| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

20.zasedání zastupitelstva obce z 20.7.2004  

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 19.7.2004 od 19,30 hodin v Obecním domě v Týnci.


273/04 Na základě § 84, odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce schválilo upravený rozpočet obce s příjmy ve výši 3 357,03 tis. Kč a výdaji 5 019,19 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen ze zůstatku hospodaření z minulých let.


274/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí příjmy a výdaje na provoz vodovodu, kanalizace a ČOV v r. 2003 a doporučilo k vysokou ztrátu na stočném vykompenzovat úsporou na vodném. Dále zastupitelstvo uložilo starostovi připravit na zářijové zasedání podklady pro úpravu cen vodného a stočného na další období.


275/04 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 9. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

1.etapa:

A) do 12,00 hodin 6. srpna 2004 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;

B) do 18,00 hodin 9. srpna 2004 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení p. Josef STANĚK- předseda, členové – p. František KOREC, p. Josef NOVÝ, p. Jan Paveza, p. Josef TERŠ s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 9. srpna 2004 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 13. srpna 2004 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;

E) do 12,00 hodin 20. srpna 2004 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;

F) od 1. září 2004 do 30. června 2005 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).


2. etapa:

A) do 12,00 hodin 8. září 2004 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;

B) do 18,00 hodin 13.září 2004 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení p. Josef STANĚK- předseda, členové – p. František KOREC, p. Josef NOVÝ, p. Jan Paveza, p. Josef TERŠ s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 13. září 2004 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 17. září 2004 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;

E) do 12,00 hodin 30. září 2004 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;

F) od 1. října 2004 do 30. července 2005 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).

276/04 K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 9. kola výběrového řízení“ ve dvou etapách.


277/04 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí sdělení cen nebytových prostor pro VUSS Plzeň za účelem pronájmu nebytových prostor bývalého muničního skladu v Loretě a doporučilo zabezpečit další jednání s Ministerstvem obrany ČR a s vlastníkem pozemků o jeho dalším využití.


278/04 Zastupitelstvo vzhledem ke zdravotnímu stavu pí. Cecílie Terčové souhlasilo s potvrzením její žádosti do ústavu sociální péče DD Újezdci s tím, že se pí. C. Terčová bude podílet na úhradě nákladů vyúčtovaných MěÚ Klatovy za pobyt v domově důchodců.


279/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání k RD manž. Andrlíkových z Klatov (č.j. 398/04);

  • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav – oplocení u č.p. 85 Týnec (č.j.: 360/04);

  • Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení stavebního a vodoprávního řízení – vrtaná studna a akumulační studna pro objekt RD v Rozpáralce č.p. 4 (č.j.: 339/04);

  • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy pro stavební úpravy domu E4 v Horní Lhotě spojené se změnou účelu užívání na RD (č.j.: 348/04);

  • Veřejnou vyhlášku - stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy – „Týnec u Janovic, parcely kNN, NN, TS“ (č.j.: 340/04);

  • Odpověď na žádost manž. Richnavských z Horní Lhoty – odkoupení částí p.p.č. 415/1 v k.ú. Horní Lhota (č.j.:217/04);

  • Návrh ing. Kuběny na prodloužení veřejného osvětlení od posledního světla, kolem nové bytové zástavby směrem k  ČOV;

  • Návrh p. Václavíčkové na osazení značek do Vacov upozorňující na špatný stav komunikace.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ