| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 36.zasání ZO Týnec  

Usnesení z 36. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.12.2005 v Obecním domě v Týnci.


453/05 Kalendářní plán zasedání ZO na 1. pololetí 2006 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.


454/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zhodnocení investičních a neinvestičních akcí r. 2005 bez připomínek.


455/05 Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2, písm.c) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jednomyslně schválilo přebytkový finanční rozpočet obce Týnec na r. 2006 s příjmy v částce 2 802 tis. Kč a výdaji ve výši 2 197 Kč.


456/05 Zastupitelstvo souhlasilo, aby se zkušebně zakoupila jedna dávka hmoty na opravy a provedly se opravy místní komunikace - výtluků na Loretě.


457/05 Zastupitelstvo schválilo uzavření „Smlouvy o převzetí a odvozu odpadu“ (komunálního) s Odpadovým hospodářstvím Klatovy s.r.o..


458/05 Zastupitelstvo schválilo uzavření „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů“ (tříděný plast, sklo, papír) s firmou EKO-KOM a.s. Praha.


459/05 Zastupitelstvo schválilo uzavření „Smlouvy o poskytování regionálních služeb“ (výměnné soubory knih, odborná pomoc, semináře) s Městskou knihovnou Klatovy


460/05 Zastupitelstvo trvá na vyfakturované částce za vybudování přípojek vody, kanalizace a elektřiny na západním okraji (fa č.: 29/2005, 34/2005, 35/2005 a 36/2005. Pokud vlastníci (p.p.č. 433/61, 433/66, 433/67 a 433/68) nebudou nadále souhlasit s úhradou faktur, rozhodlo pozvat všechny čtyři vlastníky stavebních parcel na lednové zasedání ZO (16.1.2006) k podrobnému projednání podkladů nákladů na vybudování přípojek vody, kanalizace a elektřiny na západním okraji. O rozhodnutí zastupitelstva budou informováni dopisem starosty obce.


461/05 Zastupitelstvo schválilo proplacení školení a získání profesního průkazu řidiče na speciální vozy pro p.Milana Podhůrského.


462/05 Zastupitelstvo navrhlo vyzvat dlužníka k jednání o splátkovém kalendáři k úhradám vodného a stočného za faktury č. 23/2004, 34/2004 a 18/2005 v celkové částce 8 280 Kč.


463/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Ústní výpověď na údržbu místních komunikací obce od Statku Beňovy s.r.o.;

 • Pozvánku na projednání plánu péče o přírodní památku Loreta na 13.12.2005 od 9,00 hod. – účast – ing. Klemsa a ing. Klasna (č.j.: 534/05);

 • Výzvu Plzeňského kraje Ing. Kalisty k návrhům pro nový územní plán Plzeňského kraje (č.j.: 565/2005)

 • Informaci starosty o jednáních v souvislosti s ukončením činnosti DSO Voda;

 • Vyhodnocení plnění dohodnutého postupu údržby a oprav vodohospodářské infrastruktury obce firmou ŠVAK a.s. Klatovy (č.j.:543/05)

 • Informaci starosty, že od 1.12.2005 obsluhu vodovodu a ČOV Týnec zajišťuje firma ŠVAK a.s. Klatovy externím pracovníkem p. Petrem Weberem;

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy –stavební úpravy RD Týnec č.p. 43 (č.j.: 562/2005);

 • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy – změna užívání stavby Horní Lhota E3 na HL č.p.5 (č.j.: 560/2005);

 • Výzvu MěÚ/OVÚR Klatovy k doplnění žádosti o povolení odstranění stavby -stodoly v Horní Lhotě č.p. 5 (č.j.: 559/2005);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drobné stavby – oplocení Týnec č.p.85 (č.j.: 561/ 2005);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – vrtaná studna a akumulační studna pro RD Rozpáralka č.p. 4 (č.j.: 553/2005);

 • Pozvánku pí. R.Presslové na slavnostní rozsvícení vánočního stromku v obci na 18.12.2005 od 16,00 hodin;

 • Informaci pí.V.Kučerové o přípravě Tříkrálové sbírky 2006, sbírka se uskuteční o víkendu 7. a 8.ledna 2006.Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ