| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

18.zasedání zastupitelstva obce z 10.5.2005  

Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 10.5.2004 od 19,30 hodin v Obecním domě v Týnci.


248/04 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o plnění přijatých usnesení a rozhodlo zrušit usnesení čís. 385/00.


249/04 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty k investičním akcím a opravám v obci a schválilo pořadí vybraných firem k realizaci veřejné zakázky na západním okraji obce, Týnec- infrastruktura.


250/04 Zastupitelstvo projednalo vyúčtování hospodaření za r. 2003 s příjmy 4 252,70 tis. Kč a výdaji ve výši 1 804,48 tis. Kč, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2003 a schválilo závěrečný účet s celoročním hospodařením bez výhrad.


251/04 Zastupitelstvo vzalo informaci starosty (k situaci místní komunikace, zdravotní stav lípy na návsi) o provedeném místním šetření v Horní Lhotě na vědomí.


252/04 Zastupitelstvo doporučilo zveřejnit záměr (dle písemné žádosti manž. Richnavských) na odkoupení pozemkových parcel - p.p.č. 415/5 o výměře 185 m2, p.p.č. 415/7 o výměře 9 m2 a p.p.č. 415/8 o výměře 113 m2 v k.ú. Horní Lhota.


253/04 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy s Městem Klatovy týkající se finančního příspěvku obce Týnec na umístění pí. Vlasty Krýslové z Horní Lhoty č.p. 8 do DD v Újezdci. V této souvislosti bude s pí. Vlastou Krýslovou uzavřena dohoda o úhradě plné výše finančního příspěvku na umístění do DD.


254/04 Zastupitelstvo obce na základě § 85 a) zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo odprodat obecní pozemek p.p.č. 218 v k.ú. Horní Lhota o výměře 2968 m2 za účelem zřízení rybníka p. Václavu Tichému z Týnce č.p. 36 za cenu 15 000 Kč (zaokrouhleno dle znaleckého posudku) s tím, že kupující uhradí další náklady s odprodejem spojené.


255/04 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • Vrácení žádosti z MMR ČR o poskytnutí dotace na výstavbu technické infrastruktury –  zdůvodněno nedostatkem finančních prostředků (č.j.: 194/04);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení – Obec Týnec – přípojky kanalizace a vodovodu – veřejná vyhláška (č.j. 185/04);

 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení – Obec Týnec – veřejné osvětlení – veřejná vyhláška (č.j. 184/04);

 • Oznámení MěÚ/OD Klatovy o zahájení stavebního řízení – Týnec – oprava místní komunikace – veřejná vyhláška (č.j. 213/04);

 • Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení stavebního řízení – Dešťová kanalizace Týnec – veřejná vyhláška (č.j. 202/04);

 • Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení stavebního řízení – Prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu Týnec – veřejná vyhláška (č.j. 186/04);

 • Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení stavebního řízení – Týnec – přípojky kanalizace a vodovodu – veřejná vyhláška (č.j. 209/04);

 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na Horní Lhota E 4 – NN (č.j. 183/04);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav – Týnec č.p.81 (č.j. 190/04);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav – Týnec č.p.77 (č.j. 191/04);

 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav – oplocení Hor. Lhota č.p.15 (č.j. 235/04);

 • Oznámení o zahájení sloučeného územního a stavebního řízení a stavební povolení k výstavbě RD – R. Weigl (č.j.: 195,218/04);

 • Rozhodnutí KÚ PK/OŽP v Plzni k lesnímu hospodářskému plánu pro Lesy ČR Nýrsko (č.j.:208/04);

 • Vrácení návrhu na změnu ve využití území p.p.č. 47/8 a 47/10 v k.ú. Horní Lhota (č.j.206/04);

 • Vrácení návrhu na změnu ve využití území p.p.č. 47/9 v k.ú. Horní Lhota (č.j.205/04);

 • Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správního řízení ve věci vypuštění 120 ks bažanta obecného do honitby Javor (č.j.207/04);

 • Rozhodnutí KÚ PK/OŽP v Plzni o žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti Lubská zemědělská, a.s. pro zařízení „Závod výkrmu kuřat Loreta“ (č.j. 244/04);

 • Provedení revizí požárních hydrantů v obci odbornou firmou.


256/04 Zastupitelstvo obce schválilo vyúčtování neinvestičních nákladů spojených s povinnou školní docházkou za r. 2003 – za děti dojíždějící do ZŠ v Klatovech od MěÚ/OŠK Klatovy (č.j. 234/04).


257/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci pí. R. Presslové o přípravě sportovního odpoledne v rámci MDD na 5.6.2004 od 13-16 hod. na místním sportovišti. Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnout na sportovní odpoledne pro děti příspěvek do výše 500 Kč, dle skutečně vykázaných výdajů.


258/04 Zastupitelstvo projednalo připomínku pí. A. Václavíčkové ke špatnému technickému stavu autobusové čekárny na točně v Týnci. Bude se řešit možnost nákupu nové typizované čekárny.


259/04 Zastupitelstvo nesouhlasilo s návrhem pí. J. Kuchařové na zakoupení nové plastové části pro skluzavku, která se nachází v zahradě bývalé MŠ v Týnci.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ