| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Týnec 9.12.2002

Obec Týnec

11. prosinec 2002

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo dne 9.12.2002 od 19,00 hodin

v Obecním domě v Týnci.

 

 

10/02 Na základě § 84, odst. (2), písm. o) zák. 128/2000 Sb., zastupitelstvo obce zvolilo:

 • za členy finančního výboru: p. Ing. Vladimíra Brokeše, p. Oldřicha Nováka, p. Janu Rendlovou a p. Alenu Sedláčkovou;

 • za členy kontrolního výboru: p. Stanislava Kuthejla, p. Libuši Presslovou, p. Vlastu Rybovou a p. Alenu Václavíčkovou.

11/02 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zřízení následujících komisí obce a jmenování předsedů a členů těchto komisí:

 • komise stavební – předseda p. Josef Staněk, členové - p. František Korec, p. Josef Nový, p. Jan Paveza a p. Josef Terš;

 • komise obnovy venkova a životního prostředí – předseda p. Jan Drozda, členové – p. Lenka Ašková, p. Ing. Pavel Klasna, p. Petr Kompert a p. Martina Presslová;

 • komise kulturní, školská, sociální a zdravotní - předsedkyně p. Růžena Presslová, členové – p. Bohumila Borčová, p. Václav Jindra, p. Marie Klemsová, p. Marie Roháčová.

12/02 Na základě vydané organizační směrnice inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků zastupitelstvo obce rozhodlo provést inventarizaci k 31.12.2002.

13/02 Zastupitelstvo obce přehodnotilo a vzalo na vědomí nesplněná usnesení ZO přijatá do konce listopadu 2002. K dalšímu sledování zůstává 12 nesplněných usnesení - čís.: 197/99, 385/00, 468/01, 491/01, 558/02, 591/02, 609/02, 624/02, 645/02, 647/02, 657/02 a 660/02.

14/02 Zastupitelstvo obce zrušilo usnesení čís. 546/01s tím, že tento souhlas bude zaznamenán do evidence bytového hospodářství obce.

15/02 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu společně se stavební komisí připravit návrh na osazení dopravních značek v rámci celé obce.

16/02 Zastupitelstvo obce pověřilo p. Ing. Pavla Klasnu zajistit poražení tří kusů lip v Loretě a jedné lípy v Týnci u býv. školy.

17/02 Zastupitelstvo obce svůj Jednací řád v navrženém znění jednomyslně schválilo.

18/02 Zastupitelstvo obce schválilo obsahový návrh finančního rozpočtu obce na r. 2003 s následujícími prioritami: finanční rozpočet obce na r. 2003 sestavit téměř vyrovnaný,

 • v části příjmů se zaměřit na vlastní příjmy (místní poplatky…), čerpání dotací ze státního rozpočtu, ale i z jiných zdrojů a na prodej stavebních parcel na západním okraji Týnce.
 • v části výdajů kromě běžných výdajů zabezpečit dle možností investiční akce v pořadí: 1. rekonstrukce ČOV, 2. dokončení obnovy dřevěných prvků v loretánské kapli Loreta, 3. oprava nástupního ostrůvku a autobusové čekárny v Týnci, 4. přeložka telefonního kabelu a elektr. kabelů včetně přípojek na hranici staveb. pozemků na západním okraji Týnce, 5. opravy místních komunikací v obci, 7. oprava fasády obecního domu č.p. 69.

 

19/02 Kalendářní plán zasedání na 1. pololetí 2002 byl zastupitelstvem obce přijat v navrženém rozsahu.

20/02 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předání a převzetí funkce starosty.

21/02 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci p. Ing. Pavla Klasny o stavu lesů po vichřici 28.10.2002.

22/02 Zastupitelstvo souhlasilo, že poplatek za připojení objektů Techniky s.r.o. Klatovy na obecní kanalizační řad nebude vyměřen z důvodu spoluúčasti na financování výstavby kanalizačního řadu.

23/02 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

 • vyúčtování nákladů za odvoz komunálních odpadů OHMK Klatovy za r. 2001;

 • informaci o návštěvě pracovníků z Městské knihovny v Klatovech;

 • osvědčení o zápisu Místní knihovny Týnec do evidence knihoven na Ministerstvu kultury ČR;

 • vrácení žádosti od ČSSZ Praha ve věci srážky dluhu ze starobního důchodu (č.j. 672/02);

 • Usnesení Vlády ČR čís. 895 o zajištění přípravy, přijímání a uplatňování technických předpisů a norem ve vztahu k zamezení neopodstatněným technickým překážkám mezinárodního obchodu (č.j. 543/02);

 • odejmutí části přenesené pravomoci stavebního úřadu Obci Týnec v rozsahu ust. § 124 stavebního zákona (č.j. 554/02);

 • informaci KÚ Plzeňského kraje , Odboru dopravy a silničního hospodářství ve věci dopravní obslužnosti v r. 2003 (č.j. 637/02);

 • informaci o novém dotačním programu Ministerstva zemědělství pro poskytování státní pomoci při obnově a zabezpečování území postiženého povodní (č.j. 644/02);

 • zprávu o činnosti Euroregionu Šumava za r. 2001 (č.j. 558/02);

 • přiznání dotace na jednotky SDH ve výši 2 400,- Kč (č.j. 561/02);

 • poskytnutí účelové dotace na úhradu prvotních nákladů vynaložených v souvislosti s prováděním záchranných a likvidačních prací v době povodní pro SDHO Týnec ve výši 1 950 Kč (č.j. 595/02);

 • žádost p. Josefa Baži o přidělení obecního bytu (č.j. 559/02);

 • žádost p. Jiřího Haise o koupi stavební parcely (č.j. 658/02);

 • Rozhodnutí OkÚ/RŽP Klatovy a odvolání proti tomuto rozhodnutí o výjimce ze zákazu z zvláště chráněného druhu živočicha kormorána velkého (č.j. 565/02, 634/02);

 • Rozhodnutí OkÚ/RŽP Klatovy o vypuštění zveře – bažanta obecního do honitby MS Javor (č.j. 586/02);

 • Rozhodnutí OkÚ/RŽP Klatovy k umístění a povolení stavby na p.p.č. 186/4 v k.ú. Týnec – p. Kompertová (č.j. 635/02);

 • Sdělení OkÚ/FR Klatovy o převodu pozemků čís. dle PK 181,182 v k.ú. Horní Lhota do správy Pozemkového fondu ČR (č.j. 633/02);

 • Informaci o situaci v projektu likvidace vyřazených chladících zařízení v Plzeňském kraji (č.j. 566/02);

 • Protokol o provedené dohlídce čerpání finančních prostředků z FRB obce Týnec (č.j. 569/02);

 • oznámení o zahájení staveb. řízení – stavba RD manž. Váňovi (č.j. 576/02);

 • oznámení o zahájení stavebního řízení a stavební povolení na výstavbu kanalizační přípojky Týnec č.p. 68 (č.j. 590/02 a 647/02);

 • výzvu MěÚ/OVÚR Klatovy k doplnění žádosti firmy Technika s.r.o. Klatovy o vydání stavebního povolení a přerušení řízení (č.j. 626/02);

 • stížnosti p. Karla Bečváře z Týnce č.p. 22 z 22.10. a 30.10.2002 ve věci přístupové cesty k jeho nemovitosti (č.j. 560/02, 585/02) – vyřešeno v rámci rekonstrukce místní komunikace;

 • informaci starosty z konference “Program rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje” (č.j. 622/02);

 • pozvánku na seminář Strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (č.j. 643/02);

 • pozvánku na valnou hromadu honebního společenstva Javor (č.j. 646/02);

 • nařízení OkÚ Klatovy o zřízení zvláště chráněného území přírodní památky “Strašínské jeskyně” (č.j. 649/02);

 • žádost Oblastní charity Klatovy o podporu obce při dobročinné akci “Tříkrálové sbírky” v lednu 2003 (č.j. 670/02);

 • změnu kategorie veřejných telefonních stanic v obci (Horní Lhota č.p. 6, Loreta č.p. 2, Týnec č.p. 91) na soukromé telefonní stanice (č.j. 642/02);

 • pozvánku na setkání starostů měst a obcí 11.12.2002 (č.j. 669/02);

 • informaci firmy Invest PROX T.E.C. Praha o technologickém zařízení pro ČOV.

24/02 Zastupitelstvo obce odložilo rozhodnutí o záměru prodeje p.p.č. 46 v k.ú. Horní Lhota, do doby dořešení odkoupení pozemků od soukromých vlastníků p. Fíkem pro stavbu RD v Horní Lhotě.

25/02 Zastupitelstvo obce souhlasilo s poskytnutím příspěvku na oslavy 100 let trvání SDH Týnec ve výši 7000 Kč a uložilo obecnímu úřadu toto zahrnout při zpracování finančního rozpočtu obce na r. 2003.

26/02 Zastupitelstvo obce odložilo rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na nákup 8 pracovních uniforem do doby projednání finančního rozpočtu na r. 2003.

27/02 Zastupitelstvo obce pověřilo starostu řešením připomínek členů ZO:

 • p. Josefa MERTLA, který připomněl nutnost upozornit p. Josefa Červeného z Týnce č.p. 25 na znečisťování místní komunikace blátem a ničení žlabovnic uložených při komunikaci nad ČOV v Týnci, která přilehá ke vjezdu silážní jámy p. Červeného. Dále upozornil na skládku velkých betonových ploten za klubovnou obecního sportoviště a na nutnost opravy střechy klubovny na sportovišti

 • p. Růženy PRESSLOVÉ k postavení vánočního stromu v obci,

 • p. Ing. Pavla KLASNY, který upozornil na poškození místní komunikace u kaple v Loretě, kterou způsobily Městské lesy Klatovy při odvozu vytěženého dřeva z lesa.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ