| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Obecně závazná vyhláška obce Týnec čís. 2/2004 , kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce

Obec Týnec  

 

Obecně závazná vyhláška obce Týnec

čís. 2/2004

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce

 

            Zastupitelstvo obce Týnec se dne 20.2.2004 usneslo podle § 84 odst. 2 písm. i) zákona  čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění později vydaných předpisů (usnesení číslo 224/04), vydat podle § 10 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět a působnost vyhlášky

1.      Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce Týnec.

2.      Tato vyhláška se vztahuje na všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé bydliště a pro další fyzické osoby, které se na území obce zdržují. Vyhláška se dále vztahuje na právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a uzavřely s obcí písemnou smlouvu o nakládání s tímto odpadem.

3.      Tato vyhláška se vztahuje na všechny osoby, které nakládají na území obce se stavebním odpadem.

Čl. 2

Základní pojmy pro účely této vyhlášky

1.      Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro které nejsou právními předpisy stanovena zvláštní pravidla, nebo omezení. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů a odpad, který je ukládán do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích.

2.      Využitelný odpad je složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití, např. sklo, papír, plastové obaly, kovy.

3.      Objemný odpad je složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do sběrných nádob určených na směsný komunální odpad s ohledem na její rozměr, hmotnost, nebo vlastnosti, např. nábytek, koberce, čalounění a pod.

4.      Nebezpečný odpad je složka komunálního odpadu, která má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech, např. rozpouštědla, ředidla, minerální oleje a tuky, barvy, lepidla, léky, přípravky na ochranu rostlin, obaly od uvedených látek, baterie, akumulátory, zářivky, elektrotechnická a elektronická zařízení, zařízení s obsahem chlorofluórovodíků (lednice, mrazničky), pneumatiky atd.

5.      Biologický odpad je složka komunálního odpadu, která je schopna biologického rozkladu aerobním, nebo anaerobním způsobem. Jedná se také o odpad ze zeleně (listí, tráva, zbytky rostlin ze zahrad, odpad z potravin apod.).

 

-         2 –

 

6.      Směsný komunální odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění odpadů uvedených v čl. 2 odst. 2., 3.,  4. a 5.  této vyhlášky.   

7.      Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.

8.      Oprávněná osoba je každá osoba, oprávněná podle zákona o odpadech k nakládání s odpady.

9.      Svozová  společnost  je oprávněná osoba, která na základě platné smlouvy s obcí zajišťuje nakládání se složkami komunálního odpadu vznikajícího na území obce.

10.  Sběrné nádoby jsou nádoby určené k soustřeďování komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizované nádoby (popelnice, kontejnery), které splňují technické parametry podle zvláštních předpisů. Dalšími sběrnými nádobami jsou odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích.

11.  Stanoviště sběrných nádob je buď trvalé, nebo přechodné. 

  • trvalé stanoviště je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale umístěny za účelem soustřeďování komunálního odpadu
  • přechodné stanoviště je místo, kam jsou sběrné nádoby umístěny za účelem jejich vyprázdnění svozovou firmou.

12.  Mobilní sběr je sběr a svoz určených složek komunálního odpadu, zajišťovaný v pravidelných intervalech na určených místech vozidly svozové společnosti.

13.  Vlastník objektu je pro účely této vyhlášky fyzická, nebo právnická osoba, která má k objektu, nebo jiné nemovitosti, kde komunální odpad vzniká, vlastnické právo, popřípadě správce, nebo oprávněný uživatel podle dohody s touto právnickou, nebo fyzickou osobou.

14.  Okolí sběrných nádob je prostor v okruhu 2 metrů od sběrných nádob.

15.  Původce odpadu je právnická osoba, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Obec je původcem a vlastníkem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba tento odpad odloží na místě k tomu určeném.

16.  Stavební odpad je veškerý odpad vznikající při stavební činnosti a je v Katalogu odpadů1) takto označen (beton, cihly, střešní pálené a betonové tašky, dřevo, sklo, sádrové materiály, demoliční odpad, vytěžená zemina aj.)

 

Čl. 3

Třídění komunálního odpadu

            Komunální odpad se v obci třídí na následující složky:

1.      využitelný odpad – tříděný na papír a lepenku, sklo a skleněné obaly, plasty (směs), železné kovy, neželezné kovy

2.      objemný odpad

3.      nebezpečný odpad

4.      biologický odpad směsný

5.      komunální odpad

Čl. 4

Nakládání s komunálním odpadem

            Pro odkládání, shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou občanům obce k dispozici tyto sběrné nádoby, zařízení a místa:

1. Místa pro odkládání využitelného (tříděného) odpadu jsou:

a)      Označené sběrné nádoby pro jednotlivé složky využitelného odpadu umístěné v jednotlivých částech obce podle přílohy č. 1.

- 3 -

b) Pro železné a neželezné kovy  vyhrazené místo v prostoru stodoly bývalé fary na Týnci

            c) Sběrny a výkupny odpadů v Klatovech (Západočeské sběrné suroviny a.s. apod.)

 

2. Místo pro odkládání objemných odpadů 

a) V jednotlivých částech obce bude zajištěno mobilním sběrem 2x ročně do     velkoobjemového kontejneru v určeném termínu na určeném místě.

            b) Sběrný dvůr města Klatov pod hřbitovem

            c) Skládka komunálního odpadu ve Štěpánovicích

 

3. Místo k odkládání nebezpečných složek odpadu a pneumatik

a) Bude zajištěno pověřenou svozovou společností formou mobilního  sběru 2x  ročně v určeném termínu na určeném místě.    

b) U původců (prodejců) nebezpečného odpadu – např. lékárny (léky), prodejci elektro (zářivky).

 

4. Místa určená k ukládání biologického odpadu

a) pokud jej fyzické osoby nevyužijí samy (kompostování), dohodou s obecním úřadem na určené místo.

            b) odpad ze hřbitova do kontejneru umístěného na hřbitově.

            c) uhynulá a zabitá zvířata Asanačnímu ústavu v Biřkově

 

5. Místa určená k ukládání směsného komunálního odpadu

            a) do sběrných nádob podle přílohy č. 2

            b) do odpadkových košů umístěných na veřejných prostranstvích v obci

 

6. Autovraky – lze odstranit  pouze prostřednictvím oprávněných osob

 

 

Čl. 5

Nakládání se stavebním odpadem

1.      Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání musí být odvezen na skládku komunálního odpadu ve Štěpánovicích na náklady těchto fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, buď prostřednictvím oprávněné osoby, nebo vlastními prostředky.

2.      Fyzické osoby mohou předat stavební odpad v množství do 0,5 m3  do velkoobjemového kontejneru při svozu objemného odpadu ve vyhlášených termínech a na vyhlášených místech.

3.      Vhodný stavební odpad z demolic (kámen, cihly, malta) může být po dohodě a se souhlasem obecního úřadu použit na určené zavážky a terénní úpravy.

 

Čl. 6

Povinnosti fyzických osob

Fyzické osoby jsou povinny:

1.      Odkládat jednotlivé složky odpadu pouze na místa k tomu určená a do sběrných nádob s odpovídajícím označením podle čl. 4 a čl. 5 této vyhlášky.

2.      Nebezpečné odpady třídit a shromažďovat odděleně od směsného komunálního odpadu a předávat je svozové společnosti v termínech a na místech k tomu určených (čl. 4, bod 3. této vyhlášky).

-         4 –

 

3.      Nepoškozovat sběrné nádoby, neodkládat do sběrných nádob žhavý popel, neodkládat do sběrných nádob zeminu, stavební suť, uhynulá nebo zabitá zvířata.

4.      Udržovat čistotu v okolí sběrných nádob.

 

Čl. 7

Povinnosti svozových společností

Svozové společnosti jsou povinny:

1.      Provádět svoz odpadu v dohodnutých svozových dnech a termínech v souladu se smlouvami uzavřenými s obcí.

2.      Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob a kontejnerů po jejich vyprázdnění a ukládat sběrné nádoby a kontejnery na dohodnuté místo.

3.      V případě neuskutečnění svozu vlivem nepředvídaných okolností zajistit náhradní svoz v dohodnutém termínu.

 

Čl. 8

Povinnosti vlastníka objektu

Vlastník objektu podle čl. 2  bodu 13., má povinnost:

1.      Zajistit sám, nebo prostřednictvím obce dostatečný počet funkčních sběrných nádob.

2.      Zajistit stálé, případně přechodné stanoviště na sběrné nádoby.

3.      Zajistit fyzickým osobám užívajícím objekt nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám.

4.      Umožnit svozové společnosti přístup a vyprazdňování sběrných nádob.

 

 

Čl. 9

Kontrola a sankce

            Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonávají pracovníci obecního úřadu.

            Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů tj. podle zákona č. 200/2000 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a podle zákona o odpadech.

 

 

  Čl. 10

Úhrady za nakládání s komunálním odpadem

            Za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je od fyzických osob (občanů) vybírána podle § 17 odst. 5 zákona o odpadech obcí úhrada, jejíž výše je sjednána v písemné smlouvě a která je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stanovena zastupitelstvem obce. Původci, kteří na základě písemné smlouvy využívají systému obce, platí sjednanou cenu podle ustanovení § 17 odst. 6 zákona o odpadech. 

 

 

 

 

- 5 -

Čl. 11

Závěrečná a zrušovací ustanovení

1.      Informace týkající se harmonogramu svozu všech složek komunálního odpadu, mimořádných sběrů a svozů vyhlašuje obec prostřednictvím místního rozhlasu, informačních letáků a jinými v obci obvyklými způsoby, vždy v dostatečném předstihu.

2.      Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/99, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

 

  Čl. 12

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2004

 

 

 

 

...........................................................                       ....................................................................

   Jana Kuchařová, místostarostka                                          Ing. Zdeněk Klemsa, starosta

 

 

Přílohy: č. 1  Seznam míst a umístění sběrných nádob na ukládání jednotlivých složek využitelného odpadu

                č. 2     Místa určená k ukládání směsného komunálního odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Týnec  

 

                                                                                                          Příloha č. 1

                                                                                                          k OZV č. 2/2004

 

 

 

 

Seznam umístění sběrných nádob na ukládání jednotlivých složek

 využitelného odpadu

 

 

1. Papír, papírové obaly a lepenka:

 

Týnec u prodejny ...............................kontejner

 

2. Plasty – směs:

 

Týnec u prodejny ...............................kontejner

Týnec u č.p. 49   ................................ kontejner

Horní Lhota – náves............................ kontejner

 

3. Sklo, skleněné obaly – směs barevné a bílé:

 

Týnec u prodejny ...............................kontejner

Horní Lhota – náves............................ kontejner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Týnec  

                                                                                                          Příloha č. 2

                                                                                                          k OZV č. 2/2004

 

Způsob a místa určená k ukládání směsného komunálního odpadu

od fyzických osob

 

Část obce Týnec a Horní Lhota:

 

 

Způsob ukládání:  Do kovových, nebo plastových nádob (popelnic) o obsahu 110 l ve vlastnictví fyzických osob, nebo pronajatých od obecního úřadu.

 

Odvoz:  Svozovou firmou podle pololetního harmonogramu v určených svozových dnech.

 

Místo:  U každého objektu, nebo nemovitosti, kde komunální odpad vzniká.

 

 

Část obce Loreta:

 

 

Způsob ukládání:  Do velkoobjemového kontejneru

 

Odvoz:  Svozovou firmou podle potřeby

 

Místo:  V centru části obce Loreta

 

 

Část obce Rozpáralka:

 

 

Způsob ukládání:  Do  kontejneru  1 100 l

 

Odvoz:  Svozovou firmou podle pololetního harmonogramu v určených svozových dnech.

 

Místo: U hlavní silnice, na obecní cestě směrem k Týnci

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ