| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

17.zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.4.2004  

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 19.4.2004 od 19,30 hodin v Obecním domě v Týnci.240/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty k vypsání veřejné zakázky na vybudování infrastruktury na západním okraji obce a souhlasilo s jmenováním komise pro otevírání obálek a posuzovací komise.


241/04 Zastupitelstvo informace předsedů o práci výborů a komisí vzalo na vědomí.


242/04 Zastupitelstvo informaci o hospodaření v obecních lesích vzalo na vědomí.


243/04 Zastupitelstvo stanovisko stavební komise posoudilo a schválilo poskytnutí půjček z FRB obce tak, jak je navrhla stavební komise:

1. p. Božena AŠKOVÁ, Týnec č.p. 81:

titul 03 - Oprava (obnova) fasády výše půjčky 20 000,- Kč, úrok 5 %, doba splatnosti 4 roky - poskytnout v plné výši.

 1. p. ing. Zdeněk KLEMSA, Týnec č.p. 77

titul 11 – zateplení bytu

výše půjčky 30 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 5 let - poskytnout v plné výši.

3. p. Gabriela MERTLOVÁ, Týnec č.p. 8:

titul 05 – modernizace interiéru bytu výše půjčky 20 000,- Kč, úrok 6 %, doba splatnosti 3 roky - poskytnout v plné výši.


244/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Uzavření smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace s firmou ŠVAK a.s., Klatovy a informaci o nedostatcích souvisejících s provozem ČOV;

 • Provedení přezkoumání hospodaření obce Týnec za r. 2003 pracovníky oddělení finanční kontroly KÚ Plzeňského kraje. Po zveřejnění zprávy z přezkoumání a závěrečného účtu za r. 2003 hospodaření na úřední desce obce k připomínkám občanů se bude zastupitelstvo zabývat na květnovém zasedání.

 • Vnitřní předpis ke zvýšení limitu pokladní hotovosti na 20 000,- Kč,

 • Informaci starosty o činnosti místní knihovny v Týnci;

 • Informaci o volbách do Evropského parlamentu;

 • Informaci k situaci ohledně odpadů-splašků z obecních bytů v Týnci č.p. 6.; zastupitelstvo doporučilo zakoupit kalové čerpadlo a hadice k prozatímnímu přečerpání splašků ze žumpy do splaškové kanalizace obce;

 • Žádost o zakoupení stavební parcely na západ. okraji obce p.p.č. 433/64, resp. 433/65 v k.ú. Týnec (č.j. 141/04);

 • Vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz ZŠ a ŠJ za r. 2003 v Janovicích n. Úhl. za žáky z obce Týnec ve výši 81 221,20 Kč (č.j. 14/04);

 • Výmaz z registru sdružení ZSPO Úliště, provedený KÚ PK v Plzni ke dni 25.3.2004 (č.j.: 143/04);

 • Oznámení KÚ PK/OŽP v Plzni o zahájení řízení při zpracování lesního hospodářského plánu pro Lesy ČR s.p. Hradec Králové – územní působnost LS Nýrsko (č.j. 131/04);

 • Pozvánku na setkání starostů na 22.4.2004 v KD v Horažďovicích –zúčastní se starosta (č.j. 134/04);

 • Oznámení o zahájení stavebního řízení MěÚ/OVÚR Klatovy - Horní Lhota E 4 – NN (č.j. 136/04);

 • Informaci starosty k žádostem o dotace od KÚ PK v Plzni:

 • Ekologické projekty – projekt prodloužení splaškové kanalizace a rekonstrukce ČOV – dotace nebyly přiděleny (č.j.: 145/04)

 • Program stabilizace venkovských oblastí – oprava místní komunikace západní okraj – žádost o dotaci ve výši 500 tis. Kč – přiděleno 250 tis. Kč (č.j.: 126/04);

 • Akce pořádané Euroregionem Šumava – Jihozápadní Čechy se sídlem v Klatovech;

 • Metodickou pomoc FÚ Klatovy k novému zákonu o DPH ve vztahu k obcím (č.j. 176/04);


245/04 Zastupitelstvo schválilo žádost obce Klenová o zajištění veřejného pohřebiště na Týnci pro občany obce Klenová a pověřilo starostu sepsáním dohody o provozování veřejného pohřebiště.


246/04 Zastupitelstvo vzhledem ke zdravotnímu stavu pí. Zdeňky Sádlíkové souhlasilo s potvrzením žádosti o její umístění do ústavu sociální péče v Újezdci.


247/04 Zastupitelstvo rozhodlo, že na setkání Týnců v Týnci nad Labem dne 26.6.2004 bude vyslána oficiální delegace obce osobním automobilem a do pořádaných akcí se zapojí družstvo SDH Týnec, pro které bude zajištěna doprava autobusem. Případní zájemci z řad občanů se mohou přihlásit na obecním úřadu.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ