| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

nová OZV č.1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků z FRB obce  

Obec TýnecObecně závazná vyhláška obce Týnec čís. 1/2006

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce.Zastupitelstvo obce Týnec se na svém zasedání dne 13. března 2006 schválilo na základě §84 odst. 2 písm. i) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

Základní ustanovení

1) Obec Týnec v zájmu zlepšení stavu dosavadního bytového fondu, úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce a jako pomoc k odstraňování zanedbanosti bytového fondu vytvořila "Fond rozvoje bydlení obce Týnec" (dále jen "fond"), který slouží k poskytování zvýhodněných úvěrů majitelům bytových a rodinných domů a bytů na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu na území obce podle dále stanovených pravidel a podmínek.

2) Účelový fond se zřizuje z prostředků státní půjčky na základě Smlouvy o poskytnutí půjčky s Ministerstvem pro místní rozvoj. Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném účtu v Komerční bance a.s.Praha, pobočka Klatovy. Právo disponovat s prostředky fondu je trvale podmíněno dodržováním uvedené Smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj a ustanoveními této obecně závazné vyhlášky, případně jejich novel, změn a doplňků.

Článek 2

Příjmy fondu

1) Příjmy fondu jsou:

 1. návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu;

 2. splátky půjček poskytnuté vlastníkům bytových a rodinných domů a bytů a úrokové výnosy z nich;

 3. splátky půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3 %;

 4. nejméně 50 % finančních příjmů z prodeje bytových a rodinných domů a bytů z majetku obce od 1. 1. 2001 po všechny další roky do doby splacení státní půjčky. Tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že příjmy z prodeje bytových domů a bytů jsou využity k financování nové bytové výstavby;

 5. dotace a případné finanční výpomoci z rozpočtu Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni, případně jiného regionálního orgánu na uvedené účely;

 6. dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů;

 7. jiné příjmy.

2) Přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) Obce Týnec a proto musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.Článek 3

Výdaje fondu

 1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček podle ustanovení této obecně závazné vyhlášky.

 2. Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované Komerční bance a.s., pobočka Klatovy, za zřízení a vedení samostatného účtu dle článku 6, jakož i výdaje výběrových řízení dle článku 4.

3) Adresáty půjček z fondu podle odstavce 1) mohou být pouze subjekty, t.j. právnické nebo fyzické osoby, které vlastní bytové a rodinné domy a byty na území obce Týnec a které přijmou závazek použít poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto bytových a rodinných domů a bytů.

4) Na financování oprav a modernizace vlastního bytového fondu je Obec Týnec oprávněna použít maximálně 80 % prostředků poskytnutých ve formě státní půjčky.

 1. K realizaci ustanovení článku 1 odst.1) se z fondu poskytují tyto druhy půjček:


Titul

Název - účel půjčky

Splatnost

Úrok

Max.výše

Pozn.

01

Oprava (obnova) krovu a střechy starší 10 let

do 6 let

4 %

80 000 Kč


02

Oprava (obnova) komínů a oplechování

do 4 let

4 %

30 000 Kč


03

Oprava (obnova) fasády domu staršího 10 let

do 4 let

4 %

50 000 Kč


04

Oprava (výměna) oken (dveří)

do 4 let

4 %

50 000 Kč


05

Modernizace interiéru bytu (vč. podlah)

do 4 let

4 %

50 000 Kč


06

Vestavba koupelny, WC, spíže

do 4 let

4 %

50 000 Kč


07

Vestavba k rozšíření (modernizaci) bytu

do 4 let

4 %

50 000 Kč


08

Zřízení dalšího bytu vestavbou-na 1 b.j.

do 8 let

3 %

100 000 Kč


09

Přístavba k rozšíření (modernizaci) bytu

do 4 let

4 %

50 000 Kč


10

Zřízení dalšího bytu přístavbou-na 1 b.j.

do 8 let

3 %

100 000 Kč


11

Zateplení (izolace) bytu

do 4 let

4 %

50 000 Kč


12

Změna systému vytápění bytu

do 4 let

4 %

50 000 Kč


13

Domovní (byt.) vodovod.přípojka

do 3 let

4 %

30 000 Kč


14

Zřízení (obnova) rozvodu vody

do 3 let

4 %

30 000 Kč


15

Domovní (byt.) kanalizační přípojka

do 3 let

4 %

30 000 Kč


16

Zřízení (obnova) dom. (byt.) kanalizace

do 3 let

4 %

30 000 Kč


17

Rekonstrukce elektr. instalace (st. 10 let)

do 3 let

4 %

30 000 Kč


18

Oprava domu (bytu) po havárii a jiné MU

do 8 let

3 %

100 000 Kč

bez výb.řízení

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výjimkou titulů 08, 10, vzájemně 03 a 11, jakož i titulu 18, při němž musí být prokázáno, že havárie nebo mimořádná událost nebyla způsobena vinou vlastníka nebo členů jeho rodiny (při vlastnictví právnickou osobou vinou členů vedení společnosti).

Půjčku nelze získat opakovaně na stejný titul u téhož domu (bytu).

Půjčku lze čerpat pouze po dobu maximálně 10 měsíců od zřízení příslušného účtu s tím, že ve smlouvě lze sjednat kratší dobu splatnosti. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje 13. měsícem po uzavření smlouvy. Zvláštní úmluvou lze dohodnout rychlejší splácení půjčky.

 1. Požadovaný typ ručení:

a) ručení l bonitním ručitelem na každých půjčených 50 tis. Kč půjčky s doložením výše příjmů ručitele

b) zástava nemovitostí (dle posudku znalce) ve výši 200 % dlužné částky,

c) vinkulace vkladu,

d) zástava státních dluhopisů.

Článek 4

Výběrové řízení

1) Osoby, které splňují podmínky dle čl. 4 odst. 3 mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje Obec Týnec zpravidla dvakrát ročně podle výše finančních prostředků fondu a rozhodnutí zastupitelstva obce.

2) Podmínky výběrového řízení včetně formuláře žádosti dle odst. 3 se zveřejní na úřední desce Obecního úřadu Týnec a obvyklým způsobem (místním rozhlasem, ve vývěskách). Lhůta na podávání žádostí k účasti ve výběrovém řízení se stanoví od 7 do 35 dnů ode dne zveřejnění podmínek výběrového řízení.

 1. Žádost musí vždy obsahovat zejména:

 1. jméno fyzické nebo název právnické osoby - žadatele (popř.jméno statutárního zástupce);

 2. adresa bydliště nebo sídlo právnické osoby;

 3. přesné označení domu nebo bytu (adresa, číslo popisné, číslo parcely, katastr.území);

 4. doklad o vlastnictví domu nebo bytu;

 5. stavební povolení nebo jiný doklad o přípustnosti akce, na niž nebo v jejím rámci je o půjčku žádáno;

 6. předběžná dohoda s dodavatelem včetně orientační ceny akce, na níž je půjčka žádána (při svépomoci předběžný odhad nákladů, které během realizace budou doloženy fakturami);

 7. přesný popis účelu, na který je půjčka požadována (při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně pro jednotlivé tituly);

 8. předpokládaná lhůta dokončení akce;

 9. požadovaná výše úvěru podle tabulky v čl. 3 a způsob jejího výpočtu;

 10. návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku jedním z typů ručení podle čl. 3 odst. 6.

 1. Pro snazší zpracování žádostí podle odst.3 lze na Obecním úřadu v Týnci získat formulář žádosti o půjčku z fondu. Žádosti, u nichž obecní úřad zjistí, že jsou nesprávné nebo neúplné, mohou být vráceny žadatelům k přepracování jen do dne stanoveného jako poslední den lhůty k podání žádostí o půjčku.

 2. Pro hodnocení podaných žádostí ustanoví obecní zastupitelstvo nejméně tříčlennou komisi, která podané žádosti vyhodnotí a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení.

6) Výběrové řízení vyhlašuje a o konečném výběru rozhoduje zastupitelstvo Obce Týnec. Musí být rozhodnuto o všech podaných žádostech. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami žadatelům k uzavření smluv o poskytnutí půjčky. Proti konečnému rozhodnutí výběrového řízení není možné odvolání.

7) O výsledku výběrového řízení obecní úřad neprodleně informuje všechny uchazeče o půjčku z fondu. Vybrané žadatele vyzve k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k podpisu smlouvy do15 dnů po obdržení vyrozumění o výsledku výběrového řízení.

Článek 5

Smlouva o půjčce

1) S vybranými žadateli (dále jen "uživatelé") uzavře Obec Týnec smlouvu o půjčce.

Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) smluvní strany;

b) identifikace půjčky podle čl. 3;

c) celková výše půjčky, v případě více titulů i jejich skladba;

d) lhůta splatnosti půjčky (3 - 8 let podle rozhodnutí obecního zastupitelstva);

e) režim splácení půjčky (úroků, jistiny), včetně uvedení dne v příslušném měsíci;

f) způsob plateb (příkazem, složenkou, v hotovosti);

g) závazek uživatele dodržet stavební předpisy;

h) závazek uživatele využít půjčku k dohodnutému účelu;

i) smluvní pokuta za porušení účelovosti a porušení stavebních předpisů (okamžité vrácení půjčky + 30 %);

j) záruka za půjčku; k) účet uživatele u peněžního ústavu Komerční banky a.s., pob. Klatovy;

l) souhlas uživatele s kontrolním působením pracovníků Komerční banky a.s., pob. Klatovy a Obce Týnec, včetně závazku předkládat peněžnímu ústavu doklady o čerpání prostředků z účtu.

3) Obec Týnec po podpisu smlouvy o půjčce neprodleně předá dohodnutý počet exemplářů smlouvy Komerční bance a.s., pobočce Klatovy s výzvou k otevření účtů a k převodu určených prostředků z fondu na tento účet.

Článek 6

Režim čerpání prostředků z fondu

1) Obec Týnec uzavře písemnou smlouvu s Komerční bankou a.s., pobočka Klatovy o založení a vedení běžného účtu fondu.

2) Obec Týnec uzavře zvláštní smlouvu s Komerční bankou a.s., pobočka Klatovy o způsobu a lhůtách převodů finančních prostředků z běžného účtu fondu na účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu, jako i o způsobu jejich úhrady.


Článek 7

Ustanovení doplňková, přechodná

1) Jestliže se při poskytování půjčky vyskytne případ, že se u jednoho uživatele kumulují půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téhož domu nebo bytu, použije se při uzavírání smlouvy o půjčce některá ze lhůt předmětných titulů půjčky dle přání uživatele, zpravidla ta delší.

2) Skutečnost, že splácení jistiny může být ve stanovených případech zahájeno později než po 12 měsících po uzavření smlouvy, nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky.

3. Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole Obce Týnec, Komerční banky a.s. (finanční toky) a Ministerstva pro místní rozvoj (dodržení účelovosti čerpání fondu).

4. Obecní úřad Týnec je povinen souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit zastupitelstvu obce vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí rok.

5) Obec Týnec podá Ministerstvu pro místní rozvoj do 31. 1. každého následujícího roku informaci o využití fondu v požadovaném složení.Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení dle ust.. § 12 odst. 2 zákona o obcích.

2. Tímto se ruší vyhláška Obce Týnec č. 1/2000.Ing. Zdeněk KLEMSA Jana KUCHAŘOVÁ

starosta místostarostka


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ