| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

22.zasedání zastupitëlstva obce z 13.9.2004  

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.9.2004 v Obecním domě v Týnci.286/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o postupu investičních akcí na západním okraji obce bez připomínek.


287/04 Zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjčky z FRB obce tak, jak je navrhla stavební komise: pí. Růžena PRESSLOVÁ, Týnec č.p. 78:

titul 05 – modernizace interiéru bytu,

výše půjčky 20 000,- Kč, úrok 6 %, doba splatnosti 2 roky - poskytnout v plné výši.


288/04 Zastupitelstvo doporučilo odložit rozhodnutí o cenách vodného a stočného na další zasedání po konzultaci se správcem, tj. ŠVAK a.s., Klatovy, po právní a ekonomické stránce. Případnou změnu v cenách uplatnit od 1.1.2005.


289/04 Zastupitelstvo souhlasilo uzavřít dohodu s p. Vlastou Krýslovou o poskytnutí příspěvku za pobyt v DD.


290/04 Zastupitelstvo souhlasilo s opravou 8 ks vodovodních hydrantů odbornou firmou ŠVAK a.s., Klatovy a současně doporučilo provést výměru 6 vodoměrů v RD.


291/04 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smluv o výpůjčce a užívání požárních zbrojnic bezplatně pro SDH v Týnci a Horní Lhotě.


292/04 Zastupitelstvo obce souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy o pronájmu hasičského auta a hasičské stříkačky ve vlastnictví SDH Týnec pro SDH-obce Týnec a ročním nájmem ve výši 1 200,- Kč.


293/04 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o nájmu zemědělských pozemků obce Týnec pro Statek Beňovy, s.r.o. včetně ročního nájmu ve výši 177,- Kč (na pozemky p.p.č.445/27 o výměře 0,1723 ha a č. 489 o výměře 0,1254 ha v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl. a p.p.č. 38 o výměře 1,1782 ha v k.ú. Horní Lhota).


294/04 Zastupitelstvo delegovalo na setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje starostu obce.


295/04 Po projednání stížnosti p. Hrudičkové z Plzně (vlastní chatu v Rozpáralce) zastupitelstvo rozhodlo písemně odpovědět. Tyto stížnosti řeší přestupková komise při MěÚ v Klatovech, případně Policie ČR a odpadové hospodářství je řešeno OZV č. 2/2004, o odpadech.


296/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Odpověď na dopis ŠVAKu a.s. Klatovy na zápis z technolog. servisu na ČOV;

 • Informaci KB a.s., Klatovy o splácení půjček z FRB – řešení neplatičů – zastupitelstvo doporučilo osobně domluvit s dlužníkem u smlouvy č. 2/2000 individuální splátky;

 • Informaci o stavu věžních hodin v Týnci;

 • Dopis občanům nevyužívajícím systém svozu odpadů v obci;

 • Informaci starosty o společném jednání s Kolowratovými lesy ohledně muničního skladu v Loretě;

 • Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správního řízení věci umístění a povolení RD manž. Pourových z Klatov (č.j.: 471/04);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – stavební úpravy RD č.p. 75 v Týnci a garáže (č.j. 464/04);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na část stavby RD Týnec č.p. 119 (č.j.: 448/04);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na RD Týnec č.p. 108 (č.j.: 453/04);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na rozšíření podkroví RD Týnec č.p. 86 (č.j.: 450/04);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy – Týnec u Janovic, obec – kNN (č.j.:458/04);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení přístavbu nové b.j. k RD č.p. 38 v Týnci (č.j.: 457/04);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení - kanalizační a vodovodní přípojka k RD č.p. 62 v Týnci (č.j.: 455/04);

 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy – Loreta, p. Poláková – NN (č.j.: 456/04);

 • Informaci p. ing. Klasny o osazení dopravních značek omezujících rychlost u rybníka ve Vacovech a žádost na výspravu místní komunikace v Loretě před zimním obdobím;

 • Žádost p. Václavíčkové na svícení veřejného osvětlení po celou noc s ohledem na zvyšující se krádeže a vloupání v obci. Zastupitelstvo souhlasilo zkušebně do konce měsíce října svítit v Týnci po celou noc a poté vyhodnotit z hlediska spotřeby elektrické energie a nárůstu výdajů.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ