| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Týnec z 13.1.2003

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 13.1.2003 od 19,00 hodin

v Obecním domě v Týnci.

28/03 Zastupitelstvo obce schválilo provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2002 včetně navrženého způsobu likvidace vyřazeného materiálu.

29/03 Zastupitelstvo obce předběžně projednalo “Vyúčtování hospodaření obce r. 2002” a doporučilo zveřejnit jej na úřední desce k připomínkám občanů.

30/03 Zastupitelstvo obce schválilo “Pravidla rozpočtového provizoria na období od 1.1.2003 do 10.2.2003”.

31/03 Zastupitelstvo uložilo starostovi, místostarostce a předsedovi finančního výboru zpracovat návrh finančního rozpočtu na r. 2003 tak, aby mohl být projednán na únorovém zasedání zastupitelstva obce.

32/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • příručka člena zastupitelstva (obdrželi všichni členové);
 • stanovení platů pro zaměstnance obce na OÚ Týnec dle Nařízení vlády č. 582/2002 Sb., kterým se mění Nařízení vlády čís. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státní správy, některých dalších orgánů a obcí;
 • oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení – rekreační domek, kanalizační a vodovodní přípojky (č.j. 9/03);
 • aktualizovaný adresář městských a obecních úřadů okresu Klatovy (č.j. 704/02);
 • potvrzení MěÚ/OVÚR Klatovy o existenci stavby – hosp. objektu na p.p.č. 4/9 v k.ú. Týnec (č.j.: 695/02);
 • provedení Tříkrálové sbírky v obci Týnec a v části obce Vrhaveč, výtěžek sbírky činil 9 560,50 Kč;
 • informace p. Presslové o výkazu knihovny za r. 2002, zápisu kulturní komise z ledna 2003 a pozvánku na Reprezentační ples TJ Sokola – FC Týnec na 18.1.2003;
 • jednání starosty s ředitelem Diecézní charity Plzeň ve věci využití nebytových prostor bývalé školy -–Týnec č.p. 6;
 • dopis Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje – krajského ředitelství (č.j. 3/03).

33/03 Zastupitelstvo obce souhlasilo v r. 2003 i nadále obdarovávat občany – jubilanty.

34/03 Zastupitelstvo pověřilo starostu písemně odpovědět zástupci občanů na žádost o zhotovení zpevněné komunikace na p.p.č. 514/9 v k.ú. Týnec u Janovic n. Úhl. (od č.p. 42 k č.p. 58).

35/03 Na základě § 84, odst. 2, písm. x) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce stanovilo cestovní náhrady členům zastupitelstva poskytovat ve výši a za podmínek stanovenými právními předpisy pro zaměstnance v pracovním poměru podle § 78 zákona o obcích. Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona čís. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů, stanovit na spodní hranici vyhlašované MPSV.

36/03 Na základě § 85 písm. a) zákona čís. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo obce rozhodlo odprodat p. Michaelu Fíkovi z Klatov, Neumannova ul. 557/II. obecní pozemek p.p.č. 46 v k.ú. Horní Lhota o výměře 342 m2 za cenu zjištěnou znaleckým posudkem. Kupující uhradí náklady s tímto spojené, tzn. znalečné a vklad do KN.

37/03 Zastupitelstvo obce dodatečně souhlasilo s podáním žádosti o dotaci pro místní knihovnu podle projektu VISK 3 – na zřízení internetu v místní knihovně.

38/03 Zastupitelstvo souhlasilo vyžádat dotaci z 2. Ročníku Programu podpory stabilizace venkovských oblastí pro r. 2003 od KÚ Plzeňského kraje Plzeň. Dle přiznaných dotací z POV vyžádat dotaci buď na akci opravy autobus. čekáren v obci nebo na rekonstrukci místních komunikací.

39/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • informaci starosty o situaci pronájmu prodejny potravin v Týnci,
 • připomínku p. Čadové k žádosti SDH Horní Lhota o zakoupení pracovních uniforem a informaci o jednání s občany k ustavení osadního výboru v Horní Lhotě;
 • zajištění pokácení dvou lip u budovy býv. školy a před býv. farou – dojedná ing. Pavel Klasna.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ