| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

23. zasedání zastupitelstva obce z 11.10.2004  

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.10.2004 v Obecním domě v Týnci.


297/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení a rozhodlo zrušit usnesení čís. 244/04. Starostovi uložilo písemně vyzvat p. Preslovou z Malé Vísky k záměru odkoupení části p.p.č.514/11 a č.19/9 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.


298/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávy předsedů výborů a komisí o činnosti ve 3.čtvrtletí a informaci předsedkyně komise kulturní, školské, sociální a zdravotní o přípravě setkání důchodců dne 7.11.2004 od 14 hodin v Panské hospodě.


299/04 Zastupitelstvo schválilo vyplacení příplatku k odměnám za 3.čtvrtletí předsedům kontrolního a finančního výboru, komise kulturní, školské, sociální a zdravotní a komise stavební, předsedovi komise obnovy venkova a životního prostředí rozhodlo příplatek nevyplácet.


300/04 Zastupitelstvo uložilo starostovi písemně upozornit majitelé objektu v Týnci E10 na budování černé stavby.


301/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty, že ve dnech od 5.-6.11.2004 se budou konat volby do zastupitelstva Plzeňského kraje.


302/04 Zastupitelstvo rozhodlo, aby do konce r. 2004 nesvítilo veřejné osvětlení v Týnci po celou noc, a celonoční svícení veřejného osvětlení zvážit podle možností finančního rozpočtu v r. 2005.


303/04 Zastupitelstvo uložilo starostovi jmenovat nového člena FV za pí. Alenu Sedláčkovou.


304/04 Zastupitelstvo souhlasilo, aby p. Božena Ašková použila přiznanou půjčku z FRB na opravu fasády ve výši 2 860 Kč a na opravu (obnovu) krovu a střechy RD č.p. 81 ve výši 17 140 Kč.


305/04 Zastupitelstvo uložilo starostovi ověřit, zda výše odměny navržené v mandátní smlouvě p. Ladislava Moulíka na stavební dozor při výstavbě infrastruktury je v souladu s platnými předpisy a zvyklostmi.


306/04 Zastupitelstvo projednalo ústní žádost starosty SDH Horní Lhota na úhradu výdajů souvisejících s vybudováním půdního prostoru pro hadice a podobný materiál v hasičské zbrojnici Horní Lhota a schválilo  nákup prken a spojovacího materiálu do 2000 Kč s tím, že práci si provedou členové SDH bezplatně.


307/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Žádost p. Pavla Dvořáka z Klatov na koupi st.parcely 433/63 v k.ú. Týnec u Janovic (503/04);¨

 • Uskuteční pokračování cyklu výstav od Muzea Klatovy, tentokrát výstavy „Perly minulosti od baroka po secesi“ ve dnech od 28. do 31.10.2004 v prostorách místní knihovny Týnec;

 • Svoz nebezpečných odpadů je plánován na 13.11.2004, svoz velkoobjemových odpadů se uskuteční 19., 20. a 21.11.2004 v Týnci u prodejny potravin;

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení a stavebního povolení na stavbu RD – Václav Ryšavý (čj. 499/04, 509/04);

 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na přístavbu nové b.j. k RD Týnec č.p. 38 (č.j.513/04);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav v RD Týnec č.p. 78

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení a stavebního povolení na stavební úpravy RD Týnec č.p. 58 (čj. 500/04, 518/04);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – kanalizační přípojka k RD Týnec č.p. 68 (čj. 501/04);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drobné stavby – sklad dřeva a nářadí na p.p.č. 186/3 v k.ú. Týnec – Loreta;

 • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy k umístění a povolení stavby RD – manž. Pourovi z Klatov (č.j. 532/04);

 • Pozvání na rozhlasovou diskusi do Českého rozhlasu Plzeň v souvislosti s konáním voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje;

 • V pátek 15.10.2004 bude v okolí obecního úřadu a v části pod hlavní silnicí v Týnci vypnuta elektřina v době od 9 –13 hodin z důvodu napojení nových elektrických rozvodů na západním okraji obce.


308/04 Zastupitelstvo uložilo starostovi upozornit písemně zemědělské provozy s působností v obvodu obce na povinnost čištění komunikací po jejím znečištění.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ