny Preslové z Malé Vísky přijalo zastupitelstvo obce záměr odprodeje části pozemku p.p.č. 514/11 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhl. o výměře 110 m2, za cenu stanovenou znaleckým posudkem.


508/06 Zastupitelstvo doporučilo dále jednat s pí. Langovou o nájmu nebytových prostor prodejny a schválilo minimální nájemné ve výši 200 Kč/měsíc.


509/06 Zastupitelstvo schválilo předběžně nahlásit na Setkání Týnců 2006 ve Velkém Týnci účast cca 25 občanů (20 hasiči a 5 oficiální delegace). Doprava bude zajištěna vlastními osobními automobily s úhradou PHM.


510/06 Zastupitelstvo projednalo a poté schválilo  uzavření Dodatku č.1/2006 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti územní PK veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou a úhradu příspěvku ve výši 12 520 Kč za r.2006.


511/06 Zastupitelstvo souhlasilo s předložením návrhu na změny v jízdním řádu na lince č. 432120 Klatovy-Týnec-Javor-Janovice: odpolední spoj z Janovic n.Úhl. změna odjezdu z 15,45 hod na 16,00 hod.; páteční spoj z Klatov ve 12,15 hod. změna odjezdu na 11,30 hod..


512/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o problematice aviární influenzy, doporučilo stanovit sčítací komisi, která by v případě vyhlášení mimořádného veterinárního opatření prováděla sčítání drůbeže k uplatnění náhrady u MZe ČR.


513/06 Zastupitelstvo souhlasilo s průjezdem cyklomaratonu horských kol Author Král Šumavy dne 27.5.2006 po pozemcích obce (k.ú.HL – p.p.č. 404,405,408; k.ú. T.-p.p.č.467).


514/06 Zastupitelstvo projednalo koncept územního plánu obce Lomec bez připomínek (č.j.103/2006).


515/06 Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup laserové tiskárny k PC pro obecní úřad.


516/06 Zastupitelstvo pověřilo p. ing. Kuběnu, aby  projednal problematiku volného pobíhání psů a znečišťování veřejného prostranství obce na schůzce kynologů. Ostatní občané, chovatelé psů, budou na tuto problematiku upozorněni v obci obvyklým způsobem. Dále budou zjištěny možnosti řešení Obecně závaznou vyhláškou.


517/06 Zastupitelstvo rozhodlo odpovědět písemně vlastníkům objektů E7 a čp. 64 v Týnci tak, že odvod dešťové vody a odvod spodních vod od uvedených objektů musí být řešen v souladu se stavebními předpisy a s předpokládanými úpravami přilehlé místní komunikace.


518/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Oznámení o zahájení správního řízení ve věci zpracování lesního hospodářského plánu pro Kolowratovy lesy (č.j.:130/2006) - bez připomínek;

  • Žádost MěÚ/OŽP Klatovy o spolupráci ve věci zjišťování nepovolených skládek odpadů ze zahraničí (č.j.:128/2006);

  • Usnesení MěÚ/OVÚR Klatovy o místním šetření ve věci stavební úpravy a přístavba zahrádkářské chaty v Týnci (č.j.: 102/2006) a informaci o výsledku tohoto místního šetření ze dne 7.3.2006;

  • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR o změně využití p.p.č. 300/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. pro účely zalesnění;

  • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR na stavbu rekreačního domku v Horní Lhotě (č.j.:125/2006);

  • Oznámení MěÚ/OVÚR o zahájení řízení o odstranění stavby stodoly na p.p.č.10 v Horní Lhotě (č.j.119/2006);

  • 2 hlášení o trvalém stanovišti včelstev (v Týnci 60 včelstev v zámeckém parku, v Horní Lhotě č.p. 4 - 9 včelstev);

  • opravu autobusové čekárny na točně v Týnci firmou p.Tichého. Čekárna bude ještě opatřena krytinou a provedeny nátěry.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ