| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

32.zasedání zastupitelstva obce z 15.8.2005  

Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 15.8.2005 v Obecním domě v Týnci.


419/05 Na základě § 84,odst.2 písm. c) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce schválilo upravený rozpočet obce s příjmy ve výši 4 302,88 tis.Kč a výdaji 4 947 tis. Kč.


420/05 Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru vedeného na běžném účtu obce do výše 500 000,- Kč; který bude kryt rozpočtovými příjmy.


421/05 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu starosty o odpadovém hospodářství a rozhodlo systém odpadového hospodářství zatím ponechat dle OZV č.2/2004.


422/05 Zastupitelstvo se seznámilo jmenovitě s občany, kteří nejsou zapojeni a uložilo starostovi opětovně dopisem tyto občany vyzvat k zapojení do systému odpadového hospodářství obce a dále uložilo starostovi projednat možnosti postihu těchto občanů na Městském úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí.


423/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že nebyly podány žádné žádosti z řad občanů na půjčky z FRB obce.


424/05 Zastupitelstvo zplnomocnilo p. Václava Kutila k projednání projektové dokumentace na opravu místní komunikace od křížku u č.p. 107 směrem ke komunikaci na západním okraji.


425/05 Zastupitelstvo rozhodlo na základě žádosti pí. O.Vildové o opravu místní komunikace v Rozpáralce vyvolat místní šetření na místě samém za účasti pí. Vildové, starosty, předsedů komisí stavební a životního prostředí k návrhu řešení odvodnění a opravy komunikace v Rozpáralce.


426/05 Zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěvku TJ Sokol Týnec na nákup travního semene na zatravnění a na další úpravy povrchu fotbalového hřiště do celkové výše 4 285,-- Kč.


427/05 Na základě žádosti manž. Tumpachových z Horní Lhoty zastupitelstvo rozhodlo je písemně vyrozumět o možnosti bezplatného zapůjčení velkoobjemového kontejneru s tím, že veškeré náklady na dopravu kontejneru a poplatku za uložení odpadu si uhradí žadatelé.


428/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Zápis z vyhodnocení fotografické soutěže „Co nemůžete vidět jinde, než v obci Týnec“;

 • Pozvánku na výstavku fotografií ze soutěže ve dny velké pouti;

 • Zprávu z jednání o financování dopravní obslužnosti v r. 2005 (č.j.:333/05);

 • Pozvánku na II.setkání starostů a místostarostů PK 3.11.2005 (zúčastní se starosta a místostarostka);

 • Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy se změnou ve využití území p.p.č. 286/5 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.:343/05);

 • Rozhodnutí FÚ Klatovy o posečkání platby odvodu dotace a příslušného penále – výstavby technické infrastruktury z r.1997 (č.j.323/05);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na kanaliz.přípojku k RD č.p.73 v Týnci (č.j.: 342/05);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na kanaliz.přípojku k RD č.p.74 v Týnci (č.j.: 341/05);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na elektrické vedení –kNN,TS,NN na západním okraji Týnce (č.j.:340/05);

 • Vyjádření MěÚ/OVÚR Klatovy z hlediska ÚPD ke stavebním úpravám rybníku Obora v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.: 370/05);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav v RD Horní Lhota č.p. 18 (č.j.: 369/05);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení správního řízení ve věci vypuštění 300 ks kachny divoké na Podstránský rybník v k.ú. Dolní Lhota a 100 ks na rybník Bašta (č.j.:358/05);

 • Připomínku pí. Václavíčkové na volné pobíhání psů po obci – občané budou opětovně upozorněni místním rozhlasem.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ