| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

25.zasedání zastupitelstva obce ze 13.12.2004  

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.12.2004 v Obecním domě v Týnci.


318/04 Kalendářní plán zasedání ZO na 1. pololetí 2005 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.


319/04 Zastupitelstvo vzalo informaci o hospodaření v obecních lesích na vědomí.


320/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zhodnocení investičních a neinvestičních akcí r. 2004 starostou obce.


321/04 Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2, písm.c) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schválilo 2. úpravu finančního rozpočtu r. 2004 s příjmy ve výši 3 327,65 tis. Kč a výdaji v částce 5 270,47 tis. Kč.


322/04 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti a úhradu tohoto příspěvku.


323/04 Zastupitelstvo pověřilo starostu k odprodeji podílových listů z Komerční banky a.s. a ČSOB a.s. k dofinancování akcí v závěru r.2004.


324/04 Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2, písm.c) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schválilo schodkový finanční rozpočet obce Týnec na r. 2005 s příjmy v částce 3 556,50 tis. Kč a výdaji ve výši 4 411,50 Kč.


325/04 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce k jednání s bankami o financování schodku finančního rozpočtu r.2005 formou překlenovacího úvěru nebo kontokorentu k ZBÚ obce.


326/04 Zastupitelstvo schválilo vyplacení příplatku k odměnám za 4.čtvrtletí předsedům kontrolního a finančního výboru, komise kulturní, školské, sociální a zdravotní a komise stavební, předsedovi komise obnovy venkova a životního prostředí rozhodlo příplatek nevyplácet.


327/04 Zastupitelstvo souhlasilo s potvrzením žádosti pí. Jiřiny Strádalové do ústavu sociální péče – penzión Klatovy s tím, že se žadatelka bude podílet na úhradě nákladů vyúčtovaných MěÚ Klatovy za pobyt v tomto zařízení.


328/04 Zastupitelstvo zamítlo a nesouhlasilo s podpisem zástavní smlouvy na pozemek stavební parcely č. 433/64 v k.ú. Týnec u Janovic n.Ú. ve prospěch úvěru u ČS a.s., pob. pro budoucí kupující p. Petru Bekovou z důvodu neprůhlednosti dalšího financování výstavby RD.


329/04 Zastupitelstvo souhlasilo navštěvovat občany – seniory při dovršení 60, 65, 70, 75, 80 let a dále po 5 letech, s věcným dárkem v hodnotě 150,- Kč s účinností od 1.1.2005.
330/04 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o převzetí a odvozu komunálního odpadu s firmou Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o.


331/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Žádost ZČE o zveřejnění upozornění k odstranění, popř. okleštění stromoví, v blízkosti elektrických vedení (č.j.:612/04);

 • Výzvu k MěÚ Janovice n.Úhl. k veřejnému projednání návrhu změny č.2 ÚPD Města Janovice n. Úhl. (čj.: 599/04);

 • Klatovy s.r.o. (z důvodu přeměny firmy);

 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na výstavbu RD vč. přípojek – manž. Pourovi (čj.: 600/04);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – Loreta, Poláková-kNN (čj.: 613/04), byla provedena 13.12.2004;

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – Týnec u Janovice, parcely-kNN,TS, NN (čj.: 614/04), byla provedena 13.12.2004-dosud neukončena;

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – Vrtaná studna pro RD Loreta (čj.: 618/04) a RD o 1 b.j. v Loretě vč. žumpy (č.j.:623/04), byla provedena 8.12.2004;

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení - Týnec – kanalizační přípojka pro RD Týnec č.p. 73 (čj.: 630/04);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení - Týnec – kanalizační přípojka pro RD Týnec č.p. 74 (čj.: 631/04);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení - Týnec – kanalizační přípojka pro chatu Týnec E3 (čj.: 632/04);

 • Informaci MěÚ/ORM Klatovy k podávání žádostí o dotace v rámci podprogramu 217115 Podpora obnovy venkova (čj.:617/04).

 • Informaci a pozvání p. Presslové na slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu a zpívání koled v neděli 19.12.2004 od 16,30 hod.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ