| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

29.zasedání zastupitelstva obce z 9.5.2005  

Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 9.5.2005 v Obecním domě v Týnci.


380/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty k zabezpečení provozu vodovodu, ČOV a kanalizace a úklidu veřejných prostranství.


381/05 Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit výběrové řízení (VŘ) na pozici pracovníka, který zabezpečí údržbové a další potřebné práce v obci. Doporučilo ve VŘ specifikovat pracovní náplň a základní požadavky na pracovní zdatnost tohoto pracovníka.


382/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace starosty o kulturních akcích v obci.

383/05 Zastupitelstvo rozhodlo řešit současnou finanční situaci obce otevřením kontokorentu k základnímu běžnému účtu, které se jeví jako nejvýhodnější.

384/05 Zastupitelstvo souhlasilo s ukončením činnosti dobrovolného svazku obcí „Voda“.

385/05 Zastupitelstvo nemá připomínek k zadání ÚP obce Klenová.

386/05 Zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo s přerušením dodávky pitné vody do Týnce č.p. 13 v souladu se smlouvou na dodávku pitné vody č. 87/2003, protože nebyla dlužná částka vodného uhrazena do písemně stanoveného termínu 6.5.2005.

387/05 Zastupitelstvo rozhodlo v pokračovat jednáních o podmínkách prodeje objektu bývalé školy v Týnci s případnými zájemci.

388/05 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy na objekt prodejny v Týnci vč. pozemků v celkové částce 947 129 Kč. Termín úhrad je stanoven takto: při podpisu 520 900 Kč (55 % kupní ceny), 236 800 Kč ( 25 %) do 31.12.2005 a zbytek 189 429 Kč (20 %) do 30.6.2006.

389/05 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo č. 100175 s firmou Západočeské komunální služby a.s. Plzeň, která pro obec zabezpečuje svoz nebezpečných odpadů.

390/05 Zastupitelstvo posoudilo výsledky prohlídky k posílení vodních zdrojů v Týnci a doporučilo situaci projednat i u dalších firem.

391/05 Zastupitelstvo obce nemělo připomínek k oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správního řízení (pro MS Jitřenka Javor) ve věci povolení vypuštění 120 ks bažanta obecného do honitby Javora.

392/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

- Poděkování starosty členům kulturní komise a dalším občanům při zabezpečení humanitární sbírky pro Diakonii Broumov;

 • Pozvánku na seminář „Šumava-zelená střecha Evropy?“;

 • Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje o příslibu dotace na akci – vybudování místní komunikace na záp. okraji – II. etapa ve výši 300 tis. Kč. (č.j. 155/05);

 • Poškození dětského kolotoče u hasič. zbrojnice v Týnci – dále neopravovat, zlikvidovat s ohledem na bezpečnost;

 • informaci o jednání s ing.arch. Vávrou (zpracovatel územního plánu obce) o stavebních pozemcích v Loretě s ohledem na dodržování územního plánu (otevření rezervy zástavby – lze až po obsazení 75 % stávajících staveb. pozemků a poté dodatkem – projednáním změny ÚP obce); zástavba na stávajících zahradách Klasnovi, Poláková, Jindrovi – nelze použít k výstavbě s ohledem na 50 m hranici ochranného pásma lesa).

 • Informaci o konání soutěže Vesnice r.2005 – Týnec se nebude přihlašovat ( 149/05);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu RD o 2 b.j. v Týnci vč. přípojek, stavby dvougaráže, zpevněných ploch a oplocení (č.j. 173/05);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a kolaudační rozhodnutí ke stavbě RD manž. Smolíkových (č.j. 151/05, 186/05);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drobné stavby – skleníku –manž.Nových (č.j.187/05);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav – oplocení u RD Týnec č.p. 62 (čj.: 197/05);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení na stavbu sklad paliva – Týnec E 10 (čj.: 200/05);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k odstranění stavby kolny a sdělení k ohlášení drobné stavby nového skladu –kolny v Týnci č.p. 43 (č.j.: 198/05, 199/05).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ