| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo 3/2004 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo 3/2004,

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Týnec schválilo dne 15.3.2004 v souladu s ustanovením § 14, odst 2 zákona čís. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a vydává tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

1)      Obec Týnec vybírá tyto poplatky :

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek ze vstupného

d) poplatek z ubytovací kapacity

e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

2)      Výkon správy uvedených poplatků provádí Obecní úřad v Týnci (dále jen „správce poplatku“).

POPLATEK ZE PSŮ

Článek 2

Předmět poplatku

Poplatku ze psa podléhají psi starší tří měsíců.

 

Článek 3

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.

Článek 4

Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen správci poplatku po dovršení tří měsíců věku psa nejpozději do 15 dnů  podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle článku 9.

Povinnost oznámit nabytí psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle článku 6 této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození od poplatku nejpozději do 15 dnů od jejího vzniku.

 

Článek 5

Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen nahlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů. Držitel psa může na vlastní náklady označit psa čipem, identifikaci čipu nahlásí správci poplatku.

 

Článek 6

Osvobození

Poplatek neplatí držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod (ZTP/P - zvláště těžce postižený s průvodcem), osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

 

Poplatník je povinen prokázat správci poplatku vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.

Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 
Článek 7
Splatnost poplatku

Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření nejpozději do 31.3. každého kalendářního roku. Činí-li poplatek více než 200,- Kč, lze jej zaplatit ve dvou splátkách do 31.3. a do 31.7. každého kalendářního roku.

 

Článek 8

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1)      V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

2)      Zanikne-li poplatková povinnost /uhynutí, utracení psa apod./, končí tím okamžikem i povinnost poplatek platit. Poplatník je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit správci poplatku. Za pozdní ohlášení, popř.neohlášení může OÚ uložit sankci podle § 37 zákona ČNR č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psa se vrátí na písemnou žádost poplatníka, bude-li činit více než 50,-Kč.

3)      Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

 

Článek 9

Sazby poplatku

Poplatek ze psa téhož držitele činí ročně

V Týnci

V Horní Lhotě, Loretě, Rozpáralce

1.

Za prvního psa

100 Kč

50Kč

2.

Za druhého a každého dalšího psa

150 Kč

75 Kč

3.

Za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního starobního,vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu

50 Kč

30 Kč

4.

Za druhého a každého dalšího psa, jehož vlastníkem je osoba uvedená v bodě 3.

75 Kč

45 Kč

 

 

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Článek 10

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.

 

Článek 11

Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství se považují náves, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace, veřejné účelové komunikace, cesty, pěšiny, chodníky), veřejná zeleň, obecní sportoviště, autobu-

 

 

sové zastávky a další prostory přístupné občanům bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání (plochy – viz příloha č.1).

 

Článek 12

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 10.

Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Článek 13

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku, že bude užívat veřejné prostranství nejméně 3 dny před jeho započetím. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, příjmení a adresu, u právnické osoby název firmy, sídlo a IČO.

 

Článek 14

Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají :

a) akce, které pořádají SDHO a SDH Týnec, SDH Horní Lhota, TJ Sokol Týnec, Český kynologický svaz ZO Týnec,

b) akce, jejichž celý výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

c) akce pořádané na veřejném prostranství, z nichž se nevybírá vstupné

c) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.

 

Článek 15

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

 

Článek 16

Splatnost poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný :

a) při užívání veřejného prostranství, které je kratší než 7 dní včetně, nejpozději v den, kdy užívání skončilo

b) při užívání veřejného prostranství od 8. dne je poplatek splatný do 15 dnů po skončení užívání

 

Článek 17

Sazby poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívaného veřejného prostranství:

m2/den

v Týnci

v ost. částech obce

1.

Za umístění zařízení k poskytování služeb

2,00

1,00

2.

Za umístění stavebního zařízení

1,00

0,50

3.

Za umístění prodejního zařízení

2,00

1,00

4.

Za umístění reklamního zařízení

1,00

0,50

5.

Za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných atrakcí

10,00

5,00

6.

Za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce

1,00

1,00

7.

Za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl

10,00

10,00

8.

Za vyhrazení trvalého parkovacího místa

6,00

3,00

9.

Za umístění skládek materiálu, staveb. zařízení a za výkopové práce za l m2/den

a) za skládky v trvání do 7 dnů

bez poplatku

bez poplatku

b) nepodnikající fyzické osoby od 8. dne

1,00

0,50

c) právnické osoby a podnikající fyzické osoby od 8. dne

2,00

1,00

 

Paušální poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý rok a m2:

10.

Roční paušální poplatek za l m2 skládek materiálu a stavebního zařízení

a) právnické a fyzické osoby s platným staveb. povolením

180,00

120,00

b) právnické a fyzické osoby bez platného staveb. povolením

240,00

180,00

Poplatek za dobu kratší než jeden rok, se vyměří ve výši 1/12 za každý i započatý měsíc užívání veřejného prostranství.

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Článek 18

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru. Vstupným se pro účely zákona o MP rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Článek 19

Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

 

Článek 20

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen nejpozději 15 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání. Současně s oznámením předloží poplatník správci poplatku ke kontrole a označení vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a označením pořadatele.

Poplatník je povinen správci poplatku sdělit jméno, příjmení a adresu, u právnické osoby název, IČO a sídlo firmy.

Článek 21

Osvobození

Poplatku ze vstupného nepodléhají:

a)      akce, které pořádají Obec Týnec, SDH Týnec a Horní Lhota, Sokol Týnec, Český kynologický svaz ZO Týnec,

b)      akce, jejichž celý výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

c)      akce, které jsou určeny výhradně pro děti do 15 let.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ