| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 37.zasedání ZO Týnec  

Usnesení z 37. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 16.1.2006 v Obecním domě v Týnci.


464/06 Zastupitelstvo projednalo a bez připomínek schválilo provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2005 včetně navrženého způsobu likvidace vyřazeného drobného hmotného majetku.


465/06 Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem odprodeje kompresoru Orlík, který je nevyužitý.


466/06 Zastupitelstvo doporučilo jednat s dlužníky o způsobu neuhrazených faktur z r. 2004 a 2005 za přípojky infrastruktury ke stav. parcelám, za vodné a stočné (navrhnout splátkový kalendář).


467/06 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předběžné „Vyúčtování hospodaření obce za r. 2005“ a doporučilo zveřejnit jej na úřední desce k připomínkám občanů. Zastupitelstvo bude s konečnou platností schvalovat závěrečný účet obce za r. 2005 po provedení přezkoumání hospodaření obce pracovníky KÚ Plzeňského kraje a připomínkách občanů.


468/06 Zastupitelstvo schválilo, že vlastník p.p.č. 433/67 provede částečnou úhradu faktury č. 35/2005 za přípojky vody a kanalizace (to je ve výši 39 058 Kč); s odkladem zbývající částky (24 037 Kč) faktury za rozvod NN do konečného projednání.


469/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí úhradu fa č. 36/2005 dne 5.1.2006.


470/06 Zastupitelstvo obce projednalo dopis (č.j. 21/2006) JUDr. Vl. Bílka, právního zástupce vlastníka p.p.č. 433/66 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl., ve věci úhrady fa č. 34/2005 a pověřilo starostu obce k dalšímu jednání, neboť v dopise jsou uvedeny nepravdivé údaje.


471/06 Zastupitelstvo odsouhlasilo splátkový kalendář navržený vlastníkem stavební parcely p.p.č. 433/64 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl., ve kterém je 11 měsíčních splátek 2 600 Kč a jedna měsíční splátka 2 455 Kč - v r. 2006; k úhradě fa č. 32/2005 s tím, že obec nebude účtovat úrok z prodlení do zaplacení faktury (za dodržení splátk. kalendáře).


472/06 Zastupitelstvo dodatečně projednalo a schválilo  uzavření smlouvy o dílo s pí. Libuší Červenou, Týnec č.p. 25 – soukromý zemědělec, na zimní údržbu místních komunikací obce včetně poskytnutí zálohy ve výši 10 000 Kč, která bude vyúčtována do 31.12.2006.


473/06 Zastupitelstvo přijalo příspěvek na výkon státní správy pro r. 2006 ve výši 4 722 Kč.


474/06 Zastupitelstvo obce dodatečně schválilo žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru literatury a knihoven Ministerstva kultury na program Veřejné informační služby knihoven pro r. 2006. Žádán je knihovnický software CLAVIUS pro malé knihovny, z celkového nákladu 23 800 Kč by dotace činila 16 660 Kč a vlastní prostředky obce 7 140 Kč.


475/06 Zastupitelstvo schválilo návrh požádat KÚ PK v Plzni o převedení komunikace Týnec-Vacovy na Plzeňský kraj v rámci zpracování Územního plánu Plzeňského kraje.

476/06 Zastupitelstvo projednalo žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka okresu Klatovy o ceny do tomboly na VI. Okresní hasičský ples a rozhodlo věnovat cenu do 500 Kč.


477/06 Zastupitelstvo souhlasilo s bezplatným užíváním pozemku pod hřbitovní zdí (p.p.č. 74 v k.ú Týnec u Janovic n. Úhl.), za účelem vybudování cvičiště na výcvik družstev SDH (č.j. 25/2006).


478/06 Zastupitelstvo vzalo informaci o výsledcích výzvy k napojení na splaškovou kanalizaci na vědomí a doporučilo dále jednat o připojení objektu Týnec č.p. 93 s vlastníky a  Městským úřadem/ OŽP Klatovy.


479/06 Zastupitelstvo rozhodlo poskytnout občanovi bezúročnou půjčku na nákup paliva ve výši 2000 Kč se splátkami pro 400 Kč/měsíčně od února 2006 (č.j. 17/2006).


480/06 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu a místostarostku obce zpracováním písemné odpovědi  p. Karlu Burianovi o pravidlech užívání hrobových míst na místním hřbitově v souladu s hřbitovním řádem.


481/06 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

  • Výmaz DSO „Vodárenské sdružení obcí Voda“ z registru KÚ Plzeňského kraje v Plzni ke dni 15.12.2005 a z registru ČSÚ (č.j. 15/2005);

  • Závěrečný protokol VZP ke zprávě o výsledku kontroly plateb zdravotního pojištění;

  • Protokol č. 1027/05 o kontrole pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění OSSZ Klatovy (č.j. 15/2006);

  • Roční výkaz o knihovně za r. 2005 (2 213 ks knihovních jednotek, 29 registrovaných čtenářů, výpůjček celkem 1 989; 206 návštěvníků internetu, 277 účastníků výstav, přednášek a besed ),

  • Zhotovený geometrický plán č. 238-085/2005 na oddělení pozemku p.p.č. 433/84 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. o výměře 7 m2 a schválilo vykoupení tohoto pozemku od vlastníka pro místní komunikaci na západním okraji;

  • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu kanalizační přípojky k č.p. 98 v Týnci (č.j.: 4/2006);

  • Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy se změnou ve využití území p.p.č. 44/2 a 45/2 z trvalého tr. porostu na zahradu (č.j.: 10/2006);

  • Informaci Vojenské ubytovací a stavební správy Praha o dalším využití vojenských objektů Loreta (č.j. 584/2005);

  • Výtěžek Tříkrálové sbírky 2006 ve výši 12 156,50 Kč (v Týnci, Horní Lhotě, Malé Vísce a Vrhavči) a poděkování mladým hasičům za její provedení;

  • Poděkování starosty za organizaci akce zpívání koled u vánočního stromu obce.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ