| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

28.zasedání zastupitelstva obce z 11.4.2005

Usnesení z 28. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.4.2005 v Obecním domě v Týnci.


362/05 Zastupitelstvo projednalo vyúčtování hospodaření za r. 2004 s příjmy 3 541,26 tis. Kč a výdaji ve výši 4 859,91 tis. Kč, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2004 a schválilo závěrečný účet s celoročním hospodařením bez výhrad.


363/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí nesplněné úkoly Programu rozvoje územního obvodu obce Týnec z let 1999-2006 a navrhlo zpracovat nový Program rozvoje územního obvodu obce Týnec s časovým horizontem příštích 10 let. Obecnímu úřadu uložilo zahájit přípravy na zpracování nového Programu, do přípravy zapojit občany (výzva v informacích k podání připomínek, námětů, požadavků a představ) a firmy podnikající v obci (oslovit písemně dopisem).


364/05 Zastupitelstvo obce ustanovilo na zpracování nového Programu rozvoje územního obvodu obce Týnec pracovní tým ve složení: starosta-p.ing. Klemsa, místostarostka-p.Kuchařová, předsedkyně komise obnovy venkova a ŽP-p.Rybová.


365/05 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu ing. P. Klasny o hospodaření v obecních lesích.


366/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí doporučení stavební komise a schválilo poskytnutí půjčky z FRB obce tak, jak je navrhla stavební komise pro: pí. Květu KRATOCHVÍLOVOU, Týnec č.p. 80: titul 04 – oprava, výměna oken; výše půjčky 50 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 6 let - poskytnout v plné výši.


367/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí a schválilo vyplacení příplatku k odměnám za 1.čtvrtletí 2005 předsedům finančního a kontrolního výboru, komise kulturní, SZŠ a komisi stavební. Předsedkyni komise obnovy venkova a ŽP zastupitelstvo rozhodlo příplatek nevyplácet.


368/05 Zastupitelstvo souhlasilo vyplatit 9000 Kč pí. Langové za zapůjčení nebytových prostor v Týnci č.p. 90 pro potřeby obce ve 4.čtvrtletí 2004.


369/05 Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu s firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Klatovy na zabezpečení odborného dozoru běžného provozu vodovodu a ČOV.


370/05 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu, k zabezpečení běžné údržby, údržby veřejné zeleně a úklidu v obci, přijmout pracovníka na zkrácený úvazek, případně na dohody o provedení práce. Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce nejdříve jednat s Úřadem práce Klatovy o nezaměstnaných z obvodu obce, popřípadě vyhlásit výběrové řízení na pozici pracovníka obce.


371/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí přidělení dotace od KÚ PK v Plzni na akci „rekonstrukce ČOV Týnec“ ve výši 400 000,- Kč.


372/05 Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo č. SD-603-05 na provedení rekonstrukce ČOV Týnec v hodnotě 630 tis. Kč s firmou ŠVAK a.s. Klatovy. Schválilo rovněž provedení přípravných a souvisejících prácí stejnou firmou.


373/05 Zastupitelstvo rozhodlo pomoci při organizaci humanitární sbírky oblečení, lůžkovin a jiných textilií pod záštitou občanského sdružení „Diakonie Broumov“. Sbírka se uskuteční v závěru měsíce dubna – na vývěsce a v  informacích pro občany bude upřesněn termín, místo a rozsah sbírky.


374/05 Zastupitelstvo obce přijalo dar 15 000,--Kč od firmy K&H Kinetic, a.s. Klatovy a vyslovilo za něj poděkování. Tento dar bude použit na zajištění pravidelné údržby a na opravy obecního sportoviště v Týnci.


375/05 Zastupitelstvo schválilo úhradu příspěvku za občana obce Týnec umístěného v DD Újezdec pro Město Klatovy ve výši 11 170 Kč, na základě uzavřené „Smlouvy o poskytnutí příspěvku za občana umístěného v DD Újezdec“ za r. 2005 – pí. Vlasta Krýslová.


376/05 Zastupitelstvo odsouhlasilo výši náhrady příspěvku za r. 2005 obci od pí.Vl. Krýslové, která je stanovena na 6 067 Kč (sníženo o daňové výnosy na 1 trvale hlášeného občana v r.2004).


377/05 Zastupitelstvo schválilo úhradu příspěvku KÚ Plzeňského kraje v Plzni na zajištění dopravní obslužnosti obce v r. 2005 ve stejné výši jako v r. 2004, to je 12 080,- Kč.


378/05 Zastupitelstvo souhlasilo s průjezdem cyklomaratonu horských kol „Author Král Šumavy“ dne 28.5.2005 po pozemcích v k.ú. Horní Lhota a Týnec u Janovic n. Úhl..


379/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • všeobecné informace o krádeži poklopu v bývalé škole a jednoho poklopu na nové cestě, ostatní poklopy byly odvezeny firmou Silnice (z nové cesty);

 • informaci o zahájení prací na západním okraji firmou Silnice – buduje se chodník po levé straně, spolu s ZČE bude provedena oprava sloupků el.přípojek, vybudován vjezd na hlavní silnici do Janovic n.Úhl., osazeny dopravní značky a provedena povrchová živičná vrstva.

 • Informaci o zahájení úprav terénu na hřišti – problém s drenáží v rohu hřiště, kam bude potřeba koupit drenážní trubku;

 • vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz základní školy a školní jídelny v Janovicích n.Úhl. za r.2004 za žáky z obce Týnec ve výši 76 213,21 Kč a souhlasilo s úhradou (č.j.: 127/05);

 • Informaci o zimní údržbě Statkem Beňovy s.r.o. – pozastaveno zaplacení 2 faktur za dopravu posypového materiálu;

 • Zprávu Policie ČR OO Nýrsko (č.j.: 79/05);

 • Oznámení o umístění stanoviště 52 ks včelstev – Ladislav Toman, Nýrsko 804 –p.p.č. 437 v k.ú. Týnec;

 • Změny vyplácení finančních příspěvků na hospodaření v lesích v r.2005 (č.j.:141/05);

 • Oznámení o přerušení dodávky elektr. energie dne 3.5.2005 od 11,30 do 15,00 hod. v oblasti Týnec RD – celá lokalita nad silnicí u Obecního úřadu a lokalita směrem na Vacovy (důvodem je revize kabelu 22 kV v trafostanici Týnec RD, čj.: 144/05);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na garáž v Týnci č.p.75 (č.j.: 3074/04/Hol.)

 • Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy se změnou ve využití území – v Rozpáralce - p.p.č. 404/02 a 403/4 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j. 90/05);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav na RD Týnec č.p. 27 (č.j.: 91/05);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav –udržovací práce domu starý zámek Týnec č.p.2;

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav –výměna oken a dveří v Týnci č.p. 80;

 • Staveb.povolení MěÚ/OVÚR Klatovy–staveb. úprava a přístavba chaty Týnec E3 (č.j.:97/05);

 • vyjádření MěÚ/OVÚR Klatovy ke stavbě „Oprava rybníka Obora v lokalitě Loreta-Týnec“ (č.j. 143/05);

 • informaci o svozu nebezpečného odpadu v sobotu 23.dubna 2005-čas bude upřesněn dle propozic dodavatele služby;

 • připomínku p.ing.Klasny na opravy výtluků v Loretě (opravy spojit při pokládce živice na nové komunikaci v Týnci) a špatný stav autobusové čekárny v Loretě.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ