| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Týnec 10.2.2003

Obec Týnec

11. únor 2003

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 10.2.2003 od 19,00 hodin

v Obecním domě v Týnci.

.

40/03 Zastupitelstvo obce na základě § 84, odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, jednomyslně schválilo finanční rozpočet obce Týnec pro r. 2003 s příjmy v částce 3 305 tis. Kč a výdaji v částce 3 300 tis. Kč.

41/03 Zastupitelstvo obce projednalo zajištění požární ochrany v obci a uložilo předsedovi kontrolního výboru p. Ing. K. Kuběnovi a starostovi obce společně s velitelem SDHO p. K. Aškou ml. a preventisty - p. Vl. Rybovou, p. J. Ulrichem provést vnitřní prověrku písemností týkající se požární ochrany v souladu s plnění zákona o PO.

42/03 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 6. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení (dále jen”fond”) s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 5. března 2003 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;

B) do 18,00 hodin 6. března 2003 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení p. Josef STANĚK- předseda, členové – p. František KOREC, p. Josef NOVÝ, p. Jan Paveza, p. Josef TERŠ s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 10. března 2003 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 14. března 2003 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;

E) do 12,00 hodin 31. března 2003 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;

 1. od 1. dubna 2003 do 31. ledna 2004 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).

43/03 K výběrovému řízení žadatelů o půjčky z FRB obce Týnec zastupitelstvo obce schválilo “Podmínky výběrového řízení” navržené obecním úřadem.

44/03 Zastupitelstvo obce uložilo starostovi vypracovat dodatky k uzavřeným osmi smlouvám na půjčky z FRB obce Týnec k článku 8 – smluvní pokuta, ve smyslu § 517 Občanského zákoníku a Nařízení vlády čís. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatků z prodlení podle občanského zákoníku.

45/03 Zastupitelstvo souhlasilo upustit od vypočtených sankčních úroků v říjnu 2002 u p. Nedvíkové Smlouvy č. 2/2000 na půjčku z FRB obce Týnec a uzavřít dohodu o splácení dlužných splátek včetně doplňku splátkového kalendáře (se splátkami prvně za měsíc únor 2003).

46/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • odpověď na žádost občanů o zhotovení zpevněné komunikace v Týnci (č.j. 11/03);
 • výroční zprávu o poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací za r. 2002;
 • sdělení OŽP MěÚ Klatovy ve věci zpracování kalamity v lesích – zveřejněno na úřední desce (č.j. 41/03);
 • oznámení OŽP MěÚ Klatovy o zahájení kolaudačního řízení – prodloužení vodovodu v Týnci (č.j. 39/03) a splaškové kanalizace – kanalizační. řad “E” v Týnci (č.j. 38/03);
 • stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na stavbu RD v místě bývalého RD Týnec č.p. 53 (č.j. 28/03);
 • stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na stavbu Týnec č.p. 68 – kanalizační přípojka (č.j. 40/03);
 • oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení ve věci změny stavby před jejím dokončením - stavba garáž v Týnci u č.p. 75 (č.j. 47/03);
 • zprávu o bezpečností situaci a kriminalitě v obvodu OO Policie ČR Nýrsko za r. 2002 (č.j. 56/03);
 • materiál vydaný ČSÚ – Volby do zastupitelstev obcí okresu Klatovy v r. 2002;
 • nabídku ČČK Klatovy na nákup CD ROMu “Povodně ČR – srpen 2002”.

47/03 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí “Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Týnec za r. 2002” ze dne 4.2.2003.

48/03 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zřízení komise k zajištění oslav 100 let trvání SDH Týnec a setkání rodáků.

49/03 Zastupitelstvo rozhodlo povolit uzavírku silnice ve správě obce pro testovací zkoušku v úseku Luby – Lomec – Loreta dne 13.3.2003 v době od 8,00 do 11,30 hodin s tím, že pořadatel odstraní případné škody a závady na místní komunikaci na vlastní náklady.

50/03 Zastupitelstvo předběžně souhlasilo s odkoupením prodejny potravin v Týnci nejdříve v r. 2004. Pověřilo starostu a místostarostku jednat se ZKD Sušice o kupní ceně, případně o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, ale důsledně vyžadovat provedení oprav na objektu.

51/03 Zastupitelstvo zprávu starosty o jednání s ředitelem Diecézní charity Plzeň Ing. Jiřím Lodrem a ředitelkou Oblastní charity Klatovy p. Malkusovou ve věci pronájmu nebytových prostor bývalé školy vzalo na vědomí a pověřilo ho dalším jednáním.

52/03 Zastupitelstvo vzalo žádost p. Josefa Mrhálka o přijetí do zaměstnání na veřejně prospěšné práce na základě smlouvy obce s Úřadem práce na vědomí s tím, že zatím nebude měnit usnesení čís. 6/2002 z ustavujícího zasedání ZO ze dne 11.11.2002 (ponechat počet zaměstnanců OÚ a organizačních složek v dosavadním stavu).

53/03 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu k odstranění závad v bytě č. 2 Týnec č.p. 6 (p. Rybová, p. Kučera) jednat se stavebním technikem firmy Rubáš a syn Klatovy.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ