| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Týnec z 11.8.2003

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 11. 8. 2003 od 19,30 hodin

v Obecním domě v Týnci.

124/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nový organizační řád obecního úřadu bez připomínek a schválilo pravomoci a úkoly pro místostarostku obce.

125/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o současném stavu finančních prostředků na FRB obce Týnec a uzavřených smlouvách s občany.

126/03 Zastupitelstvo obce rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 7.výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 3. září 2003 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;

B) do 18,00 hodin 5.září 2003 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení p. Josef STANĚK- předseda, členové – p. František KOREC, p. Josef NOVÝ, p. Jan Paveza, p. Josef TERŠ s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 8. září 2003 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 12. září 2003 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;

E) do 12,00 hodin 19. září 2003 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;

F) od 1. října 2003 do 31. července 2005 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).

127/03 K výběrovému řízení žadatelů o půjčky z FRB zastupitelstvo obce schválilo “Podmínky výběrového řízení”navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu “Vyhlášení 7. kola výběrového řízení.

128/03 Zastupitelstvo souhlasilo s jednorázovým zaplacením zůstatku půjčky čís. 7/2001 p. Luboše Brejchy s tím, že bude uhrazen i odpovídající úrok ke dni doplacení půjčky.

129/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci starosty o oslavách 100 let založení SDH Týnec a setkání rodáků a schválilo rozdělení a prodej brožury ke 100. výročí založení SDH.

130/03 Zastupitelstvo obce souhlasilo s realizací stavebních prací v souladu s třemi předloženými projekty v rámci “Obnovy areálu zámku Týnec”.

131/03 Zastupitelstvo obce na základě § 85 a) zák. 128/2000 Sb., o obcích v znění pozdějších předpisů rozhodlo odprodat 10 stavebních parcel (p.p.č. 433/59 o výměře 1520 m2, všechny další o výměře 957 m2 = p.p.č. 433/60, č. 433/61, č. 433/62, č. 433/63, č. 433/64, č. 433/65, č. 433/66,č. 433/67 a č. 433/68) na západním okraji Týnce, které se nacházejí na p.p.č. 433/59 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl. o výměře 10 133 m2 za účelem stavby rodinných domů k trvalému bydlení.

132/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí

  • Zápis z valné hromady Euroregionu Šumava ze dne 26.6.2003 a placení členského příspěvku ve výši 3 Kč/obyvatele (č.j. 375/03);
  • Zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie Nýrsko za 1. pololetí 2003 (č.j. 376/03);
  • Rozhodnutí MěÚ/OŽP o odvodu za odnětí zemědělské půdy ze ZPF (č.j. 372/03);
  • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – kanalizační přípojky Týnec E 12 (č.j. 389/03);
  • Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy o vypuštění kachny divoké z umělého chovu na Podstránecký rybník v k.ú. Dolní Lhota a rybník Bašta v k.ú. Týnec (č.j. 385/03);
  • Informaci starosty o podepsání výměnné smlouvy s p. F.T. Kolowratem na pozemky v Zápletku dne 30.7.2003.

133/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o obsahu jednání členské schůze FC Sokola Týnec. V dalším zastupitelstvo obce rozhodlo, pokud by se propagace fašistického hnutí členy, nebo příznivci FC Týnec v areálu sportovního hřiště Týnec, případně i v jiných částech obce opakovala, bude činnost FC Týnec po dohodě s jeho vedením ukončena.

134/03 Zastupitelstvo obce projednalo předloženou žádost a dokumentaci pro zařízení “Závod výkrmu kuřat Loreta” a souhlasilo k vydání integrovaného povolení s těmito podmínkami:

  • zajistit obnovu a údržbu zeleného pásu výsadby na straně k Loretě,
  • během prvního půl roku provozu provést měření zápachu v sídelní obci Loreta.

135/03 Zastupitelstvo obce schválilo doporučit MěÚ Klatovy, odboru sociálních věcí a zdravotnictví – péče o nezaměstnané, přehodnocení sociálních dávek přiznaných p. Ant. Kolerusovi.

136/03 Zastupitelstvo obce souhlasilo s nákupem softwaru – modulů Hřbitovy a Poplatky Windows v částce do 4 tis. Kč.

137/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

  • upozornění p.Josefa STAŇKA na odpady nepatřící do kontejneru u hřbitova. Bylo uloženo starostovi a stavební komisi řešit přemístění kontejneru na jiné místo, aby nebyl zneužíván k ukládání domovních odpadů;
  • informaci pí. Vendulky ČADOVÉ o formování osadního výboru v Horní Lhotě a dále žádost o vyčištění strouhy při komunikaci do Horní Lhoty u čp. 89,79 a 17 směrem ke křižovatce;

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ