| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

24.zasedání zastupitelstva obce z 8.11.2004  

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 8.11.2004 v Obecním domě v Týnci.


309/04 Na základě vydaného „Opatření k provedení inventarizace majetku k 31.12.2004“ zastupitelstvo uložilo provést inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2004.


310/04 Zastupitelstvo rozhodlo znovu jednat s firmou Silnice a.s. Klatovy o realizaci návrhu úpravy sportoviště, rozsahu úprav a objemu finančních prostředků s přihlédnutím na případné úspory z akce výstavby infrastruktury na západním okraji obce. Termín dohody do konce února 2005. Realizaci úpravy hřiště pak provádět v jarních měsících podle výsledků jednání a návrhu finančního rozpočtu obce r.2005. Zastupitelstvo obce vyzvalo členy výboru FC Týnec k zajištění  podílu na financování úpravy hřiště a k účasti při jednáních o realizaci úprav.


311/04 Zastupitelstvo předběžně souhlasilo s uzavřením smlouvy na příspěvek k dopravní obslužnosti obce veřejnou linkovou dopravou v r. 2004 s tím, že ještě bude přihlédnuto k informacím z jednání starostů se zástupci PK dne 9.11.2004 na MěÚ Klatovy.


312/04 Zastupitelstvo schválilo žádost Města Janovice k uzavření dohody o provozování veřejného pohřebiště v Týnci pro část Vacovy.


313/04 Zastupitelstvo schválilo mandátní smlouvu mezi Obcí Týnec a stavebním dozorem p. Moulíkem z Klatov včetně výše jeho odměny (na výstavbu infrastruktury na západ. okraji obce).


314/04 Zastupitelstvo schválilo úhradu druhé dílčí faktury za výstavbu infrastruktury na západním okraji obce pro Silnice a.s. Klatovy ve výši 707 545,-- Kč.


315/04 Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít s vlastníkem p.p.č. 433/43 v k.ú. Týnec smlouvu o budoucí kupní smlouvě na odkoupení části uvedeného pozemku, potřebné pro realizaci projektované výstavby infrastruktury.


316/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o vodním hospodářství obce (vodovod, kanalizace, ČOV - zpracovat poplatkové hlášení pro ČIŽP – dle vyhlášky, poplatek za odebranou vodu).


317/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Výsledky voleb do zastupitelstev krajů ve volebním okrsku Týnec ve dnech 5. a 6.11.2004;

 • Uzavření smlouvy o pronájmu hasičského auta s SDH Týnec pro SDHO Týnec s ročním nájem ve výši 1200 Kč;

 • Pozvánku na jednání zástupců obcí na MěÚ Klatovy dne 9.11.2004 od 9,00 hod. – dopravní obslužnost a internetizace spádové oblasti pověřené obce;

 • Pozvánku na jednání s KHS PK, územní pracoviště Klatovy ve věci kvality vody v obecním vodovodu Týnec (č.j.: 566/04) – zúčastní se starosta a místostarostka;

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení – stavba RD manž. Pourovi (čj.:565/04);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy–stavební úpravy RD Týnec č.p. 75 (čj.: 577/04);

 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy – kanalizační a vodovodní přípojky k RD Týnec č.p. 62 (čj.: 544/04);

 • Žádost p. Anny Hrudičkové, majitelky chaty v Rozpáralce E 5, na osvobození od poplatku za komunální odpad. Zastupitelstvo rozhodlo, že není důvod pro osvobození od poplatku. Pro všechny občany na území obce platí OZV č. 2/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem na území obce (čj.: 559/04);

 • Informaci starosty o řešení povolení drobné stavby v Týnci E 10;

 • Pozvánku na Valnou hromadu SDH Týnec na sobotu 20.11.2004 do pohostinství U Malátů;

 • Informaci pí. Presslové o průběhu setkání občanů – seniorů 7.11.2004 v Panské hospodě Týnec;

 • Informaci starosty o jednání s fi. Silnice a.s. Klatovy k poškození a provedení oprav MK v Týnci a MK na Vacovy, v souvislosti s přesunem materiálu pod těleso MK na západ. okraji Týnce;

 • Zajištění zimní údržby místních komunikací Statkem Beňovy, s.r.o. včetně posypu MK;

 • Upozornění na údržbu stavebního pozemku p.p.č. 310/7 a 310/8 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl. ve vlastnictví soukromé osoby, který je porostlý plevelnými rostlinami – písemně upozornit vlastníky.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ