| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 35.zasedání ZO Týnec  

Usnesení z 35. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 14.11.2005 v Obecním domě v Týnci.


446/05 Na základě vydaného „Opatření k provedení inventarizace majetku k 31.12.2005“ zastupitelstvo uložilo provést inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2005.


447/05 Zastupitelstvo projednalo návrh Programu rozvoje územního obvodu obce Týnec a k jeho konečnému znění se s připomínkami vrátí v únoru 2006. Bylo doporučeno návrh Programu zveřejnit na internetových stránkách obce k připomínkám občanů a ve vývěsce.


448/05 Zastupitelstvo schválilo zahájit přípravné práce k provedení akcí (zpracování projektů):

 • opravu místní komunikace do Vacov včetně prodloužení veřejného osvětlení a odvodu dešťové vody od nové výstavby nad ČOV

 • odkanalizování objektu bývalé školy v Týnci a objektu prodejny v Týnci č.p.90.


449/05 Zastupitelstvo schválilo zadání změny č. 3 ÚPN města Janovice nad Úhl. bez připomínek.


450/05 Zastupitelstvo jednohlasně zvolilo p. Františka Broukala do funkce přísedícího Okresního soudu v Klatovech na nové volební období (od 2.čtvrt. 2006).


451/05 Zastupitelstvo schválilo odprodej nadbytečného kompresoru Orlík z ČOV Týnec a pověřilo starostu jednat s výrobcem a dalšími subjekty o možnosti prodeje a ceně.


452/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Informaci lesního hospodáře p. ing. P. Klasny o probíhající těžbě dřeva v obecních lesích;

 • Informaci starosty ze setkání starostů Plzeňského kraje v Darové;

 • Informaci o nesplácení půjčky z FRB č. 2/2000;

 • Rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí odvodu dotace (400 tis. Kč) a penále (109 200 Kč) vč. jeho dopočtu, uložené FÚ v Klatovech – infrastruktura pro 8 bytových jednotek (č.j.: 467/2005);

 • Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o zamítnutí odvolání obce k uložení pokuty ve výši 10 000,- Kč - Rozhodnutí ČIŽP Plzeň ze 17.5.2005 (č.j.: 488/2005);

 • Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy se změnou ve využití území p.p.č. 433/51 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (471/2005);

 • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o změně stavebníka – p.p.č. 433/62 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (495/2005);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení – staveb.úpravy RD Týnec č.p. 43 (498/2005);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – dešťová kanalizace Týnec (č.j.: 494/2005);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení – změna RD Horní Lhota E 3 na č.p. 5 (497/2005);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav – RD Týnec č.p.23-osazení 3 ks střešních oken (č.j.: 496/2005);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení – vrtaná studna a akumulační studna pro RD Rozpáralka č.p. 4 (509/2005);

 • Informaci starosty o sečení strouhy v Loretě SÚS Klatovy – posečena jen vnitřní strana;

 • Informaci o reakci na výzvy občanům-vlastníkům, kteří mají možnost se připojit na splaškovou kanalizaci a nejsou dosud připojeni – 13 x;

 • Informaci p. R.Presslové k odložení setkání důchodců na počátek r.2006;

 • Informaci p.ing.p.Klasny o připravované prořezávce dubu v Loretě;

 • Připomínku p.V.Čadové k vyčištění strouhy v Týnci u č.p. 79 a 17 – bude provedeno pracovníky obce.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ