| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Týnec ze 13.10.2003

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 13.10. 2003 od 19,30 hodin

v Obecním domě v Týnci.

154/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu předsedy KV o plnění přijatých usnesení ZO a rozhodlo zrušit usnesení čís. 197/99, 468/01, 27/02 a 138/03.

155/03 Zastupitelstvo pověřilo starostu připomínkovat na Odboru dopravy MěÚ Klatovy časté průjezdy těžkých nákladních aut obcí.

156/03 Na základě § 84 odst. (2), písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce odvolalo pí. ALENU VÁCLAVÍČKOVOU z Týnce č.p. 107 z členství v kontrolním výboru.

157/03 Na základě § 84 odst. (2), písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce zvolilo pí. ALENU VÁCLAVÍČKOVOU z Týnce č.p. 107 předsedkyní finančního výboru.

158/03 Na základě § 84 odst. (2), písm. p) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce zvolilo pí. Věru NOVÁKOVOU z Týnce č.p. 74 členkou kontrolního výboru.

159/03 Na základě § 84 odst. (2), písm. r) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce stanovilo člence ZO pí. Aleně VÁCLAVÍČKOVÉ měsíční odměnu ve výši 140 Kč hrubého a jako předsedkyni finančního výboru (příplatek k odměně člena ZO) 60 Kč hrubého.

160/03 Na základě § 84 odst. (2), písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce schválilo upravený rozpočet obce s příjmy ve výši 4 126 tis. Kč a výdaji 2 286 tis. Kč.

161/03 Zastupitelstvo obce rozhodlo jednorázově splatit zbytek půjčky u SFŽP ČR ve výši 375 tis. Kč s příslušným úrokem ke dni zaplacení.

162/03 Zastupitelstvo obce rozhodlo volné finanční prostředky v objemu cca 1 500 tis. Kč zhodnotit (rovnoměrným rozdělením u bankovních domů) odkoupením podílových listů z kapitálových fondů u České spořitelny a.s., Komerční banky a.s. nebo případně u ČSOB.

163/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zřízení komise kronikářské starostou obce ve složení - předsedkyně p. Jana KUCHAŘOVÁ a členové – p. ing. Zdeněk KLEMSA a pí. Vlasta RYBOVÁ.

164/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zřízení krizového štábu ve složení pí. Jana KUCHAŘOVÁ, p. ing. Pavel KLASNA, p. Josef STANĚK, p. František BROUKAL, p. Petr PELNÁŘ, p. JUDr. Václav CÍCHA a p. Jan PAVEZA.

165/03 Zastupitelstvo obce stanovisko komisí projednalo a schválilo ponechat regulační požadavky v souladu s bodem 2, čl. 6 vyhlášky obce č. 1/2002, o závazných částech územního plánu obce Týnec, s jejich doplněním a opravou pro výstavbu 10 rodinných domů na západním okraji Týnce:

 • Přípustné jsou tvary střech sedlové a polovalbové,
 • Hlavní stavební objekty budou umístěny štítovou zdí do uličního profilu,
 • Minimální vzdálenost nových objektů od uliční hranice pozemku je 6 m.

166/03 Zastupitelstvo obce neschválilo uzavření smlouvy s Městem Klatovy o poskytnutí příspěvku na umístění občana do DD v Újezdci.

167/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace starosty:

 • Připomínky a návrhy občanů k jízdnímu řádu veřejné linkové dopravy – bez připomínek;
 • Dopis od senátora p. ing. Petra Smutného;
 • Oznámení KÚ PK Plzeň o zahájení správního řízení ve věci udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy (č.j. 459/03);
 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drobné stavby v Týnci u č.p. 84 (č.j. 454/03);
 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav v Týnci u č.p. 85 (č.j. 455/03);
 • Zápis z kontroly ČOV Týnec ze dne 24.9.2003;
 • Žádost o přidělení stavební parcely p.p.č. 433/59 v k.ú. Týnec – v současné době uzavřena kupní smlouva a cena zaplacena (č.j. 444/03);
 • Podání dvou žádostí o poskytnutí dotací v rámci POV v r. 2004 – rozšíření veřejného osvětlení na západním okraji v Týnci a oprava místní komunikace do Vacov.
 • Uzavření darovací smlouvy s Obcí Javor na místní komunikaci do Loučan - p.p.č. 402 v k.ú. Horní Lhota;
 • Informaci pí. R. Presslové o přípravě setkání důchodců v neděli 9.11.2003 od 14,00 hodin v Panské hospodě,
 • Dotaz p Josefa Staňka na budování dešťové kanalizace od objektu ve vlastnictví firmy Technika Klatovy s.r.o.(bývalá Šmoránka),
 • o stížnostech na nevhodné chování mládeže na autobusové zastávce v Týnci a o vyžádání spolupráce při dozoru nad dodržováním veřejného pořádku od OO Policie ČR v Nýrsku.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ