| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce 10. 3. 2003

Obec Týnec

11.březen 2003

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 10. 3. 2003 od 19,30 hodin

v Obecním domě v Týnci.

 

 

54/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o investičních a neinvestičních akcích r. 2003 a rozhodlo podat žádost o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje “ Program výstavby technické infrastruktury” (pro 5 bytových jednotek – dotace ve výši 400 tis. Kč) v souvislosti s výstavbou místní komunikace na západním okraji Týnce.

55/03 Zastupitelstvo uložilo starostovi zpracování nového aktualizovaného znění “Programu územního rozvoje obce” v souladu se současnou legislativou a potřebami obce.

56/03 Zastupitelstvo obce uložilo obecnímu úřadu do konce června připravit kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na občana.

57/03 Zastupitelstvo informaci starosty o organizaci setkání rodáků a oslav 100 let trvání SDH vzalo na vědomí.

58/03 Zastupitelstvo zvážilo návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě a termíny k uzavření kupní smlouvy a pověřilo starostu jednat se ZKD o posunutí termínu koupě nemovitosti prodejny potravin Týnec na dobu nejpozději do 30.6.2005. Dále jej pověřilo jednat o výši splátek při podpisu smlouvy a dvou doplatků, do smlouvy o smlouvě budoucí zapracovat provedení nezbytně nutných oprav na objektu prodejny.

59/03 Zastupitelstvo rozhodlo po splacení 60 % půjčky od SFŽP ČR vypovědět část zástavy půjčky a to smlouvu č. 01049511–Z1, lesní pozemky s příslušejícími lesními porosty.

60/03 Zastupitelstvo rozhodlo bezplatně převést pozemky (křižovatka z Týnce na Horní Lhotu) p.p.č. 514/11 v kú. Týnec pod komunikací (stavba v majetku SÚS Klatovy) s tím, že KÚ PK Plzeň uhradí výdaje s tím spojené.

61/03 Zastupitelstvo obce stanovisko stavební komise posoudilo a rozhodlo poskytnout půjčky z FRB obce tak, jak navrhla stavební komise:

- p. Václav HRABÍK, Týnec č.p. 91:

titul 02 - Oprava (obnova) komínu a oplechování

výše půjčky 15 000,- Kč, úrok 6 %, doba splatnosti 3 roky - poskytnout v plné výši.

titul 03 - Oprava (obnova) fasády

výše půjčky 20 000,- Kč, úrok 5 %, doba splatnosti 4 roky - poskytnout v plné výši.

- p. Jaroslava KRAUSOVÁ, Týnec č.p. 93:

titul 03 - Oprava (obnova) fasády

výše půjčky 20 000,- Kč, úrok 5 %, doba splatnosti 4 roky - poskytnout v plné výši.

62/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh stavební komise o doplnění dopravních značek v Týnci a pověřilo starostu jednáním s odborem dopravy o osazení dopravních značek v Týnci.

63/03 Zastupitelstvo projednalo požadavky pro vybavení jednotky SDH obce Týnec a souhlasilo potřebné vybavení zakoupit do výše 10 tis. Kč dle schváleného rozpočtu. Zprávu kontrolního výboru ZO vzalo na vědomí.

64/03 Zastupitelstvo rozhodlo po projednání závad v bytě čís. 2 Týnec č.p. 6 uhradit ze závad oplechování přístřešku nad přístupovými schody, dotěsnění venkovních parapetů a opravit omítky v chodbě za hlavním vchodem do budovy č.p. 6. Ostatní závady odstraní nájemník na vlastní náklady (vyčištění odtokových otvorů v rámech oken, dotěsnění sanitárním silikonem vanu).

65/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • návrh Veřejnoprávní smlouvy na zajištění přestupkové agendy MěÚ Klatovy (č.j. 88/03),
 • Rozhodnutí Ministerstva financí o prominutí odvodu poskytnuté dotace a následného penále neoprávněně použitých prostředků na výstavbu bytu v Týnci č.p. 69 (č.j. 91/03),
 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – zokruhování vodovodu (č.j. 95/03)
 • Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy – splašková kanalizace – kanaliz. řad “E”, “A0-1a”, A3 (č.j. 92/03),
 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na stavbu rekreač. domku, vodovodní a kanalizační přípojky v Týnci (č.j. 94/03),
 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení staveb. úpravy a přístavby Šmoránky (č.j. 96/03),
 • Rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy o povolení změny stavby před jejím dokončením – garáže u č.p. 75 (č.j. 100/03),
 • Rozhodnutí KÚ PK Plzeň ve věci odvolacího řízení ke stavbě RD v Loretě (č.j. 107/03),
 • Rozhodnutí KÚ PK Plzeň ve věci zastavení řízení o povolení výjimky ze zákazu lovu u zvláště chráněného živočicha kormorána velkého (č.j.: 132/03),
 • Metodiku financování obcí pro rok 2003,
 • Informaci o převodu jmění SZP Klatovy a.s. na jediného akcionáře společnost Lubská zemědělská a.s., Klatovy (č.j. 113/03),
 • Pozvánku na 23. sjezd Lhot na Slovensku ve Veľké Lehotě (č.j. 86/03),
 • Žádost FC Sokola Týnec ve věci vybudování obednění a krovu autobusu a jedné střídačky (č.j. 137/03). Zastupitelstvo rozhodlo tuto akci nefinancovat, jelikož v letošním roce s tím nebylo počítáno ve finančním rozpočtu. Je nutno se soustředit na opravu střechy klubovny na hřišti a výhledově i na úpravy celého sportoviště.

66/03 Zastupitelstvo doporučilo zajistit vytěžení polomů z obecních lesů formou samovýroby za úhradu u palivového dřeva za 50 Kč/prm a kulatinu za 1 100-1 400 Kč/prm.

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ