| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Týnec ze 7.4.2003

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 7. 4. 2003 od 19,30 hodin

v Obecním domě v Týnci.

67/03 Zastupitelstvo obce vzalo informace jednotlivých předsedů výborů a komisí na vědomí. Dále schválilo vyplatit předsedům finančního a kontrolního výboru, kulturní a stavební komise příplatky k měsíční odměně za první tři měsíce r. 2003 každému v celkové výši 180 Kč hrubého.

68/03 Zastupitelstvo obce uložilo starostovi a p. ing. Klasnovi společně připravit do příštího zasedání návrh smlouvy o zajištění správy obecních lesů.

69/03 Zastupitelstvo vzalo informaci ing. Klasny o hospodaření v obecních lesích na vědomí s tím, že pěstební práce bude i v tomto roce zajišťovat pracovník obce J. Kovanda.

70/03 Zastupitelstvo obce schválilo, aby v souladu se Stanovami sdružení obcí “Úliště”, článku XXIV, písm. b) bylo sdružení “Úliště” zrušeno bez likvidace s tím, že veškeré jmění a závazky sdružení přejdou na právního nástupce, to je Sdružení (mikroregion) obcí Pohoří se sídlem v Janovicích nad Úhlavou (členské obce – Janovice n.Úhl., Běhařov, Dlažov, Pocinovice, Libkov).

71/03 Zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy s ZKD Sušice na budoucí koupi prodejny Týnec č.p. 90 s tím, že kupní smlouvu účastníci uzavřou nejpozději do 30.6.2005.

72/03 Zastupitelstvo obce na základě § 84, odst. (2), písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení) schválilo závěrečný účet hospodaření obce za r. 2002.

73/03 Zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít Smlouvu k zajištění provozování pohřebiště v Týnci s Římskokatolickou farností Týnec v souladu se zákonem č. 256/2001Sb. o pohřebnictví.

74/03 Zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít Veřejnoprávní smlouvu (dle § 63 zák. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění) s Městem Klatovy na dobu určitou do 31.12.2003 a to k zajištění působnosti svěřené obecním úřadům zákonem čís. 200/1990 Sb., o přestupcích.

75/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

  • ukončení závěrečného vyhodnocení akce “B.j. 1 Týnec, vestavba č.p. 69” Ministerstvem pro místní rozvoj Praha (č.j. 162/03);
  • rozhodnutí – stavební povolení MěÚ /OVÚR Klatovy k stavebním úpravám a přístavbě bývalé stodoly Šmoránka (č.j. 148/03);
  • anonymní dopis – stížnost na firmu Brukl ze dne 17.3.2003;
  • dopis MěÚ/ORM k informacím o zásadách Programu obnovy venkova, zastupitelstvo nedoporučilo přihlašovat se v r. 2003 do soutěže Vesnice roku 2003 (č.j.144/ 03);
  • žádost o odkoupení stavební parcely na západ. okraji Týnce (č.j. 141/03);
  • protokol o místním šetření FÚ Klatovy ve věci poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu technické infrastruktury ze dne 3.4.2003;
  • protokol o ústním jednání s FÚ Klatovy ze dne 3.4.2003 v daňovém řízení podle § 12 zákona č. 337/1992 Sb., ve věci poskytnuté státní půjčky na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v Týnci.

76/03 Zastupitelstvo obce projednalo cenu projektu pro výstavbu místní komunikace na západním okraji Týnce a nesouhlasilo s předloženým cenovým návrhem projektu s tím, že bude jednáno s dalšími projektanty.

77/03 Zastupitelstvo obce doporučilo pokračovat v jednání s ZČE s tím, aby kromě přesnější kalkulace prodeje veřejného osvětlení předložila ZČE i návrh kupní smlouvy.

78/03 Zastupitelstvo obce informaci starosty z jednání se žadateli o stavební pozemky vzalo na vědomí.

79/03 Zastupitelstvo informaci starosty z připomínkového řízení k jízdním řádům v rámci dopravní obslužnosti obcí vzalo na vědomí.

80/03 Zastupitelstvo obce souhlasilo s ukončením činnosti kronikáře obce Týnec p. ing. Brokeše s tím, že dokončí vedení kroniky do konce r. 2002.

81/03 Zastupitelstvo obce jmenovalo kronikářkou obce Týnec p. Zdeňku Staňkovou z Týnce č.p. 94 a pověřilo ji vedením obecní kroniky od roku 2003.

82/03 Zastupitelstvo obce souhlasilo s návrhem starosty opravit sochu sv. Jana Nepomuckého u bývalé fary v ceně do 15 tis. Kč.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ