| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Týnec z 10.11.2003

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 10.11. 2003 od 19,00 hodin

v Obecním domě v Týnci.

168/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí vyhodnocení práce výborů a komisí a rozhodlo vyplatit všem předsedům výborů a komisí příplatek k odměně člena ZO ve výši 60 Kč/ měsíc za období července, srpna a září 2003.

 

169/03 Na základě vydané “Organizační směrnice k provedení inventarizace” zastupitelstvo obce uložilo provést inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2003.

 

170/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření v obecních lesích a provedených pěstebních opatření. Starostovi uložilo přehodnotit rozsah pěstebních prací ve výdajích rozpočtu r. 2004.

 

171/03 Členové zastupitelstva schválili smlouvy na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. Obecnímu úřadu zastupitelstvo uložilo vypracovat smlouvy dle jednotlivých odběratelů uvedených služeb a členové ZO ve dvojicích projednají a uzavřou tyto smlouvy s jednotlivými odběrateli do konce r. 2003.

 

172/03 Zastupitelstvo uložilo starostovi a obecnímu úřadu do rozpočtu na r. 2004 zapracovat vytvoření fondu oprav vodovodu a kanalizace.

 

173/03 Zastupitelstvo doporučilo na základě žádostí zveřejnit záměr o prodeji uvedených obecních pozemků:p. Tichý Václav, Týnec č.p. 36 – p.p.č. 218 v k.ú. Horní Lhota o výměře 2968 m2;p. Knotek Vlastimil, Týnec č.p. 105 – p.p.č. 157/1 o výměře 1598 m2, č. 158 o výměře 212 m2, č.169/25 o výměře 1865 m2, č. 169/26 o výměře 56 m2 a vodní plochy p.č. 217/2 o výměře 250 m2 a č. 217/7 o výměře 13 m2 vše v k.ú. Horní Lhota;a předběžně souhlasilo s prodejem pozemků minimálně za cenu dle znaleckého posudku a úhradou všech nákladů s tímto spojených.

174/03 Na základě žádosti pí. Marie Langové z Klatov o účasti obce na úhradě pronájmu za objekt prodejny, zastupitelstvo odložilo přijetí usnesení do příštího prosincového zasedání ZO s tím, aby se pí. Langová zúčastnila prosincového zastupitelstva, případně upřesnila, jak vysokou částku požaduje.

175/03 Zastupitelstvo po zvážení možností souhlasilo s uložením volných finančních prostředků v objemu cca 1 500 tis. Kč do třech podílových fondů: ISČS - Sporoinvest, IKS – Peněžní trh a KBC Multi Cash ČSOB KAP – do každého s třetinovou investicí (po 500 tis. Kč).

176/03 Členové zastupitelstva obce vzali na vědomí informaci starosty o novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a uložili obecnímu úřadu vypracovat novou OZV o místních poplatcích do prosincového zasedání.

177/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci k řízení o vydání integrovaného povolení společnosti Lubská zemědělská, a.s. pro zařízení “Závod výkrmu kuřat Loreta”, a informaci, že starosta písemně omluvil neúčast na ústním jednání 11.11.2003 na KÚ PK/OŽP Plzeň k výše uvedenému povolení, protože obec nemá další připomínky.

178/03 Zastupitelstvo obce nemělo připomínky k Zadání změny č. 1 Územního plánu obce Javor - v k.ú. Javor – vymezení lokality pro výstavbu 1 RD a 2 hospodářských staveb mimo současně zastavené území obce a v k.ú. Loučany - zařazení pozemků pro výstavbu 2 RD, které navazují na současně zastavěné území obce.

179/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • Znalecký posudek na odprodej p.p.č. 46 v k.ú. Horní Lhota – p. Fík z Klatov;
 • Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků – bude průběžně zajištěno u členů SDHO Týnec;
 • Pozvánku na setkání Týnců 26.6. 2004 v Týnci nad Labem (č.j. 511/03);
 • Rozhodnutí KÚ PK/OLPVV Plzeň o udělení souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Klatovy a Obcí Týnec (č.j. 495/03);
 • Rozhodnutí KÚPK/OŽP Plzeň o zamítnutí odvolání Hnutí DUHA k souhlasu MěÚ/OŽP Klatovy s vypouštěním kachen divokých na Podstráneckém rybníku a rybníku Bašta (č.j. 510/03);
 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drobných staveb – skleníku a přístřešku u RD Týnec č.p. 61 (č.j. 506 a 507/03);
 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení ke změně stavby před jejím dokončením – stavba RD – manž. Smolíkovi (č.j. 496/03);
 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k místnímu šetření– “Týnec – stavební úpravy a přístavba” – Technika Klatovy (č.j. 519/03) – místního šetření dne 4.12.2003 se zúčastní starosta a člen stavební komise;
 • Žádost o koupi stavební parcely na západním okraji Týnce (č.j. 502/03);
 • Žádost o koupi stavební parcely na západním okraji Týnce (č.j. 522/03);
 • Zrušení žádosti o koupi stavební parcely na západním okraji Týnce manž. Peterovými z Klatov (ze dne 3.11.2003);
 • Pozvánku SDH Týnec na výroční valnou hromadu dne 22.11.2003 od 19,00 hodin – zúčastní se starosta obce;
 • Žádost o pokácení 2 ks stromů u RD Týnec č.p. 84 – po místním šetření na místě samém vydá OÚ Týnec své rozhodnutí (č.j. 525/03);
 • Vydání písemných informací pro občany obce v průběhu listopadu 2003;
 • Dopis pí. Benešové z Týnce č.p. 109 k otrávení jejich labradorského retrívera jedem na myši,
 • Informaci p. ing. P. Klasny k likvidaci dřeva z poražených lip v Loretě formou samovýroby na palivové dřevo.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ