| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 38.zasedání ZO Týnec 13.02.2006  

Usnesení z 38. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.2.2006 v Obecním domě v Týnci.482/06 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o zabezpečení požární ochrany v obci a schválilo doplnění jednotky SDH obce o členy – Petr Pelnář, Roman Váňa, Zdeněk Kučera a Milan Podhůrský.


483/06 Zastupitelstvo souhlasilo s přihláškami na školení velitelů – Libor Pressl a strojníků – Milan Podhůrský.


484/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí výpis havarijního plánu Plzeňského kraje, který se stane součástí havarijního plánu obce.


485/06 Zastupitelstvo souhlasilo s opravou hasičské stříkačky v majetku obce.


486/06 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce, vyhlásit: 12. výběrové řízení ve dvou etapách žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

1.etapa:

A) do 12,00 hodin 8. března 2006 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;

B) do 18,00 hodin 10.března 2006 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení p. Josef STANĚK- předseda, členové – p. František KOREC, p. Josef NOVÝ, p. Jan PAVEZA, p. Josef TERŠ s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 13.března 2006 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 17.března 2006 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;

E) do 12,00 hodin 27.března 2006 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;

F) od 1.dubna 2006 do 31.ledna 2007 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).

2.etapa:

A) do 12,00 hodin 5.dubna 2006 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;

B) do 18,00 hodin 7.dubna 2006 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení p. Josef STANĚK- předseda, členové – p. František KOREC, p. Josef NOVÝ, p. Jan PAVEZA, p. Josef TERŠ s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 10.dubna 2006 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 18.dubna 2006 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;

E) do 12,00 hodin 25.dubna 2006 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;

F) od 1.května 2006 do 28.února 2007 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).


487/06 K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 12. kola výběrového řízení“.


488/06 Zastupitelstvo schválilo provedení aktualizace ÚPD obce s tím, že záměr bude zveřejněn ve vývěsce obce, v informacích občanům, budou osloveni občané a ostatní firmy a podniky k připomínkám k tomuto návrhu v termínu do 31.5.2006.


489/06 Zastupitelstvo rozhodlo uhradit na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí příspěvku za občana umístěného v DD Újezdec“ za r. 2006 – pí. Vlasta Krýslová - příspěvek obce Týnec pro Město Klatovy ve výši 14 704,- Kč.


490/06 Zastupitelstvo odsouhlasilo výši náhrady příspěvku za r. 2006 obci od pí.Vl. Krýslové, která je stanovena na 8 127 Kč (sníženo o daňové výnosy na 1 trvale hlášeného občana v r.2005).


491/06 Zastupitelstvo souhlasilo s doporučením umístit p. Josefa Nováčka do Domova důchodců v Klatovech nebo Újezdci s tím, že na úhradě příspěvku za občana se bude podílet žádající občan nebo jeho příbuzní (po umístění bude uzavřena smlouva s občanem, resp. příbuznými).


492/06 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přípravou a postupem prací voleb v r. 2006 – do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. - 3.6.2006 a do zastupitelstev obcí a části Senátu ve dnech 27. - 28.10.2006.


493/06 Zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o úhradě neinvestičních výdajů spojených s povinnou školní docházkou s Městem Klatovy za žáky z obce Týnec v r.2005.


494/06 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu a místostarostku jednáním s paní M.Langovou ve věci pronájmu prodejny potravin a jejího provozování.


495/06 Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření smlouvy s firmou PVT a.s. Praha k softwarovému modulu informačního systému FENIX (program účetnictví).


496/06 Zastupitelstvo rozhodlo ve spolupráci s kulturní komisí provést sběr věcí v pátek odpoledne 24.března a v sobotu dopoledne 25.března 2006 v nevyužitých prostorách prodejny potravin Týnec.


497/06 Zastupitelstvo odsouhlasilo splátkový kalendář navržený vlastníkem stavební parcely p.p.č. 433/61 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl., ve kterém do 31.12.2006 uhradí 12 600 Kč a do 31.12.2007 zbytek ve výši 50 945,- Kč; k úhradě fa č. 29/2005 obec nebude účtovat úrok z prodlení do zaplacení faktury (za dodržení splátkového kalendáře).


498/06 Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na opravy místních komunikací v obci a MK na Vacovy z vyhlášených dotačních programů Plzeňského kraje do 28.2.2006.


499/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Odpověď p. Karlu Burianovi ve věci hrobového místa p. Marie Zoufalé,

 • Písemný požadavek obce na převod místní komunikace Týnec-Vacovy do správy a majetku Plzeňského kraje,

 • Dopis p. Václavu Ryšavému ve věci uzavření smlouvy o připojení na obecní vodovod a pozvánky na 8.2.2006 10 hod. k jednání o úhradě faktury za přípojky k RD;

 • Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Týnec za r. 2005 (č.j.: 85/2006);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení (úprava a přístavba zahrádkářské chaty – p. D.Novosád- č.j. 62/2006) a námitky manž. Komínkových k  uvedeným úpravám a přístavbě;

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – rekreační domek v Hor.Lhotě (č.j. 78/2006);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení územního řízení, změna ve využití území – zalesnění p.p.č. 300/1 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j. 75/2006);

 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na kanalizační přípojku k RD Týnec č.p. 98 (č.j.69/2006);

 • Zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služební obvodu Policie ČR obvodní oddělení Nýrsko v r.2005 (č.j.47/2006);

 • Oznámení ČEZ Zákaznické služby s.r.o., Plzeň o přerušení dodávky elektřiny 16.2.2006 v době 8-16 hod v Týnci, Loretě a Horní Lhotě z důvodu opravy vedení 22 kV (50/2006) a písemné vyjádření Obce Týnec ČEZu k výše uvedenému přerušení dodávky elektřiny.

 • Připomínky p. Vlasty Kučerové k popelnicové nádobě a nutnosti opravy kliky u vchodových dveří v Týnci č.p.6.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ