| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

17.zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.4.2004  

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 19.4.2004 od 19,30 hodin v Obecním domě v Týnci.240/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty k vypsání veřejné zakázky na vybudování infrastruktury na západním okraji obce a souhlasilo s jmenováním komise pro otevírání obálek a posuzovací komise.


241/04 Zastupitelstvo informace předsedů o práci výborů a komisí vzalo na vědomí.


242/04 Zastupitelstvo informaci o hospodaření v obecních lesích vzalo na vědomí.


243/04 Zastupitelstvo stanovisko stavební komise posoudilo a schválilo poskytnutí půjček z FRB obce tak, jak je navrhla stavební komise:

1. p. Božena AŠKOVÁ, Týnec č.p. 81:

titul 03 - Oprava (obnova) fasády výše půjčky 20 000,- Kč, úrok 5 %, doba splatnosti 4 roky - poskytnout v plné výši.

 1. p. ing. Zdeněk KLEMSA, Týnec č.p. 77

titul 11 – zateplení bytu

výše půjčky 30 000,- Kč, úrok 4 %, doba splatnosti 5 let - poskytnout v plné výši.

3. p. Gabriela MERTLOVÁ, Týnec č.p. 8:

titul 05 – modernizace interiéru bytu výše půjčky 20 000,- Kč, úrok 6 %, doba splatnosti 3 roky - poskytnout v plné výši.


244/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Uzavření smlouvy o provozování vodovodu a kanalizace s firmou ŠVAK a.s., Klatovy a informaci o nedostatcích souvisejících s provozem ČOV;

 • Provedení přezkoumání hospodaření obce Týnec za r. 2003 pracovníky oddělení finanční kontroly KÚ Plzeňského kraje. Po zveřejnění zprávy z přezkoumání a závěrečného účtu za r. 2003 hospodaření na úřední desce obce k připomínkám občanů se bude zastupitelstvo zabývat na květnovém zasedání.

 • Vnitřní předpis ke zvýšení limitu pokladní hotovosti na 20 000,- Kč,

 • Informaci starosty o činnosti místní knihovny v Týnci;

 • Informaci o volbách do Evropského parlamentu;

 • Informaci k situaci ohledně odpadů-splašků z obecních bytů v Týnci č.p. 6.; zastupitelstvo doporučilo zakoupit kalové čerpadlo a hadice k prozatímnímu přečerpání splašků ze žumpy do splaškové kanalizace obce;

 • Žádost o zakoupení stavební parcely na západ. okraji obce p.p.č. 433/64, resp. 433/65 v k.ú. Týnec (č.j. 141/04);

 • Vyúčtování neinvestičních nákladů na provoz ZŠ a ŠJ za r. 2003 v Janovicích n. Úhl. za žáky z obce Týnec ve výši 81 221,20 Kč (č.j. 14/04);

 • Výmaz z registru sdružení ZSPO Úliště, provedený KÚ PK v Plzni ke dni 25.3.2004 (č.j.: 143/04);

 • Oznámení KÚ PK/OŽP v Plzni o zahájení řízení při zpracování lesního hospodářského plánu pro Lesy ČR s.p. Hradec Králové – územní působnost LS Nýrsko (č.j. 131/04);

 • Pozvánku na setkání starostů na 22.4.2004 v KD v Horažďovicích –zúčastní se starosta (č.j. 134/04);

 • Oznámení o zahájení stavebního řízení MěÚ/OVÚR Klatovy - Horní Lhota E 4 – NN (č.j. 136/04);

 • Informaci starosty k žádostem o dotace od KÚ PK v Plzni:

 • Ekologické projekty – projekt prodloužení splaškové kanalizace a rekonstrukce ČOV – dotace nebyly přiděleny (č.j.: 145/04)

 • Program stabilizace venkovských oblastí – oprava místní komunikace západní okraj – žádost o dotaci ve výši 500 tis. Kč – přiděleno 250 tis. Kč (č.j.: 126/04);

 • Akce pořádané Euroregionem Šumava – Jihozápadní Čechy se sídlem v Klatovech;

 • Metodickou pomoc FÚ Klatovy k novému zákonu o DPH ve vztahu k obcím (č.j. 176/04);


245/04 Zastupitelstvo schválilo žádost obce Klenová o zajištění veřejného pohřebiště na Týnci pro občany obce Klenová a pověřilo starostu sepsáním dohody o provozování veřejného pohřebiště.


246/04 Zastupitelstvo vzhledem ke zdravotnímu stavu pí. Zdeňky Sádlíkové souhlasilo s potvrzením žádosti o její umístění do ústavu sociální péče v Újezdci.


247/04 Zastupitelstvo rozhodlo, že na setkání Týnců v Týnci nad Labem dne 26.6.2004 bude vyslána oficiální delegace obce osobním automobilem a do pořádaných akcí se zapojí družstvo SDH Týnec, pro které bude zajištěna doprava autobusem. Případní zájemci z řad občanů se mohou přihlásit na obecním úřadu.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ