| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 1.zasedání ZO - 20.12.2010  

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 20.12.2010 v Obecním domě v Týnci.

 

14/10   Kalendářní plán zasedání ZO na 1. pololetí 2011 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.  

 

15/10   Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2, písm.b) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jednomyslně schválilo schodkový finanční rozpočet obce Týnec na r. 2010 s příjmy v částce 3 338,0 tis. Kč a výdaji ve výši 4 860,0 Kč (dle přílohy- členění paragrafové). Schodek ve výši 1 472,0 tis. Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let. Z hlediska překlenutí časového plnění výdajů rozpočtu a toku daňových příjmů bude obec muset v průběhu roku požádat o revolvingový úvěr.

 

16/10   Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtový výhled  na r. 2012 – 2014.

 

17/10   Na základě vydané směrnice Inventarizace majetku a závazků zastupitelstvo uložilo provést inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2010 s následujícím složením hlavní inventarizační komise: ing. Pavel Klasna -předseda, Alena Václavíčková -člen, Stanislav Kuthejl -člen.

Dílčí inventární komise (DIK)- složení a  provedení inventarizace podle účetních celků (první v pořadí je předseda DIK):

a.       ing. Pavel Klasna, šárka Brejchová, Stanislav Kuthejl, Vlasta Kučerová  (stavby, nedokončené investice, pozemky)

b.      Libor Pressl, Petr Bytel, Petr Kovanda, Josef Terš (samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný hmotný majetek, nehmotný majetek)

c.       Alena Václavíčková, Vendulka Čadová, Věra Turečková (pokladna, pohledávky, závazky, poskytnuté provoz. zálohy (ČEZ ...), zásoby, ceniny, zboží, zůstatky běžného účtu a účtu peněžního fondu –FRB, finanční majetek, podrozvaha a ostatní závěrkové účty).

 

18/10   Zastupitelstvo obce rozhodlo pronajmout nemovitost v Týnci č.p.12 k užívání nebytových prostor p. Jiřímu Dvořákovi na dobu určitou do 30.6.2011. Nájemci písemně oznámit, že po té bude započato s přípravou plánované demolice objektu č.p. 12.

 

19/10   Zastupitelstvo revokovalo své usnesení čís. 9/10 týkající se složení finančního a kontrolního výboru.

 

20/10   Zastupitelstvo nově zvolilo za členy finančního výboru - – p. Šárku Brejchovou, p. Ivetu Chorinovou, p. ing. Zdeňka Klemsu a  p. Oldřicha Nováka; za členy kontrolního výboru – p. Luboše Brejchu, p. Vendulu Čadovou, p. Josefa Jandu a p. Vlastu Kučerovou.

 

21/10   Zastupitelstvo vzalo na vědomí zřízení  komisí a jmenování  jejich předsedů a členů starostkou obce. Komise:

·        Kulturní, sociální, školskou a zdravotní – předseda Libor Pressl, členové – p. ing. Vladimír Brokeš, p. Šárka Brejchová, p. Martina Petříková, p. Marie Roháčová.

·        Stavební a obnovy venkova – předseda p. Josef Terš, členové – p. Vlastimil Knotek, p. Petr Bytel, a p. Josef Staněk.

·        Životního prostředí – předseda – p. Petr Kovanda, členové – p. Karel Aška, p. Marcela Kovandová, p. Josef Ulrich.

 

22/10   Zastupitelstvo projednalo nové rozpočtové opatření čís. 9 a odsouhlasilo:

-         daň z příjmu FO ze závisl.čin. ve výši 2 tis. Kč (zaúčt. 1111 =  2 tis. Kč);

-         daň z příjmu FO ze SVČ ve výši 3 tis. Kč (zaúčt. 1112 =  3 tis. Kč);

-         daň z příjmu FO z kapit. výnosů ve výši 3 tis. Kč (zaúčt. 1113 =  3 tis. Kč);

-         daň z nemovitostí ve výši 70 tis. Kč (zaúčt. 1511 = 70 tis. Kč);

-         příjem dotace na SLDB 2011 ve výši 3,50 Kč (zaúčt. UZ 98005 4111 = 3,50 tis. Kč)

-         výdaje na SLDB 2001 ve výši 3,50 tis. Kč (zaúčt.  UZ 98005 6149 5139 = 2,95 tis. Kč; 6149 5021 = 0,55 tis. Kč),

-         splátky půjček FRB od obyvatelstva ve výši 4 tis. (zaúčt. 2460 = 4 tis. Kč);

-         příjem invest. transferů od obcí – vyznačení cyklotras v rámci DSO Střední Pošumaví ve výši 32,5 tis. Kč (zaúčt. 4221 = 32,5 tis. Kč);

-         přesun položek vodovodu ve výši 3 tis. Kč (zaúčt. 2310 5169 = 3 tis. Kč, 2310 5154 = - 3 tis. Kč);

-         příjmy z nájmů bytů ve výši  7 tis. Kč  (zaúčt. 3612 2132 = 7 tis. Kč)

-         příjmy za hrob. místa a služby ve výši 3 tis. (zaúčt. 3632 2111 = 3 tis. Kč

-         příjem z pronájmu pozemků ve výši 1,5 tis. Kč (zaúčt. 3639 2131 = 1,5 tis.Kč)

-         neinvest. příspěvek na pořízení sady hadic a neinv.příspěvek na odbornou přípravu členů SDHO celkem ve výši 9 tis. Kč (zaúčt. 5512  2324 = 9 tis. Kč)

-         doplatek nájmu za auto SDH Týnec ve výši 1,2 tis. Kč (zaúčt. 5512 5164 = 1,2 tis. Kč)

-         revize požár. hydrantů ve výši 4 tis. Kč (zaúčt. 5512 5169 = 3 tis. Kč, 5512 5171 = 1 tis. Kč);

-         přesun položek u PO dobr.část ve výši 0,2 tis. Kč (5512 5171 = - 0,2 tis. Kč, 5512 5173 = 0,2 tis. Kč);

-         příjmy za službu – pro rozvoj turismu značení cyklotras ve výši 5 tis. Kč (zaúčt. 6171 2111 = 5 tis. Kč);

-         navýšení odměna ZO ve výši 1,5 tis. Kč (zaúčt.6112 5023 = 1,5 tis. Kč);

-         přesun položek u místní správy ve výši 1,4 tis. Kč (zaúčt.6171 5162 = 1,4 tis. Kč, 6171 5161 = - 1,4 tis. Kč);

-         navýšení platu, SP a ZP u místní správy ve výši mim.odměn o 13,8 tis. Kč (zaúčt. 6171 5011= 10,1 tis. Kč, 6171 5031 = 2,7 tis. Kč, 6171 5032 = 1,0 tis. Kč)

-         výdaje na údržbu obce – úklid sněhu ve výši 5 tis. Kč (zaúčt. 3745 5021 = 5 tis. Kč)

-         výdaje na zimní údržbu komunikací ve výši 27 tis. Kč (zaúčt. 2212 5139 =2 tis. Kč; 2212 5171 = 25 tis. Kč)

-         Výdaje na opravu poškozeného VO v Týnci po autohavárii ve výši 16 tis. Kč (zaúčt. 3631 5171 = 16 tis. Kč)

-         Výdaje na svoz nebezpečných odpadů ve výši 3 tis. Kč (zaúčt. 3721 5169 = 3 tis. Kč)

-         Příjmy z prodeje popelnic.poukázek na 1.pol.2011 ve výši 27 tis. Kč (zaúčt. 3722 2111 = 27 tis. Kč)

-         Výdaje na svoz komunálních odpadů ve výši 27 tis. Kč (zaúčt. 3722 5169 = 27 tis. Kč)

-         Pasport cyklotras na CD ve výši 16 tis. Kč (zaúčt. 6171 5192 = 16 tis. Kč)

-         kompenzace výdajů na 2321 6121 = -   118,0 tis. Kč.

 

23/10   Zastupitelstvo obce schválilo odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce Týnec s platností od 01.01.2011 podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů (usnesením vlády č. 891 návrh nařízení vlády ze dne 7.12.2010, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.)

·        starosta 6 900  Kč hrubého,

·        místostarosta  1 200 Kč hrubého,

·        ostatní členové zastupitelstva 266  Kč a příplatek dle počtu obyv. 34 Kč hrubého,

·        odměny členům zastupitelstva obce vyplácet pravidelně měsíčně.

 

24/10   Zastupitelstvo rozhodlo doplatit nájemné hasičského vozidla pro účely jednotky SDH obce dle smlouvy za r.2008 ve výši 1200 Kč v termínu do 31.12.2010.

 

25/10   Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu (darovací smlouva) s Plzeňským krajem o poskytnutí věcného daru (výpočetní techniky) pořízeného v rámci projektu „Internetizace knihoven PK“. Dosud byla výpočetní technika v knihovně obce ve výpůjčce na 5 let. I nadále bude v místní knihovně zachován poplatek na úhradu provozních nákladů za každou započatou půlhodinu užívání internetu ve výši 10 Kč.

 

26/10   Zastupitelstvo obce projednalo návrh nové pojistné smlouvy obecního majetku od České pojišťovny (bez hasičských zbrojnic – jsou pojištěny u Hasičské pojišťovny) s pojistným ve výši 15 692 Kč (s 50 % bonusem) a souhlasilo s jejím uzavřením.

 

27/10   Zastupitelstvo obce schválilo jednací řád zastupitelstva obce Týnec s účinností od 8.11.2010.

 

28/10   Zastupitelstvo rozhodlo o odpisu pohledávky u firmy NJK Unicos spol. s r.o., Klatovy,  IČO 182 37 576 uplatněné v insolvenčním řízení dne 10.5.2010 ve výši 1 153,28 Kč (dobropis č. 6966562 se splatností k 31.12.2009; Sp.zn. KS PL 54 INS 3673/2010-A-2). Usnesením Krajského soudu v Plzni dne 24.5.2010 (nabytí právní moci 15.6.2010) byl insolvenční návrh dlužníka odmítnut.

 

29/10   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy o předpisu odvodu finančních prostředků za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF (č.j.: 168/10);

-         Oznámení HZS PK, KŘ Plzeň o změně kontaktní osoby na ÚO Klatovy plk. Ing. Aleš Bucifal (č.j. 169/10);

-         Informaci starostky ze semináře Perspektivy obcí v r.2011 – změna legislativy – platnost schválených územních plánů;

-         Udělení souhlasu s užitím znaku obce pro sběratelskou kolekci znaků měst a obcí ČR pro AKTIV 95 OPAVA s.r.o., Opava;

-         Pověření starostky k objednání zpracování geometrického plánu na budoucí směny pozemků v obci – (část p.p.č. 514/11 za st.p.č.22 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.; část p.p.č. 438/1 za st.p.č. 5/2 v k.ú. Horní Lhota);

-         Zmocnění firmy Makléřský servis s.r.o., Plzeň n a předložení nabídky pojištění Rozhodnutí  MěÚ/OŽP Klatovy na prodloužení platnosti stavebního povolení stavby „Týnec splašková kanalizace“ (č.j.: 165/10);

-         Připomínku k úklidu sněhu na autobusových zastávkách a hřbitově;

-         Poruchy VO Loreta – rozsvěcuje se a zhasíná osvětlení;

-         Upozornění na špatný zdravotní stav lípy na návsi v Horní Lhotě.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ