| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ZO z 9.zasedání - 13.8.2007

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.8.2007 v Obecním domě v Týnci.

 

84/07   Na základě ustanovení § 55, odst. (2), písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 230/2002 Sb., dnem 26.června 2007 zanikl p. Stanislavu Kuthejlovi mandát člena zastupitelstva obce Týnec.

 

85/07   Pan Petr Weber z Týnce č.p.79 dnem 27.6.2007 nastoupil za člena ZO na základě § 56, odst.(1) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., po uprázdnění mandátu. Podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích § 69 odst. (2) p. Petr Weber složil slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“. Složení slibu ve znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“, potvrdil svým podpisem bez výhrad.

 

86/07   Zastupitelstvo odsouhlasilo návrh starostky funkci 2.místostarosty neobsazovat.

 

87/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o hospodaření s finančními prostředky FRB obce.

 

88/07 Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 15. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení  (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 5. září 2007 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;                             

B) do 18,00 hodin 7. září 2007 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení – předseda p. Petr Bytel, členové – p. Karel Aška, p. František Korec, p. Josef Staněk, p. Josef Terš s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 10. září 2007 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 14. září 2007 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;                                                                                                

E) do 12,00 hodin 30. září 2007 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;       

F) od 1. října 2007 do 31.července 2008 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).              

 

89/07 K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 15. kola výběrového řízení“.

 

90/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci na úseku odpadového hospodářství.

 

91/07 Zastupitelstvo pověřilo starostku dalším jednáním ve věci opravy povrchu komunikací na křižovatce ke hřišti v Týnci a v Horní Lhotě od č.p. 15 k č.p 4.

 

92/07 Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční podíl obce Týnec do 50 tis. Kč na nákup víceúčelové techniky pro údržbu obecních ploch v rámci DSO Střední Pošumaví.

 

93/07 Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí daru na úhradu zpracování PD na opravu týneckého kostela ve výši 50 tis. Kč.

 

94/07 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Informaci o akcích ve dny týnecké pouti;

-         Protokol FÚ v Klatovech ze dne 19.6.2007 o zahájení řízení a provedení kontroly u dvou dotačních titulů z r.2001 a r.2003 (č.j. 144/2007);

-         Sdělení FÚ v Klatovech k převodům sdílených daní do obcí v r.2007 (č.j.: 137/2007);

-         Oznámení o konání junáckého tábora v k.ú. Horní Lhota (č.j.:147/2007)

-         Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy s provedením ohlášené stavby–Loreta RD o 1 b.j. (čj.:138/2007);

-         Souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy s odstraněním stavby – mostní váha JZD Budovatel (č.j.: 146/2007);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení vodoprávního a staveb. řízení –vrtaná studna pro nový RD v Horní Lhotě (č.j.: 143/2007);

-         Povolení MěÚ/OŽP Klatovy k nakládání s vodami – kopaná studna v Týnci č.p. 87 (č.j.: 154/2007);

-         Povolení MěÚ/OŽP Klatovy k nakládání s vodami – vrtaná studna v Rozpáralce E2 (č.j.: 155/2007);

-         Povolení MěÚ/OŽP Klatovy k nakládání s vodami – kopaná studna v Rozpáralce pro E1 a E2 (č.j.: 156/2007);

-         Oznámení MěÚ/OŽP Klatovy o zahájení vodoprávního a pozvánka k ústnímu jednání –vrtaná studna pro Týnec č.p.82 (č.j.: 160/2007);

-         Povolení MěÚ/OŽP Klatovy k nakládání s vodami – kopaná studna v Týnci č.p. 82 (č.j.: 187/2007);

-         Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – nový RD Týnec č.p.127 (č.j.:162/2007);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy se stavbou pergoly – Týnec č.p. 23 (č.j..163/2007);

-         Územní souhlas MěÚ/OVÚR Klatovy se stavbou vodovodní přípojky k RD Týnec č.p.70 (č.j.: 178/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy na odchylný postup při ochraně volně žijících ptáků podle zákona č. 114/1992 Sb., pro ZO Českého svazu ochránců přírody, RC PK Spálené Poříčí (č.j.: 180/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy na odchylný postup při ochraně volně žijících ptáků podle zákona č. 114/1992 Sb., pro Dobrovolný ekologický spolek-ochrana ptactva Plzeň (č.j.: 185/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy- změna povolení k odběru podzemní vody z vrtané studny HV 1 (č.j.: 188/2007);

-         Rozhodnutí MěÚ/OŽP Klatovy- povolení k odběru podzemní vody a stavební povolení pro stavbu vrtaná studna HV 102 (č.j.: 192/2007); 14.8.2007 budou odebrány nové vzorky vody z HV 102 a po rozboru kvality vody požádána KHS Plzeň o souhlas s odběrem vody z tohoto zdroje;

-         Informaci o schůzce DSO Pohoří v Janovicích n.Úhl. ze dne 6.8.2007- zastupitelstvo rozhodlo nevstupovat DSO a MAS Úhlava;

-         Informaci starostky o spotřebě elektr. energie na jednotlivých odběrných místech obce;

-         Zprávu o bezpečnostní situaci a kriminalitě ve služebním obvodu Policie ČR OO Nýrsko za 1.pololetí 2007 (č.j.. 181/2007);

-         Pozvánku na seminář „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v PK“ dne 28.8.2007 – zúčastní se starostka obce.

-         Připomínku p.ing.Kuběny o osvětlení kostela – po provedení oprav bude toho v řešení obce, reflektory budou napojeny na veřejné osvětlení.

-         Připomínku p.ing.Klasny k opravě výtluků na komunikaci v Loretě a připomínku p. Josefa Ulricha k opravě komunikace v Horní Lhotě od č.p. 15 k č.p.4.

-         Připomínku k opravě padající omítky na autobusové zastávce u prodejny potravin.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ