| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

33.zasedání zastupitelstva obce z 12.9.2005  

Usnesení ze 33. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.9.2005 v Obecním domě v Týnci.


429/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o činnosti výboru a komisí a schválilo vyplacení příplatku k odměnám všem předsedům výborů a komisí za 3.čtvrtletí 2005.


430/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o postupu stavebních prací při výstavbě infrastruktury na západním okraji obce. Bylo konstatováno dokončení dílčích kolaudací na veřejné osvětlení, prodloužení vodovodu a splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, přípojek vodovodu a kanalizace k RD. Kolaudace místní komunikace bude provedena do konce r.2005.


431/05 Zastupitelstvo přijalo záměr o odprodeji vodovodních a kanalizačních přípojek vlastníkům stavebních pozemků na západním okraji obce z obecního majetku.


432/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí kolaudaci napojení nových stavebních parcel na rozvodnou distribuční síť NN vč. přípojkových a rozpojovacích skříní v plastových sloupcích, tím byl dokončen rozvod elektřiny, celkové náklady budou přeúčtovány k úhradě vlastníkům stavebních parcel.


433/05 Zastupitelstvo souhlasilo s navrženými opravami místní komunikace v Rozpáralce u č.p.1 s tím, že oprava bude zahrnuta do rozpočtu na r. 2006.


434/05 Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem starosty vyplatit p. ing.Vladimíru Brokešovi mimořádnou odměnu ve výši 1000 Kč hrubého za přípravy, instalaci, dozorování a dalších prací s tím souvisejících při výstavkách obecních kronik a fotografií Týnce.


435/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky z revizí elektrického zařízení v obecních budovách a souhlasilo s provedením oprav v rozsahu cenové nabídky od firmy Elektro Kobrna.


436/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Závěrečné vyúčtování dotace KÚ Plzeňského kraje na rekonstrukci ČOV Týnec – definitivní přiznání podpory ve výši 400 000 Kč (č.j.: 390/05);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu RD na p.p.č. 433/62 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 389/05);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu RD na p.p.č. 433/59 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 406/05);

 • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o povolení změny rozestavěné stavby před jejím dokončením, prodloužení termínu dokončení – halový přístřešek p.p.č. 232/4 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 407/05);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drobné stavby oplocení pozemku – p.p.č. 433/51 a 433/52 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 419/05);

 • Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy o vypuštění 400 ks kachny divoké pro MS Vacovy (čj.:393/05);

 • Odpověď P.Jandery na výzvu k opravám kostela v Týnci (č.j.: 397/05);

 • Informaci KÚ PK k dopravní obslužnosti a změnám jízdních řádů v obci;

 • Žádost pí. Kurkové z Lorety o posekání pozemku před zahradou – obec zajistí posečení křovinořezem, po případě dodavatelsky odbornou firmou (č.j.: 413/05);

 • Žádost Diakonie Broumov o uspořádání podzimní humanitární sbírky – zastupitelstvo doporučilo nerealizovat sbírku v současném termínu, ale pokud bude sbírka vyhlášená na jaře 2006 uspořádat ji v obci opětovně(1x ročně).

 • Ústní žádost pí. V.Čadové na vyčištění strouhy v Týnci u č.p. 89-do zimy bude provedeno;

 • Ústní žádost pí.Rybové na posekání trávy a vykácení náletových dřevin v okolí septiků ve školní zahradě a vývoz septiků – zabezpečí pracovníci obce.

 • Připomínku ing.Kuběny na opravu veřejného osvětlení od č.p.116 směrem k ČOV- opravu zabezpečí obecní úřad.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ