| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

21.zasedání zastupitelstva obce z 9.8.2004  

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 9.8.2004 v Obecním domě v Týnci.

280/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o odpadovém hospodářství.


281/04 Zastupitelstvo rozhodlo:

 • písemně vyzvat majitelé nemovitostí, kteří nemají zakoupeny poukázky na odvoz TDO,

- uskutečnit sběr velkoobjemového odpadu jako jednorázovou akci – na přelomu září a října 2004,

 • v říjnu 2004 uskutečnit svoz nebezpečného odpadu.


282/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí skutečnost, že nebyly podány žádné žádosti z řad občanů na půjčky z FRB obce -1. etapa.


283/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty a souhlasilo se způsobem závěrečného vypořádání dotace z r. 1997 na výstavbu technické infrastruktury (kolaudace 8 b.j.).


284/04 Zastupitelstvo rozhodlo odložit konečné řešení prodeje části p.p.č. 415/1 v k.ú. Horní Lhota p. Josefu Ulrichovi. Tento prodej zastupitelstvo doporučilo znovu řešit až v souvislosti s  úpravami místní komunikace na p.p.č. 415/1 a s celkovým řešením majetkových vztahů i s ostatními vlastníky sousedních nemovitostí a uživateli uvedené pozemkové parcely.


285/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Žádost o koupi stav. parcely 433/64 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. (č.j.407/04);

 • Dodatečné stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy k vodním dílům „Vrtaná studna a akumulační studna pro objekt RD č.p. 4 v Rozpáralce (č.j.: 408/04);

 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na „Horní Lh., E4 – NN“ (č.j. 409/04);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav v Týnci č.p. 32 (č.j. 410/04);

 • Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy se změnou využití území – p.p.č. 47/9 v k.ú. Hor. Lhota (411/04);

 • Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy se změnou využití území – p.p.č. 47/8 v k.ú. Hor. Lhota (412/04);

 • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o povolení změny stavby před jejím dokončením – RD manž. Smolíkovi (č.j. 423/04);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení staveb. řízení „Týnec, p. Poláková – NN“ (č.j. 424/04);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání RD manž. Bytelovi (č.j. 427/04);

 • Pan Staněk tlumočil připomínky občanů ke zvonění ráno a večer z týnecké věže, dále věžní hodiny neodbíjí čtvrtě; starosta bude jednat s farářem páterem Janderou ze Strážova;

 • Pozvánku SDH Týnec na pouťovou zábavu 14.8.2004 v pohostinství U Malátů v Týnci;

 • Informaci paní Presslové informovala o akcích na hřišti ve dny pouti v Týnci 14. a 15.8.2004.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ