| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

31.zasedání zastupitelstva obce z 11.7.2005  

Usnesení ze 31. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.7.2005 v Obecním domě v Týnci.409/05 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o vyhodnocení vodního hospodářství obce za r.2004, schválilo výsledky vyhodnocení a jejich zveřejnění a nedoporučilo změnu sazeb vodného a stočného v dalším období.


410/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí hospodaření s FRB obce.


411/05 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 11. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 3. srpna 2005 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;

B) do 18,00 hodin 5. srpna 2005 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení p. Josef STANĚK- předseda, členové – p. František KOREC, p. Josef NOVÝ, p. Jan Paveza, p. Josef TERŠ s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 8. srpna 2005 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 15. srpna 2005 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;

E) do 12,00 hodin 31. srpna 2005 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;

F) od 1. září 2005 do 30. června 2006 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).


412/05 K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo podmínky výběrového řízení navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 11.kola výběrového řízení“.


413/05 Zastupitelstvo dodatečně schválilo uzavření pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou na nemovitost prodejny potravin v Týnci s výší pojistného 3065 Kč/rok.


414/05 Zastupitelstvo projednalo žádost občana o umístění do ústavu sociální péče pro dospělé občany a doporučilo její potvrzení (č.j.317/05).


415/05 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě na úseku projednávání přestupků, schválené rozhodnutím KÚ PK v Plzni pod č.j. LPVV/5924/03 ze dne 15.9.2003 a souhlasilo s jeho uzavřením s MěÚ Klatovy.


416/05 Zastupitelstvo projednalo předložený návrh MěÚ Klatovy na zpracování komunitního plánu. Nesouhlasilo se zapojením obce Týnec do společného zpracování komunitního plánu sociálních služeb s MěÚ Klatovy a dalšími obcemi, vzhledem k řadě nejasností. Doporučilo se zpracováním plánu vyčkat na vymezení povinností pro obce až do doby schválení zákona o sociálních službách.


417/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí dokončení rekonstrukce ČOV a souhlasilo s úhradou faktury za dílo ve výši 625 345 Kč.


418/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Zápis Kupní smlouvy o převodu vlastnictví prodejny potravin Týnec do KN (č.j.299/05);

 • Časový harmonogram ukončení činnosti Vodárenského sdružení obcí Voda;

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav v Týnci E 12-výměna krytiny (č.j.294/05);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav v Horní Lhotě E8 (modernizace, čj.:295/05);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drobné stavby v Horní Lhotě E8 (oplocení, opěrná zeď, čj.:296/05);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy k prodloužení splašk. kanalizace v Týnec – částečné (č.j. 300/05);

 • Usnesení Okresní soudu v Klatovech ze dne 18.5.2005 v trestní věci občana (č.j. 253/05);

 • Informaci starosty o provedené revizi elektro v objektech obce dne 11.7.2005 a nutných opravách z toho vyplývajících;

 • Připomínky p.Václavíčkové – výskyt bolševníku při komunikaci z Týnce do Lorety, opadávání omítky na zděné autobusové zastávce v Týnci,

 • Připomínku ke špatnému stavu kostela v Týnci- fasáda, krytina atd.- písemně upozornit faráře a Plzeňské biskupství;

 • Žádost p.Rybové o zajištění přípřeže pro SDH Týnec od 18.7. do 31.7.2005.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ