| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Týnec z 8.9.2003

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 8. 9. 2003 od 19,30 hodin

v Obecním domě v Týnci.

138/03 Všichni členové zastupitelstva obce souhlasili, aby žádost pí. Libuše Kešnerové a pí. Daniely Poidingerové o zařazení pozemku p.p.č. 433/57 v k.ú. Týnec o výměře 7 076 m2 do územního plánu obce, jako pozemku určeného k bytové výstavbě byla zohledněna při první nejbližší změně územního plánu obce Týnec, předpokládané v r. 2006 – 2007, a aby pozemek p.p.č. 433/57 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl. byl zahrnut do zastavitelného území obce rodinnými domy.

139/03 Zastupitelstvo obce schválilo zachovat na 1. pololetí 2004 systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů formou poukázek na popelnice s tím, že:

 • Loreta – bude i nadále zachován velkoobjemový kontejner,
 • Horní Lhota – buď velkoobjemový kontejner (od hřbitova) nebo popelnice u nemovitosti (dle domluvy občanů),
 • Rozpáralka – bude zakoupena popelová nádoba na 1 100 l pro všechny nemovitosti v této části, poplatek bude určen dle klíče pro trvale bydlící a rekreační chalupy s evidenčním číslem.
 • Týnec – popelnice u jednotlivých nemovitostí.

140/03 Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení 2 ks popelových nádob o objemu 1100 l a úpravu 2 ks stávajících velkoobjemových kontejnerů na odvoz pomocí zvedacích háků.

141/03 Zastupitelstvo obce uložilo starostovi vyzvat písemně všechny majitele bytů a nemovitostí v obci, kteří do systému popelnicových poukázek nejsou zapojeni.

142/03 Zastupitelstvo obce uložilo obecnímu úřadu v souladu se zákonem o odpadech vypracovat novu obecně závaznou vyhlášku o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci.

143/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o prodeji stavebních parcel na západním okraji Týnce a o investičních akcích s tím spojených.

144/03 Zastupitelstvo obce doporučilo řešit investice na výstavbu komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na západním okraji Týnce s pomocí dotací.

145/03 Zastupitelstvo uložilo starostovi obce projednat na příslušných orgánech možnosti čerpání dotací na investiční akce na západním okraji obce a projednat reálnou možnost realizace a dotace na rekonstrukci ČOV.

146/03 Zastupitelstvo obce uložilo finančnímu výboru do příštího zastupitelstva připravit návrh změn finančního rozpočtu 2003 s přihlédnutím k nákladům za projekty pro investice na západním okraji Týnce a předpokládaným nákladům na opravu autobusové čekárny.

147/03 Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít smlouvu pro občana obce Týnec, část Horní Lhota, týkající se finančního příspěvku na umístění občana do domova důchodců v Újezdci a souhlasilo zaplatit jednorázový (alikvotní část) příspěvek v letošním roce s tím, že v dalších letech obec tento příspěvek hradit nebude.

148/03 Zastupitelstvo obce Týnec na základě § 85 a) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo bezúplatně převést Obci Javor místní komunikaci nacházející se na p.p.č. 402 v k.ú. Horní Lhota o výměře 6 855 m2. Obec Javor uhradí veškeré náklady s převodem spojené (např. znalečné, sepsání kupní smlouvy, vklad do KN…). Obec Týnec bude hradit daň z převodu nemovitosti dle zákona.

149/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhlavou a Horní Lhota (č.j .: 403/03, 404/03);
 • Oznámení o zahájení staveb. řízení a stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy pro stavbu RD manž. Andrlíkových (č.j. 408/03, 413/03);
 • Platnost jízdního řádu veřejné linkové dopravy od 1.9.2003 (č.j. 414/03);
 • Podávání připomínek do 13.10.2003 k jízdnímu řádu veřejné linkové dopravy, který bude platný od 14.12.2003
 • Odvolání Hnutí DUHA Sušice proti rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy zn. ŽP 1036/20003 (č.j.426/03);
 • Sdělení k ohlášení stavebních úprav v Týnci č.p. 18 (č.j. 423/03);
 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy - kanalizační přípojky k nemovitosti Týnec E12;
 • Odvolání zákazu pálení a rozdělávání ohňů ve volné přírodě na celém území Plzeňského kraje;
 • Nabídku od K. Šilhavého z Nýrska k zabezpečení vyžínání a čištění příkopů;
 • Zaplacení bezúročné půjčky 20 tis. Kč SDH Týnec dne 19.8.2003,
 • Informaci starosty o průběhu setkání rodáků, žáků týnecké školy, přátel Týnce, a oslavách 100. výročí založení SDH Týnec.

150/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o 7. kole výběrového řízení k půjčkám z FRB obce.

151/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že členové SDH Týnec provedou odvoz odpadků ze sportoviště a uloží jej do kontejneru u hřbitova.

152/03 Starosta obdržel od pana Josefa MERTLA písemné podání vzdání se mandátu člena zastupitelstva obce Týnec a funkce předsedy finančního výboru.

153/03 Zastupitelstvo obce uložilo starostovi v důsledku písemné rezignace člena zastupitelstva p. Josefa Mertla předat do 15 dnů náhradníkovi z kandidátní listiny téže strany osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva obce .

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ