| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

30.zasedání zastupitelstva obce z 13.6.2005  

Usnesení ze 30. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.6.2005 v Obecním domě v Týnci.


393/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení a rozhodlo zrušit usnesení čís. 55/03,172/03 a 244/04.


394/05 Zastupitelstvo starostovi uložilo opětovně písemně vyzvat občany, kteří nejsou zapojeni do systému odpadového hospodářství obce a dále nechat zpracovat projekt na definitivní a trvalé řešení odpadních vod z objektu č.p.6.


395/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí a schválilo vyplacení příplatku k odměnám za 2.čtvrtletí 2005 bez omezení.

396/05 Zastupitelstvo zvolilo za novou členku kontrolního výboru pí. Petru Benešovou z Týnce č.p. 109.

397/05 Kalendářní plán zasedání ZO na 2.pololetí 2005 byl zastupitelstvem přijat v navrženém rozsahu.

398/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o uzavření kupní smlouvy na koupi prodejny potravin v Týnci.

399/05 Zastupitelstvo obce rozhodlo se zpětnou platností od 1.6.2005 uzavřít s nájemkyní prodejny pí.Marií Langovou z Klatov novou Smlouvu o nájmu nebytových prostor v Týnci č.p. 90 s výší nájemného 2 500,- Kč měsíčně se splatností do 10.dne příslušného kalendářního měsíce. Úhrada nájemného za měsíc červen bude splatná do 30.6.2005.

400/05 Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavřením smlouvy č.1022/2005 o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu PK na podporu ekologických projektů v oblasti ochrany vod ve výši 400 tis. Kč (rekonstrukce ČOV).

401/05 Zastupitelstvo obce dodatečně souhlasilo s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace č. A 154/PSOV-2005 z rozpočtu PK na vybudování místní komunikace na západním okraji obce II. etapa ve výši 300 tis. Kč.

402/05 Zastupitelstvo se seznámilo s výsledky hodnotitelské komise Ministerstva kultury ČR žádosti obce pro automatizaci obecní knihovny v rámci programu VISK3 a vzalo na vědomí, že finanční dotace na tento projekt nebude poskytnuta.

403/05 Zastupitelstvo zrušilo své usnesení čís. 384/05 a souhlasilo s ukončením dobrovolného svazku obcí „Voda“ likvidací v souladu se zák.č.128/2000 Sb., o obcích a občanským zákoníkem.

404/05 Zastupitelstvo obce souhlasilo s písemnou odpovědí o vyřešení odtoku dešťové vody z p.p.č. 433/22 a 433/58 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. na základě žádosti p. MUDr. Šárové z Týnce a současně odsouhlasilo více náklady, které bude třeba na potřebné terénní úpravy.


405/05 Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku kontroly FÚ v Klatovech (č.j. 45651/05/ 133980/1531) a rozhodlo požádat Ministerstvo finanční ČR o prominutí odvodu neoprávněně použitých prostředků státního rozpočtu republiky v částce 400 000,- Kč a prominutí příslušného vyměřeného i dosud nevyměřeného penále.

406/05 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o posečkání úhrady odvodu dotace (400 tis. Kč) a úhrady vyměřeného penále na FÚ v Klatovech.


407/05 Zastupitelstvo rozhodlo podat odvolání proti Rozhodnutí ČIŽP OI Plzeň (č.j.: 03/OV/4885/ 05/Ru) k zaplacení pokuty ve výši 10 000,- Kč, za nepředložení poplatkového hlášení pro stanovení výše zálohy poplatku za odběr podzemní vody pro r. 2005 ze zdroje Týnec-vodovod, na Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, Praha.


408/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Informaci starosty, že provozní úkoly obce zajišťují tři pracovníci na dohody o pracovní činnosti (p. Václav Jindra, p. Jan Knotek a p. František Korec);

  • Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy na vypuštění 120 ks bažanta obecného (225/05);

  • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na stavbu RD o 2 b.j. v Týnci, vč. přípojek, stavby dvougaráže a pergol.zpevněných ploch a oplocení (219/05);

  • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na stavbu skladu pro vlastní potřebu – v Týnci E10 (č.j.:244/05);

  • Poděkování občanského sdružení Diakonie Broumov za sbírku ošacení a lůžkovin, zastupitelstvo nedoporučilo poskytnutí dalších finančních darů;

  • Informaci p.ing.Klasny na nutnost likvidace bolševníku v příkopu u Lorety;

  • Upozornění p.Rybové na osazení nového železného poklopu na otvor žumpy ve školní zahradě.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ