| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

27.zasedání zastupitelstva obce ze 14.2.2005  

Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 14.2.2005 v Obecním domě v Týnci.


341/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že první náhradnice pí. Libuše Presslová z Týnce č.p. 98 obdržela dne 12.1.2005 osvědčení člena ZO po uprázdnění mandátu a dnem 11.1.2005 se stala členem ZO.


342/05 Dne 19.1.2005 se p. Libuše Presslová písemně vzdala mandátu člena ZO.


343/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že náhradník pí. Vlasta Rybová obdržela dne 21.1.2005 osvědčení člena ZO po uprázdnění mandátu a dnem 20.1.2005 se stala členkou ZO. Paní Vlasta Rybová z Týnce č.p. 6 nastoupila za člena ZO na základě § 56, odst. (1) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., po uprázdnění mandátu p. Libuše Presslové z Týnce č.p. 98.


344/05 Na základě § 69, odst.(2) a (3) zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pí. Vlasta Rybová před zastupitelstvem složila slib člena ZO pronesením slova „slibuji“ a po té složení slibu potvrdila svým podpisem.


345/05 Starosta obce jmenoval pí. Vlastu Rybovou předsedou komise obnovy venkova a ŽP.


346/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o současném stavu a zabezpečení požární ochrany v obci, zprávu velitele družstva SDHO p.Libora Pressla a uložilo veliteli p. Karlu Aškovi doplnění lékařských prohlídek u všech členů družstva SDHO.


347/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zabezpečení likvidaci odpadů. Jelikož zůstává dále řada nezapojených domácností a proto se v podzimních měsících bude jednat o změně OZV o odpadech (platby MP za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů -za každého trvale přihlášeného občana).


348/05 Zastupitelstvo uložilo obecnímu úřadu zveřejnit v informacích pro občany zprávu o odpadovém hospodářství za r.2004.


349/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o využití FRB obce.


350/05 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 10. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 5. dubna 2005 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;

B) do 18,00 hodin 8. dubna 2005 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení p. Josef STANĚK- předseda, členové – p. František KOREC, p. Josef NOVÝ, p. Jan Paveza, p. Josef TERŠ s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 11. dubna 2005 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 15. dubna 2005 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;

E) do 12,00 hodin 30. dubna 2005 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;

F) od 1. května 2005 do 28. února 2006 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).


351/05 K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 10. kola výběrového řízení“.


352/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o realizaci opatření ke zlepšení kvality vody, o ročních výkazech o vodovodech a kanalizacích pro ČSÚ a Povodí Vltavy. Vzalo na vědomí také poplatkové přiznání ČIŽP za odběr podzemních vod s výší poplatku 26 564,- Kč.


353/05 Zastupitelstvo souhlasilo se způsobem vyúčtování účelové dotace poskytnuté KÚ Plzeňského kraje v Plzni z Programu stabilizace venkovských oblastí na „výstavbu místní komunikace a prodloužení splaškové kanalizace – I.etapa“ na západním okraji obce. Výdaje této akce byly kryty 250 tis. Kč z dotace a 1 230,16 tis. Kč z vlastních prostředků obce.


354/05 Zastupitelstvo souhlasilo s vyžádáním dotace z Programu stabilizace venkovských oblastí na r.2005 na „dokončení výstavby místní komunikace a veřejné osvětlení –II.etapa“ na západním okraji obce. Na celkem rozpočtované náklady II.etapy ve výši 1 606 tis. Kč bude vyžádána dotace 500 tis. Kč a 1 106 tis. Kč kryto z vlastních prostředků.


355/05 Zastupitelstvo dodatečně souhlasilo s podáním žádosti na KÚ Plzeňského kraje v Plzni o poskytnutí účelové dotace pro oblast ochrany vod na akci „Týnec-rekonstrukce ČOV“ v r. 2005. Celkové náklady rekonstrukce činí 630 tis. Kč a vyžádáno bylo 70 % dotace (441 tis. Kč) a 30 % vlastních zdrojů (189 tis. Kč).


356/05 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo s p. Josefem Flaxem z Bolešin (JF Kovo Bolešiny) na zhotovení díla: „vyrovnání a povrchovou úpravu obecního sportoviště Týnec“ v ceně díla 80 000 Kč a s rozpočtovou změnou položky opravy sportoviště ve stejné výši.


357/05 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením prostoru vraty u sýpky (p.p.č.549) za splnění těchto podmínek – vrata nebudou zamykána, aby byl prostor přístupný pro případ potřeby - např. požár apod.; a bude doložen písemný souhlas s uzavřením od p. Paška z Klatov, který v této části má svoji provozovnu.


358/05 Zastupitelstvo souhlasilo s uhrazením poplatku za pobyt psa v útulku Klatovy ve výši 400 Kč.


359/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Provedení přezkoumání hospodaření za r. 2004 KÚ PK v Plzni (č.j.:64/05);

  • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o prodloužení termínu k dokončení stavby rekr. domku v Horní Lhotě;

  • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení – přístavby chaty Týnec E3 (č.j.:45/05);

  • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy – kanalizační přípojka Týnec č.p.73 (č.j.:28/05);

  • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy – kanalizační přípojka Týnec č.p.74 (č.j.:29/05);

  • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy – kanalizační přípojka Týnec E 3 (č.j.:27/05);

  • Pozvánku na setkání Lhot a Lehot 8.-10.7.2005 ve Lhotce pod Ondřejníkem;

  • Žádost SHČMS - okres Klatovy o příspěvek cenou do tomboly na V.okresní Hasičský ples (č.j.:39/05). Zastupitelstvo neschválilo poskytnutí ceny z prostředků obce;

  • Informaci o jednání s firmou Aquapol s.r.o. z Tábora k vysoušení objektu bývalé školy;

  • Uzavření dohody o provedení odborné praxe studentů 3.roč. Obchodní akademie Klatovy (sl. Věra Turečková) – ZO souhlasilo.


360/05 Na návrh starosty zastupitelstvo zrušilo březnové zasedání.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ