| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo 3/2004 o místních poplatcích (část 2)

Článek 22

Splatnost poplatku

Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku, předložit ke kontrole neprodané vstupenky a uhradit poplatek.

Při nedodržení stanovené lhůty nebo při zanedbání oznamovací povinnosti podle článku 18 stanoví správce poplatku výši poplatku paušální částkou podle kapacity místa, kde je akce pořádána. Tato částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výši poplatku.

 

Článek 23

Sazby poplatku

Sazba poplatku ze vstupného činí 5 % z úhrnné částky vybraného vstupného, nejméně však 50 Kč. Správce poplatku po dohodě s poplatníkem může poplatek stanovit paušální částkou 200 Kč.

 

 

POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

Článek 24

Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Článek 25

Poplatník

Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Článek 26

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do

15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30 dnů ode

dne faktického zahájení této činnosti.

2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jmé-

no nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

3) Poplatník je povinen vést řádně evidenční knihu ubytovaných osob pro potřebu kontroly placení poplatku, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl.

Stránky evidenčních knih musí být průběžně očíslovány  a zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Článek 27

Sazba poplatku

1)      Poplatek z ubytovací kapacity činí za každé využité lůžko a den celoročně 1,-Kč.

2)      Po dohodě správce s poplatníkem roční paušální částka za lůžko 250,- Kč.

 

Článek 28

Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá ubytovací kapacita:

a)      v zařízeních sloužících a určených pro přechodné ubytování studentů a žáků

b)  v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření

c)  ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

d)      v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

 

Článek 29

Splatnost poplatku

1)      Poplatek je splatný nejpozději do 15-ti dnů po uplynutí každého čtvrtletí.

2)      Poplatek placený paušální částkou je splatný do 30.9. příslušného roku.

 

 

POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Článek 30

Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý provozovaný výherní hrací přístroj na území obce, povolený ve smyslu zákona čís. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 31

Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

 

Článek 32

Oznamovací povinnost
1)      Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do deseti dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu.
2)      Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název právnické osoby, sídlo, IČO, případně další identifikaci.
3)      Poplatník je povinen oznámit do lhůty deseti dnů správci poplatku ukončovacím protokolem ukončení provozování výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti.
4)      Tyto ohlašovací povinnosti má poplatník i v případě osvobození od poplatku podle této obecně závazné vyhlášky.

Článek 33

Sazba poplatku

Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 3 000,- Kč na tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné výši.

Článek 34

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1)      Poplatek se platí ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.

2)      Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

 

Článek 35

Splatnost poplatku

1)       Poplatek je splatný při povolení provozování výherního hracího přístroje:

-         Na dobu tří měsíců provozu, nejpozději  poslední den třetího měsíce po zahájení jeho provozu;

-         Na dobu  šesti měsíců provozu, ve dvou splátkách, nejpozději poslední den třetího a šestého měsíce po zahájení jeho provozu;

-         Na kalendářní rok provozu ve čtyřech splátkách, vždy poslední den třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce.

 
2)      Poplatek může být poplatníkem zaplacen i jednorázově, nejpozději do 15. dne prvního měsíce provozu.

 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 36

1)      Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

 

 

2)      Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek 37

1)      Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.

2)      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do deseti let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla poplatková povinnost.

 

Článek 38

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti zákona poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

O snížení nebo prominutí poplatku rozhoduje zastupitelstvo obce.

O osvobození od poplatku je poplatník povinen písemně požádat správce poplatku. Žádost musí obsahovat :

- důvod žádosti o osvobození

- u fyzických osob jméno, příjmení, rodné číslo a adresu poplatníka

- u právnických osob název firmy, IČO, sídlo a oprávněnou osobu, která za firmu jedná

Poplatník doručí žádost ve stanovených termínech správci poplatku (do podatelny OÚ).

 

Článek 39

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 15.4.2004.

Od dne nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 1/2003 ze dne 1.1.2004.

 

V Týnci dne 16.3.2004

 

 

 

Jana KUCHAŘOVÁ                                                                                     Ing. Zdeněk KLEMSA

      místostarostka                                                                                                      starosta

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha k OZV č. 3/2004 o místních poplatcích

(ke článku čís.11)

 

Plochy veřejného prostranství obce Týnec

Katastrální území Týnec u Janovic nad Úhlavou

Týnec   -          St.p.č.  58/2     zastavěná plocha a nádvoří

131      zastavěná plocha a nádvoří

P.p.č.   26/1     ostatní plocha – ostatní komunikace

                                   26/3     ostatní plocha – jiná plocha

58                ostatní plocha – jiná plocha

68          ostatní plocha – ostatní komunikace

55/3     ostatní plocha – neplodná plocha

55/14   zahrada

55/20   ostatní plocha – neplodná plocha

55/32   zahrada

74        zahrada

79/1     zahrada

232/2   ostatní plocha – hřiště

232/29 zahrada

278/6   orná půda

312/12 trvalý travní porost

312/15 trvalý travní porost

433/22 ostatní plocha – ostatní komunikace

433/24 ostatní plocha - ostatní komunikace

433/25 ostatní plocha - ostatní komunikace

433/26 ostatní plocha - ostatní komunikace

433/27  ostatní plocha -  ostatní komunikace

433/38  orná půda

433/50  orná půda

433/58  orná půda

435/9    ostatní plocha - ostatní komunikace

435/12  zahrada

447ostatní plocha - ostatní komunikace

448ostatní plocha – silnice

455ostatní plocha - ostatní komunikace

460       ostatní plocha - ostatní komunikace

464/1    ostatní plocha - ostatní komunikace

467/1    ostatní plocha – silnice

471/1    ostatní plocha - ostatní komunikace

471/10  ostatní plocha - ostatní komunikace

481              ostatní plocha - ostatní komunikace

514/1    ostatní plocha - ostatní komunikace

514/5    ostatní plocha - ostatní komunikace

514/6    ostatní plocha - ostatní komunikace

514/8    ostatní plocha - silnice

514/9    ostatní plocha - ostatní komunikace

514/10  ostatní plocha - ostatní komunikace

514/11  ostatní plocha - ostatní komunikace

 514/12  ostatní plocha - ostatní komunikace

514/26   ostatní plocha – silnice

514/27   ostatní plocha - ostatní komunikace

549                 ostatní plocha – jiná plocha

551ostatní plocha – jiná plocha

Loreta              P.p.č.197/2      ostatní plocha – neplodná půda

                                 197/18    ostatní plocha – ostatní komunikace

                                  492/1     ostatní plocha - ostatní komunikace     

Rozpáralka      P.p.č. 394/1     ostatní plocha – jiná plocha

                                  473/2     ostatní plocha - ostatní komunikace                

 

Katastrální území Horní Lhota

Horní Lhota     p.p.č.   404      ostatní plocha – ostatní komunikace

406      ostatní plocha – ostatní komunikace

                                   407      ostatní plocha – ostatní komunikace

409            ostatní plocha – silnice

415/1   ostatní plocha – ostatní komunikace

416            ostatní plocha – ostatní komunikace

437            ostatní plocha – ostatní komunikace

438/1   ostatní plocha – ostatní komunikace

438/2   ostatní plocha – ostatní komunikace

 

 

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ