| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

16.zasedání zastupitelstva obce z 15.3.2004  

Usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 15.3.2004 od 19,30 hodin v Obecním domě v Týnci,

226/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí přehled investičních a neinvestičních akcí r. 2004:

 1. První etapa opravy místní komunikace a s tím související:

 • vybudování dešťové kanalizace,

 • rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace,

 • 1.etapa vybudování veřejného osvětlení,

 • přípojky vody a kanalizace k RD,

 • rozvody elektro a telefonů.

 1. Oprava místní komunikace do Vacov.

 2. Rekonstrukce ČOV

 3. Sportoviště – oprava střechy, případně oplocení.


227/04 Zastupitelstvo rozhodlo přednostně opravit oplocení na sportovišti tak, že obec profinancuje nákup materiálu, na vlastním provedení opravy budou spolupracovat členové SDH Týnec, Kynologický klub a Sokol Týnec – členové FC. Oprava střechy klubovny na sportovišti bude provedena dle finanční situace obce.


228/04 Na základě § 84 odst.(2), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce a schválilo vydání OZV č. 3/2004, o místních poplatcích v navrženém znění. OZV č. 3/2004 se ruší OZV č. 1/2003, o místních poplatcích.


229/04 Na základě § 84 odst.(2), písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce schválilo vydání OZV č. 4/2004 – Požární řád obce v navrženém znění.


230/04 Zastupitelstvo doporučilo formou písemné informace sdělit občanům zavedení internetu do Místní knihovny.


231/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí vydání Knihovního řádu Místní knihovny Týnec.


232/04 Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu v příjmech FR v souvislosti s obdrženou dotací na výkon státní správy v r. 2004 na položce 4112 ve výši 3 860 Kč.


233/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí ohlášené opravné práce na vyčištění bezpečnostního přelivu Zámeckého rybníka s tím, že nebude rozšiřování stávající přepad. V případě razantního zásahu a rozšiřování bezpečnostního přelivu je potřeba postupovat dle stavebního zákona. OÚ stanovisko zastupitelstva zašle p. Milanu Vacovskému z Točníka a na vědomí MěÚ/OŽP Klatovy.


234/04 Zastupitelstvo obce přijalo dar od firmy p. Jana Vindušky z Prahy ve výši 20 tis. Kč a vyslovilo za něj upřímné poděkování. Uvedenou finanční částku rozhodlo použít na financování vzdělání, kultury a na podporu ochranu mládeže v obvodu obce Týnec dle uzavřené darovací smlouvy.


235/04 Zastupitelstvo rozhodlo neuplatňovat u Pozemkového fondu ČR Praha požadavky podle ust. § 2 zák. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani, na pozemky v k.ú. Horní Lhota uvedené v žádosti o sdělení (č.j.: 88/04).


236/04 Zastupitelstvo rozhodlo v letošním roce se do soutěže „Vesnice roku 2004“ nepřihlašovat.


237/04 Zastupitelstvo rozhodlo vyplatit všem předsedům výborů a komisí příplatek k odměně člena ZO ve výši 60 Kč/za měsíce 01, 02, 03/2004, mimo pí. R. Presslové za I. čtvrtletí 2004.


238/04 Zastupitelstvo rozhodlo vyplatit jednorázově odměnu ve výši 180 Kč hrubého členu kulturní, školské, zdravotní a sociální komise p. Václavu Jindrovi z Týnce č.p. 39, za zabezpečení úkolů komise v I. čtvrtletí 2004.


239/04 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • Kontrolu požární agendy obce provedenou kontrolním výborem dne 24.2.2004;

 • Výsledek ústního jednání provedeného na základě žádosti p. Milana Vacovského z Točníka, o povolení vykácení dřevitých porostů – stromů a křovin na hrázi a březích „Zámeckého rybníka“ v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl., taktéž vydané Rozhodnutí OÚ Týnec k tomuto kácení stromoví (č.j.: 109/04);

 • Oznámení KÚ PK, Odboru regionálního rozvoje v Plzni o přidělení dotace obci z Programu podpory stabilizace venkovských oblastí v r. 2004 ve výši 250 tis. Kč (investiční akce na západ. okraji, č.j.: 126/04);

 • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu nemovitosti Techniky Klatovy s.r.o. (č.j.: 94/04);

 • Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy k umístění a povolení stavby RD v k.ú. Týnec (západní okraj) – zásah do krajinného rázu (č.j. 96/04);

 • Dopis –informaci Klatovské nemocnice, a.s. Klatovy v souvislosti s odkupem mammografu firmou Aura jako kompenzací při zakoupení C-ramene (rentgenový přístroj) pro lepší využití (č.j. 93/04) – obec přispěla na zakoupení mammografu v r.1999 částkou 6 000 Kč;

 • Pozvánku na 24. sjezd Lhot a Lehot, který se koná 2. - 4.7.2004 ve Lhotě u Trutnova;

 • informaci starosty k volbám do Evropského parlamentu, které se konají 11. a 12.6.2004;

 • informaci Diecézní charity Plzeň o terénní krizové službě;

 • pozvánku na konferenci Dobrý den, Evropo!, která se koná 5.4.2004 v KD Družba v Klatovech;

 • pozvánku SDH Týnec na Josefovskou zábavu dne 20.3.2004 do pohostinství v Týnci;

 • oznámení p. L. Tomana z Nýrska o umístění stanoviště 10 včelstev v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.;

 • upozornění p. ing. Klasny, že občané RD v Horní Lhotě č.p. 15 poškozují místní komunikaci přilehající k této nemovitosti. ZO rozhodlo písemně upozornit tyto občany na skutečnost, že místní komunikace je komunikací veřejnou a je majetkem Obce Týnec a nelze na ní provádět žádné úpravy bez souhlasu obce.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ