| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Týnec z 21.7.2003

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 21. 7. 2003 od 19,30 hodin

v Obecním domě v Týnci.

 

 

109/03 Zastupitelstvo obce souhlasilo se zvýšením ceny 1 m3 vody z obecního vodovodu na 12 Kč s účinností od 1.7.2003.

110/03 Na základě § 84, odst. 2, písm. r) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce stanovilo starostovi zvýšení odměny na 5 900 Kč hrubého měsíčně s účinností od 1.7.2003.

111/03 Zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo jednorázově neplatit zůstatek půjčky SFŽP ČR ve výši 450 tis. Kč a na dále pokračovat v placení pravidelných čtvrtletních splátek ve výši 75 tis. Kč a předepsaných úroků z půjčky.

112/03 Na základě § 84, odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce schválilo upravený rozpočet obce s příjmy ve výši 3 606 tis. Kč a výdaji ve výši 2 852 tis. Kč.

113/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace o činnosti jednotlivých výborů a komisí a rozhodlo o vyplacení příplatku k odměně předsedů výborů a komisí takto:

 • předsedům finančního a kontrolního výboru a předsedkyni kulturní komise vyplatit 3 x 60 Kč hrubého měsíčně k základní odměně za měsíce duben, květen a červen 2003;
 • předsedovi komise stavební za období měsíců duben, květen a červen 2003 vyplatit 2 x 60 Kč hrubého;
 • předsedovi komise životního prostředí příplatek k odměně za období měsíců duben, květen a červen 2003 nevyplácet.

114/03 Na doporučení finančního výboru v souvislosti s vybíráním místního poplatku z veřejného prostranství zastupitelstvo obce uložilo předsedovi komise životního prostředí prošetřit stav využívání veřejného prostranství občany v obci a výsledky předat obecnímu úřadu.

115/03 Zastupitelstvo obce rozhodlo vyplatit odměnu p. ing. Vladimíru Brokešovi ve výši 3000 Kč hrubého za činnost při sestavování brožurky o historii Týnce a ke 100. výročí založení SDH Týnec.

116/03 Zastupitelstvo obce doporučilo podpis “Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na umístění občana do domova důchodců v Újezdci” odložit na srpnové zastupitelstvo a dále jednat s Městem Klatovy, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

117/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Stav nezaměstnanosti v obci za měsíce květen a červen 2003 (míra nezaměstnanosti je 5,37 %);
 • Návrh programů pozemkových spolků “Místo pro přírodu”;
 • Oznámení o zahájení stavebního řízení a stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy k výstavbě RD vč. žumpy v Loretě (č.j. 302/03,312/03);
 • Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy pro stavbu vrtané studny pro RD v Loretě (č.j. 279/03);
 • Protokol o provedené dohlídce čerpání finačních prostředků z FRB (č.j. 301/03);
 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení drobné stavby – parkovací plocha u RD č.p. 61 (č.j. 304/03);
 • Kladné vyřízení žádosti o dotaci na akci “Rekonstrukce autobus. čekárny” ve výši 78 tis. Kč (č.j. 316/03);
 • Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení správního řízení ve věci o povolení vypuštění 900 ks kachny divoké na Podstránecký rybník a 100 ks na rybník Sodoma (č.j. 318/03);
 • Souhlas MěÚ/OŽP Klatovy s odnětím zem. půdy ze ZPF pro výstavbu místní komunikace (č.j. 330/03);
 • Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy se změnou ve využití území – změna z orné půdy na zahradu – stavební parcely (č.j. 361/03),
 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy pro stavbu halového přístřešku v Týnci (č.j. 359/03);
 • Nabídku ČSOB a.s. o nových produktech (č.j. 358/03);
 • Doporučení MěÚ/ORM Klatovy o aktulizování Programu obnovy venkova (357/03);
 • Dopis KÚ Plzeňského kraje o zákazu pálení a rozdělávání ohňů ve volné přírodě na celém území Plzeňského kraje  (č.j. 362/03), zveřejnit na úřední desce v místním rozhlase;
 • Informace starosty o demotáži telefonního vedení v obci, opravách prodejny potravin v Týnci, opravě sochy sv. Jana Nepomuckého a pomníku padlých, o možnosti seznámit se s evidencí nemovitostí v v obci Týnec do 31.7.2003 v rámci obnovy operátu katastru nemovitostí;
 • Informaci o výsledcích jednání s ZČE a.s. o prodeji veřejného osvětlení (ZČE neakceptovalo hledisko jednat o úpravách smlouvy).

118/03 Zastupitelstvo obce rozhodlo uhradit náklady spojené s provedením STK a emisí na hasičském vozidle AVIA 30 do výše 1 600 Kč.

119/03 Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout krátkodobou bezúročnou půjčku SDH Týnec v částce 20 tis. Kč (k zabezpečení občerstvení na oslavy 100 let založení SDH), která bude vrácena do konce měsíce srpna 2003.

120/03 Zastupitelstvo obce na základě oznámení Katastrálního úřadu Klatovy o duplicitním zápisu vlastnictví k p.p.č. 232/24 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl., vodní tok o výměře 2 849 m2, doporučilo příležitostně jednat p. F.T. Kolowratem o dohodě.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ