| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

19.zasedání zastupitelstva obce ze 14.6.2004  

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 14.6.2004 od 19,30 hodin v Obecním domě v Týnci.260/04 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace předsedů výborů a komisí za období 2. čtvrtletí 2004.


261/04 Kalendářní plán zasedání na 2. pololetí 2004 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.


262/04 Na základě připomínek členů zastupitelstva pověřilo zastupitelstvo starostu obce jednat s fir-mou Silnice Klatovy a.s. o celkové ceně za dílo s přihlédnutím k dílčím stavbám.


263/04 Po zvážení připomínek a podnětů zastupitelstvo rozhodlo odložit konečné řešení prodeje pozemků  manželům Richnavským. Tento prodej zastupitelstvo doporučilo znovu řešit až v souvislosti s  úpravami místní komunikace na p.p.č. 415/1 a s celkovým řešením majetkových vztahů i s ostatními vlastníky sousedních nemovitostí a uživateli uvedené pozemkové parcely.


264/04 Zastupitelstvo souhlasilo za II. čtvrtletí vyplatit 9 000 Kč za zapůjčení nebytových prostor pro potřeby obce v prodejně potravin pí. Langové (dle usn. č. 181/03).


265/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Výsledky hlasování ve volbách do EP v okrsku č. 1 Týnec;

 • Návrh starosty na vydání informací pro občany obce, které se budou týkat hospodaření s odpady, bezpečnosti v obci, poškozování autobusové zastávky…;

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení staveb. úprav -plotu Týnec č.p. 38 (č.j. 259/04);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení dr.stavby-pergoly u č.p. 85 v Týnci (č.j.:260/04);

 • Sdělení o zahájení staveb. řízení a stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy pro přístřešek na auto u č.p. 84 (č.j.: 278/04 a 321/04);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení udržovacích prací v Týnci č.p. 79 (č.j.: 263/04);

 • Oznámení o zahájení správního řízení MěÚ/OŽP Klatovy k zásahu do významného krajinného prvku ve věci vypuštění kachny divoké-k.ú. Dolní Lhota a Týnec (č.j. 277/04);

 • Rozhodnutí MěÚ/OD-dopravní úřad Klatovy ve věci stanovení trasy objížďky přes Týnec –výstavba silnič. mostu v obci Opálka (č.j.294/04);

 • Oznámení o zahájení správního řízení MěÚ/OVÚR Klatovy – staveb. úpravy objektu Hor. Lhota E4 spojené se změnou účelu užívání na RD (č.j.: 302/04);

 • Veřejnou vyhlášku – stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy Obec Týnec –veřejné osvětlení (č.j.: 314/04);

 • Veřejnou vyhlášku – stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy Obec Týnec –přípojky kanalizace a vodovodu (č.j.: 317/04);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení staveb. úpravy a opravy hlavní budovy zámku (č.j.: 320/04);

 • Odstoupení p. Pojžárka od žádosti o koupi stavební parcely č. 433/64 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl. (č.j.: 323/04);

 • Pozvánku na Valnou hromadu ZESO (č.j.: 319/04);

 • Finanční nabídku na výrobu kovových odznaků obce-ZO zatím nedoporučilo výrobu odznaků.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ