| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

3.mimořádné zasedání zastupitelstva obce z 2.7.2004  

Usnesení ze 3. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 2.7.2004 od 19,30 hodin v Obecním domě v Týnci.


266/04 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o organizaci pohřbu čestného občana obce Týnce p. Františka Tomáše Kolowrata Krakovského a souhlasilo se zakoupením věnce a slovním rozloučením při pohřbu starostou p. ing. Zdeňkem Klemsou.


267/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o setkání Týnců dne 26.6.2004 v Týnci nad Labem.


268/04 Zastupitelstvo obce nemá připomínky k předloženému návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Města Janovice nad Úhlavou.


269/04 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo č. 39/2004 na výstavbu infrastruktury na západ. okraji obce s firmou Silnice Klatovy, a.s., tak, jak byla společně projednána.


270/04 Zastupitelstvo obce schválilo přijmout dar 50 tis. Kč od od p. F.T. Kolowrata-Krakovského – Kolowratovy lesy Přimda a vyslovilo za něj poděkování. Tento dar bude použit na úhradu neinvestičních nákladů pro žáky základních škol (§ 3113).


271/04 Zastupitelstvo rozhodlo za období 2. čtvrtletí 2004 vyplatit příplatky k odměnám členů ZO předsedům finačního a kontrolního výboru, komise kulturní, školské, zdravotní a sociální a komisi stavební. Předsedovi komise obnovy vesnice a životního prostředí příplatek k odměně člena ZO za 2.Q 2004 nevyplácet.


272/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Náklady na svoz velkoobjemového odpadu v obci ve výši 11 tis. Kč;

  • Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 67/2004-PSVO s KÚ Plzeňského kraje v Plzni na vybudování místní komunikace a prodloužení splaškové kanalizace na záp. okraji obce ve výši 250 tis. Kč (č.j. 359/04);

  • Rozhodnutí KÚ PK v Plzni o povolení k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu pro firmu Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Klatovy (č.j.: 329/04);

  • Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy o vypuštění 400 ks kachny divoké na rybníku Podstránském a rybníku Bašta (č.j.345/04).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ