| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

15.zasedání zastupitelstva obce ze dne 9.2.2004  

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 9.2.2004 od 19,00 hodin

v Obecním domě v Týnci.


208/04 Zastupitelstvo obce uložilo starostovi připravit nájemní smlouvu za používání hasičského auta AVIA SDH Týnec pro nácvik jednotky SDHO za úplatu ve výši 1200 Kč za rok, obec bude hradit spotřebovanou naftu při zásahu SDHO a provedení technické kontroly a měření emisí u hasičského auta AVIA 30.


209/04 Zastupitelstvo obce uložilo starostovi vypracovat návrh smlouvy o výpůjčce k užívání požárních zbrojnic členy SDH Týnec a SDH Horní Lhota.


210/04 Zastupitelstvo obce a starosta uložili předsedovi kontrolního výboru provést vnitřní prověrku písemností požární ochrany v obci v souladu s plněním zákona o PO do konce února 2004.


211/04 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 8. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 14. dubna 2004 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;

B) do 18,00 hodin 16. dubna 2004 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení p. Josef STANĚK- předseda, členové – p. František KOREC, p. Josef NOVÝ, p. Jan Paveza, p. Josef TERŠ s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 19. dubna 2004 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 23. dubna 2003 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;

E) do 12,00 hodin 30. dubna 2004 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;

F) od 1. května 2004 do 28. února 2005 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).


212/04 K vyhlášenému výběrovému řízení k půjčkám občanů z FRB zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem.


213/04 Zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na investiční akce r. 2004 na západním okraji Týnce a uložilo obecnímu úřadu připravit a zajistit veškerou dokumentaci k jejímu vyhlášení.


214/04 Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o odborném provozování vodovodu a kanalizace v Týnci s firmou ŠVAK a.s., Klatovy v navrženém znění.


215/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí programy a granty žádostí o dotace na r. 2004 a souhlasilo s vyžádáním dotací na výstavbu technické infrastruktury s následnou výstavbou RD, na výstavbu místní komunikace na západním okraji Týnce, na rekonstrukci a modernizaci ČOV.


216/04 Zastupitelstvo uložilo starostovi do příštího zasedání přepracovat a doplnit knihovní řád pro využívání internetu veřejností.


217/04 Zastupitelstvo uložilo obecnímu úřadu zajistit distribuci pozvánek na veřejné shromáždění občanů do jednotlivých domácností v obci.


218/04 Zastupitelstvo schválilo žádost obce Vrhaveč o zajištění veřejného pohřebiště na Týnci pro občany obce Vrhaveč a pověřilo starostu sepsáním dohody o provozování veřejného pohřebiště.


219/04 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Zpracování provozní a majetkové evidence vodovodů a kanalizací pro vodohospodářský úřad v Klatovech a následně i pro MZ ČR;

  • Zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR OO Nýrsko za r. 2003 (č.j. 60/04);

  • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o povolení změny stavby před jejím dokončením (manž. Smolíkovi-č.j. 57/04);

  • Oznámení o zahájení kolaudačního řízení a Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy – kanalizační přípojka k č.p. 59 v Týnci (č.j. 46/04 a 56/04);

  • Pozvánku SDH Týnec na hasičský bál 14.2.2004 do pohostinství U Malátů v Týnci;

  • Žádost p. Josefa Staňka o posouzení stavu lípy na návsi v Horní Lhotě – ohrožuje své okolí, dále žádost o opravu zámku a kliky u vrátek ke hřbitovu a umístění tabulky se zákazem vstupu se psy;

  • Žádost p. ing. Zdeňka Klemsy o posouzení zástupce Kolowratských lesů ke stavu lípy u č.p. 72 v Týnci.


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ