| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Týnec z 12.5.2003

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 12. 5. 2003 od 19,30 hodin

v Obecním domě v Týnci.

 

 

83/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení zastupitelstva obce a rozhodlo zrušit usnesení čís. 54/03.

84/03 Zastupitelstvo rozhodlo zadat zpracování projektu na výstavbu komunikace na západním okraji Týnce p. ing. Macánovi dle předloženého cenového návrhu v hodnotě 80 000 Kč.

85/03 Zastupitelstvo rozhodlo uhradit členům SDH Hor. Lhota práce spojené s rozhrnutím materiálu a úpravou MK.

86/03 Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy na zemní práce spojené s čištěním příkopů ve výši do 45 400 Kč vč. DPH.

87/03 Zastupitelstvo rozhodlo FC Sokolu Týnec uhradit spotřebovaný materiál ve výši 5 110 Kč, který byl použit při úpravách na obecním sportovišti.

88/03 Zastupitelstvo rozhodlo, že v Týnci budou z vlastních zdrojů financovány opravy čekáren v Týnci (nebyla schválena dotace) a pověřilo starostu zajištěním oprav.

89/03 Jelikož nebyla schválena dotace na rekonstrukci komunikace na západním okraji Týnce, zastupitelstvo rozhodlo z důvodu výstavby rodinných domů v letošním roce přednostně přivést elektřinu zemním kabelem k parcelám a zhotovit kanalizační sběrač povrchové vody.

90/03 Zastupitelstvo vzalo informaci starosty o realizaci oprav a rekonstrukcí v obci na vědomí.

91/03 Zastupitelstvo obce vzalo informaci o akcích spojených se setkáním rodáků a oslavami 100. let založení SDH Týnec na vědomí.

92/03 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu i nadále jednat s ZČE na snížení finanční náročnosti odkupu VO pro obec.

93/03 Členové zastupitelstva obce rozhodli uzavřít “Smlouvu o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře” s p. ing. Pavlem Klasnou z Lorety 1.

94/03 Zastupitelstvo obce souhlasilo s navrženou změnou na rozšíření autobusové linky Klatovy – Týnec – Javor – Janovice o odpolední spoj z Javora do Janovic n. Úhl. a zpět minimálně tři dny v týdnu.

95/03 Zastupitelstvo předloženou žádost projednalo a rozhodlo poskytnout Městu Klatovy příspěvek na financování dětské lékařské služby první pomoci v roce 2003 ve výši 3 000,- Kč.

96/03 Zastupitelstvo obce pověřilo členy stavební komise prošetřením skutečného stavu zužování přístupové místní komunikace u čp. 15 v Horní Lhotě na místě samém. Stavební komise podá zprávu starostovi obce.

97/03 Zastupitelstvo obce vyjádřilo kladné stanovisko k výstavbě RD p. Vl. Kompertové z Klatov v lokalitě Loreta, záměr neodporuje územnímu plánu obce.

98/03 K prošetření akce sportovců, která se konala v podvečer 30.4 a přes den 1.5.2003 na obecním sportovišti zastupitelstvo obce pověřilo starostu svolat jednání za účasti vedení FC Sokola Týnec na pondělí 19.5.2003 od 17,00 hod.

99/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • přípravu referenda o přistoupení ČR k Evropské unii;
  • vyjádření MěÚ/OŽP Klatovy ke změně druhu pozemku p.p.č. 312/13 v k.ú. Týnec (č.j. 203/03);
  • oznámení MěÚ/OVÚR o zahájení stavebního řízení – halový přístřešek (č.j. 186/03);
  • připomínky p. ing. Klasny – úklid poražených lip v Loretě, krádež kamenného koše v Loretě, upozornění na špatné zásobování pitnou vodou u Jindrů v Loretě čp. 7;
  • pozvánku p. R. Presslové na připravované sportovní odpoledne pro děti v rámci Mezinárodního dne dětí, které se bude konat na přelomu měsíců května a června 2003.

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ