| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

26.zasedání zastupitelstva obce z 17.1.2005  

Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 17.1.2005 v Obecním domě v Týnci.


332/05 Na základě ustanovení § 55, odst. (2), písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 230/2002 Sb., dnem 10.ledna 2005 zanikl p. Janu DROZDOVI mandát člena zastupitelstva obce Týnec (písemně se vzdal mandátu).


333/05 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rezignaci p. Jana Drozdy na mandát člena ZO a další průběh obsazení uvolněného mandátu se bude řídit dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.


334/05 Zastupitelstvo schválilo provedení inventarizace obecního majetku včetně navrženého způsobu likvidace vyřazeného materiálu. Dále zastupitelstvo doporučilo jednat s p. Petrem Kompertem o způsobu neuhrazených faktur z r. 2004 za vodné a stočné (navrhnout splátkový kalendář).


335/05 Zastupitelstvo obce předběžně projednalo „Vyúčtování hospodaření obce za r. 2004“ a doporučilo zveřejnit jej na úřední desce k připomínkám občanů.


336/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh firmy ŠVAK a.s. Klatovy provozně technického řešení ke zlepšení kvality pitné vody v Týnci.


337/05 Zastupitelstvo obce jednomyslně zamítlo vydat souhlas k hrazení modernizace obecního bytu č.1 v Týnci č.p.6 z úvěru stavebního spoření p. Jarmily Bažové z Týnce č.p.6.


338/05 Zastupitelstvo nezměnilo své stanovisko a i nadále trvá na úhradě poplatku za kontejner v Roz-páralce na TDO (dle OZV o odpadech …), od p. A.Hrudičkové z Plzně (majitelka chaty v Rozpáralce).


339/05 Zastupitelstvo vzalo na vědomí osazení těles veřejného osvětlení v Týnci na západním okraji obce a z důvodu úspor energie rozhodlo, že zatím budou světla vypnuta a ponechají se pouze dvě až tři lampy v provozu.


340/05 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

  • Roční výkaz o knihovně za r.2004;

  • Žádost o poskytnutí dotace v rámci podprogramu VISK 3 pro r. 2005 (licence softwaru pro místní knihovnu systémem CLAVIUS pro velmi malé knihovny za 17 850 Kč, z toho 70 % dotace a 30 % vlastní zdroje - č.j. 11/05);

  • Jmenování nového člena finančního výboru p. ing. Miroslava Smolíka z Týnce č.p. 115;

  • Příspěvek na výkon státní správy na r. 2005 ve výši 4 180,- Kč (č.j.:644/04);

  • Změnu v poskytování příspěvku při umisťování občanů ze správního obvodu obce Týnec do zařízení města Klatovy od 1.1.2005 (před nástupem občana jednorázový příspěvek ve výši 5 násobku skutečných provozních nákladů zařízení za předchozí rok po odečtení státní dotace a daňového výnosu-č.j.:649/04);

  • Dodatek č.1 smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na staveb. parcelu č. 433/64 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl.- prodloužení termínu k uzavření budoucí KS;

  • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – vrtaná studna pro RD Loreta (č.j.: 638/04);

  • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy – Loreta, Poláková –kNN;

  • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav v RD Týnec č.p. 84, výměna stávajích oken za plastová (č.j.: 14/05);

  • Výnos z Tříkrálové sbírky, kterou zabezpečovali mladí hasiči z Týnce, ve výši 13 219,- Kč (sbírka byla provedena v Týnci, Horní Lhotě, Vacovech, Vrhavči a Malé Vísce).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ