| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO - 8.11.2010

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 8.11.2010 v Obecním domě v Týnci.

 

 

1/10     Na základě ustanovení § 69 odst. (1), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění mandátní komise ověřila platnost volby následujících členů zastupitelstva obce Týnec (uvedeni v abecedním pořadí):

p. Petr BYTEL, Týnec čp. 119 (SNK č.1);

pí. Šárka BREJCHOVÁ, Týnec č.p. 62 (SNK č.2);

p. Ing. Pavel KLASNA, Loreta č.p. 1 (SNK č.2);

p. Petr KOVANDA, Týnec č.p. 18 (ČSSD);

pí. Jana KUCHAŘOVÁ, Týnec č.p. 91 (SNK č.2); ;

p. Stanislav KUTHEJL, Týnec č.p. 102 (NK);

p. Libor PRESSL, Týnec č.p. 78 (SNK č.2);

p. Josef  TERŠ,  Týnec č.p. 86 (ČSSD);

pí. Alena VÁCLAVÍČKOVÁ, Týnec č.p. 107 (SNK č.1).

 

Pořadí náhradníků na uprázdněné mandáty volebních stran:

Pořadí zvolení                  Jméno a příjmení                   Pořadí na HL Počet hlasů  

      Volební strana č.1 – Česká strana  sociálně demokratická

l.                                       Josef Ulrich                              6.                               44

2.                                      Vlastimila Knotek                    3.                               39

3.                                      Marie Knotková                      4.                               21

4.                                      Marcela Kovandová                5.                               25

5.                                      Josef Nový                              7.                               28

6.                                      Stanislav Kraus                        8.                               25

Volební strana č.2 – Stanislav Kuthejl, nezávislý kandidát

                        Bez náhradníků

Volební strana č. 3 - Sdružení nezávislých kandidátů č.2

1.                                      Vendulka Čadová                     5.                               66

Volební strana č. 6 – Sdružení nezávislých kandidátů č.1

1.                                      Vladimíra Kompertová 3.                               65

2.                                      Martina Presslová                     4.                               15

 

2/10     Na základě § 84 odst. (2), písm. m) zákona o obcích zastupitelstvo zvolilo do funkce starosty obce Týnec pí. Janu Kuchařovou, nar. 26.10.1944, trvale bytem Týnec č.p. 91.

 

3/10     Na základě § 84 odst. (2), písm. m) zákona o obcích zastupitelstvo zvolilo do funkce místostarosty obce Týnec p. Alenu Václavíčkovou, trvale bytem Týnec č.p. 107.

 

4/10     Na základě § 84 odst. (2), písm. m) zákona o obcích zastupitelstvo zvolilo do funkce předsedy finančního výboru obce Týnec p. ing. Pavla Klasnu, trvale bytem Týnec – Loreta  č.p. 1.

 

5/10     Na základě § 84 odst. (2), písm. m) zákona o obcích zastupitelstvo zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru obce Týnec p. Stanislava Kuthejla, trvale  bytem Týnec č.p. 102.

6/10     Na základě ustanovení  § 84, odst. (2), písm. n) zákona o obcích zastupitelstvo obce Týnec stanovilo následující měsíční odměny členům zastupitelstva obce Týnec:

a)      starosta 6 900  Kč,

b)      místostarosta 1 200 Kč,

c)      ostatní členové zastupitelstva 280  Kč hrubého a příplatek 20 Kč hrubého,

d)      odměny členům zastupitelstva obce vyplácet pravidelně měsíčně.

 

7/10     Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 102, odst. (2), písm. j) zákona o obcích stanovilo ponechat celkový počet zaměstnanců obce obecního úřadu a v organizačních složkách obce v dosavadním stavu až do dalšího rozhodnutí zastupitelstva obce.

8/10     Zastupitelstvo obce zmocňuje disponovat s finančními prostředky na běžném účtu obce Týnec (vždy dvě osoby současně) pí. Jana Kuchařovou, pí. Alenu Václavíčkovou a pí. Věru Turečkovou.

9/10    Zastupitelstvo obce zvolilo za členy finančního výboru – p. Šárku Brejchovou, p.Vladimíru Kompertovou, p. ing. Zdeňka Klemsu a  p. Oldřicha Nováka; za členy kontrolního výboru – p. Luboše Brejchu, p. Vendulu Čadovou, p. Vlastu Kučerovou a p. Josefa Ulricha.

10/10   Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce:

a)      Do 31.12.2010 zřídit: komisi stavební a obnovy venkova, komisi životního prostředí, komisi kulturní, sociální, školskou a zdravotní, a současně jmenovat jejich předsedy.

b)      na prosincové zasedání ZO připravit upřesnění a doplnění jednacího řádu ZO.

c)      do lednového zasedání připravit vyhodnocení nesplněných usnesení k jejich přehodnocení novým zastupitelstvem obce.

d)      zasedání nového zastupitelstva obce svolat a v jednání se řídit schváleným plánem činnosti na 2. pololetí 2010.

 

11/10   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy  o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení ke zřízení stavby vodních děl „Týnec splašková kanalizace“ …. (č.j:142/10);

-         Povolení MěÚ/OŽP Klatovy k provedení vodních děl – ČOV a akumulační nádrž pro RD v Horní Lhotě … (č.j.: 151/10); 

-         Rozhodnutí ČIŽP o výši záloh na poplatek za odběr podzemní vody ze zdrojů Týnec - vodovod – 36 tis. Kč ročně;

-         Pozvánku na odbornou přípravu pro velitele a velitele družstev JSDHO – JPO V;

-         Informaci firmy POVED s.r.o. (Plzeňský organizátor veřejné dopravy) o výši příspěvku obce na dopravní obslužnost pro r. 2011 – 13 680 Kč;

-         Pozvánku na VI. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje – 23.11.2010;

-         Oznámení o termínu provedení kontroly plnění smlouvy uzavřené se společností EKO-KOM a.s. – 26.11.2010;

-         Pozvánku na výroční valnou hromadu SDH Týnec – 20.11.2010;

-         Pozvánku na jednání ZSPO Střední Pošumaví – 9.11.2010.

 

12/10   Zastupitelstvo projednalo nové rozpočtové opatření čís. 8 a odsouhlasilo:

-         daň z příjmu FO ze závislé činnosti ve výši 100 tis. Kč (zaúčt. 1111 = 100 tis. Kč);

-         daň z přidané hodnoty ve výši 150 tis. Kč (zaúčt. 1211 = 150 tis. Kč);

-         daň z nemovitostí ve výši 10 tis. Kč (zaúčt. 1511 = 10 tis. Kč);

-         splátky půjček z FRB ve výši 15 tis. Kč (zaúčt. 2460 = 15 tis. Kč)

-         příjem vodného ve výši 25 tis.Kč (zaúčt. 2310 2111 = 25 tis. Kč)

-         příjem stočného ve výši 13 tis.Kč (zaúčt. 2321 2111 = 13 tis. Kč)

-         příjem úroků z půjček FRB ve výši 2 tis.Kč (zaúčt. 36110 2141 = 2 tis. Kč)

-         příjem na komunální odpady ve výši 7 tis.Kč (zaúčt. 3722 2111 = 7 tis. Kč)

-         příjem náhrady škody po vytopení OÚ Týnec ve výši 30 tis. Kč (zaúčt. 6171 2324 = 30 tis.Kč)

-         výdaj na školení a vzdělávání ve výši 3,50 tis. Kč (zaúčt. 6171 5167 = 3,50 tis. Kč; 2321 6121 = -3,50 tis. Kč)

-         výdaje na nákup materiálu  ve výši 2 tis. Kč (zaúčt. 6171 5139 = 2 tis. Kč; 2321 6121 = -2 tis. Kč)

-         výdaje na neinvest. transfery mezi obcemi ve výši 1 tis. Kč (zaúčt. 6171 5229 = 1 tis. Kč 2321 6121 = -1,0 tis. Kč).

 

13/10   Zastupitelstvo přijalo záměr obce pronajmout nemovitost v Týnci č.p. 12 – bývalá fara (st.p.č. 44/3 v k.ú. Týnec u Janovic nad Úhlavou) k užívání nebytových prostor – pro p. Jiřího Dvořáka. Občané se k záměru mohou vyjádřit ústně nebo písemně do 12 hodin dne 20.12.2010, kdy zastupitelstvo na svém 1. zasedání od 19,00 hod. projedná výše uvedený záměr. 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ