| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Závěrečný účet obce za r.2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2007

 

(dle § 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

ve znění platných předpisů)


       
V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Finanční rozpočet obce na rok 2007 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Týnec dne 11.12.2006 a v průběhu roku 2007 upraven 7 rozpočtovými opatřeními zastupitelstva obce.


1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2007 v Kč

Rozpočet

Schválený

 

Rozpočtová

opatření

Upravený

Plnění k 31.12.

2007

% plnění k upravenému rozpočtu

Daňové

1 931 000,00

65 840,00

1 996 840,00

2 239 794,48

112,2

Nedaňové

670 000,00

2 000,00

2672 000,00

724 945,32

107,9

Kapitálové

148 500,00

40 000,00

188 500,00

180 438,00

95,7

Přijaté dotace

7 490,00

300 000,00

307 490,00

307 488,00

100,00

Příjmy celkem

2 756 990,00

407 840,00

3 164 830,00

3 452 665,80

109,10

Běžné

2 339 500,00

686 000,00

3 025 500,00

2 615 254,16

86,40

Kapitálové

629 000,00

117 000,00

746 000,00

659 994,23

88,5

Výdaje celkem

2 968 500,00

803 000,00

3 771 500,00

3 275 248,49

86,80

Saldo příjmů a výdajů

- 211 510,00

- 395 160,00

-606 670,00

177 417,31

29,20

Třída 8 – financování

 

 

 

 

 

 Přijaté půjčky a úvěry

0

0

0

0

0

 Splátky úvěrů

0

0

0

0

0

 Fond sociální

0

0

0

0

0

 Prostředky minulých let

 

395 160,00

606 670,00

- 177 417,31

29,20

 Financování celkem

211 510,00

395 160,00

606 670,00

- 177 417,31

29,20

 

 


*) vysvětlivky k přijatým dotacím

Účelový znak (program)

Přijatá dotace v Kč

Čerpáno

Vratky

Účel

Od KÚ PK Plzeň – PSVO 

300 000,00

300 000,00

0

Na opravu místní komunikace Týnec-Vacovy

Od KÚ PK Plzeň

7 490,00

7 490,00

0

Na výkon státní správy

Celkem

307 490,00

307 490,00

0

 

Dotace do rozpočtu obce za rok 2007 činily 307 490,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu r.2007 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány poskytovateli.

 

Financování
Celkově financování v r. 2007 představovalo změnu stavu na bankovních účtech obce  - zvýšení o 156 768,07 Kč, operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů ve výši 52,- Kč.

 

2) stav účelového fondu

Fond rozvoje bydlení – stav k 31.12.2007 – 205 653,05 Kč

Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky z účtu FRB, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle OZV č.1/2000, v roce 2007 byla poskytnuta jedna půjčka občanovi obce celkem ve výši 50 000,- Kč.

 

3) Hospodářskou činnost obec Týnec nemá.

 

4) Obec Týnec nemá zřízeny žádné příspěvkové a ani jiné organizace.

 

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007

Přezkum hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje z oddělení finanční kontroly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání – p. Zoja Šťastná, kontrolor – p. Jitka Chalupová.
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění dne 19. února 2007.

Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Týnec za rok 2007 je přílohou č.1 k závěrečnému účtu.
Součástí účetní závěrky obce jsou výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2 – 12), rozvaha (výkaz 60) a příloha (výkaz 62),které jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Týnci.

Závěrečný účet obce a zprávu o hospodaření obce zpracovala Věra Turečková dne 19.3.2008

Závěrečný účet obce:

Vyvěšen na úřední desce dne : 20.3.2008
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ