| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 4. zasedání ZO 12.2.2007

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 12.2.2007 v Obecním domě v Týnci.

 

 

38/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že ze sledovaných 568 přijatých usnesení zastupitelstva zůstává k dalšímu sledování 6 nesplněných usnesení, což činí 1,05 % všech přijatých usnesení zastupitelstva v minulém volebním období 2002-2006.

 

39/07   Zastupitelstvo obce Týnec rozhodlo k realizaci OZV č. 1/2006 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce vyhlásit: 14. výběrové řízení žadatelů o půjčku z Fondu rozvoje bydlení  (dále jen"fond") s těmito lhůtami:

A) do 12,00 hodin 11. dubna 2007 předložení žádostí v kanceláři Obecního úřadu v Týnci na půjčku z fondu na předepsaném tiskopisu včetně potřebných příloh;                               

B) do 18,00 hodin 13. dubna 2007 vyhodnocení podaných žádostí o půjčku z fondu stavební komisí ve složení – předseda p. Petr Bytel, členové – p. Karel Aška, p. František Korec, p. Josef Staněk, p. Josef Terš s konkrétními návrhy (závěrem) pro jednání zastupitelstva obce;

C) po 19,30 hodině 16. dubna 2007 projednání závěrů výběrové komise a rozhodnutí o konečném výběru na zasedání zastupitelstva obce.

D) do 20. dubna 2007 písemné uvědomění žadatelů o půjčku z fondu o řešení jejich žádosti s výzvou vybraným žadatelům, aby se dostavili do kanceláře Obecního úřadu v Týnci k podpisu Smlouvy o půjčku z fondu;                                                                                                

E) do 12,00 hodin 30. dubna 2007 uzavírání smluv o půjčkách z fondu a výzvy Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy, k otevření účtů uživatelů a k převodu určených prostředků z fondu na tyto účty;       

F) od 1. května 2007 do 29.února 2008 (10 měsíců) je maximální doba pro čerpání půjčky v Komerční bance a.s. Praha, pobočka Klatovy (na základě předkládaných faktur).

 

40/07   K výběrovému řízení zastupitelstvo obce schválilo „Podmínky výběrového řízení“ navržené obecním úřadem, které jsou součástí textu „Vyhlášení 14. kola výběrového řízení“.

 

41/07   Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít s Plzeňským krajem se sídlem v Plzni „Dodatek čís.1 k Partnerské smlouvě pro projekt - Internetizace knihoven v Plzeňském kraji“ uzavřené dne 2.5.2005.

 

42/07   Zastupitelstvo rozhodlo uzavřít s Plzeňským krajem se sídlem v Plzni „Smlouvu o výpůjčce“ na bezplatné zapůjčení výpočetní techniky dle přílohy na dobu určitou - 5 let od podpisu smlouvy.

 

43/07   Zastupitelstvo rozhodlo záměr o dalším pronájmu prodejny potravin zveřejnit k nabídkám všem občanům s předložením podnikatelského záměru, s možností úprav objektu apod. při zachování podmínky provozu prodejny potravin s termínem předložení do 11.6.2007.

 

44/07   Zastupitelstvo rozhodlo o přistoupení obce Týnec do „Zájmovém sdružení právnických osob  Střední Pošumaví“.

 

45/07   Zastupitelstvo obce rozhodlo přispět na opravy střechy kostela v Týnci částkou 3 000 Kč.

 

46/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o povoleních k odběru povrchových nebo podzemních vod (zánik platnosti povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31.12. 2001).

 

47/07   Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu termínu výplaty odměn členů zastupitelstva ze čtvrtletního na měsíční.

 

48/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Uzavření dodatku čís. 2 ke smlouvě o uznání dluhu a stanovení splátek dlužné částky k fa čís. 32/2005;

-         Oznámení KÚ/OŽP PK v Plzni o zahájení správního řízení  ve věci vydání závazného stanoviska k lesním hospodářským osnovám pro zařizovací obvod ZO Klatovy-Nýrsko I. (č.j.: 20/2007);

-         Pozvánku na základní odbornou přípravu k prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů, velitelů družstev a strojníků SDH obce – p.Libor Pressl, p.Václav Toman a p.Josef Janda (č.j.: 22/2007);

-         Žádost Diakonie Broumov o uspořádání humanitární sbírky ošacení v Týnci do 13.4.2007 (pí. Václavíčková byla pověřena organizací sbírky);

-         Oznámení Šumavské lesní společnosti, s.r.o. Javorná na Šumavě-ohlášení kácení dřevin v ochranných pásmech elektrických vedení (č.j.:27/2007);

-         Oznámení KÚ/OŽP PK v Plzni o zahájení řízení o povolení výjimky k odchytu a manipulaci s ropuchou obecnou (provádění záchranných transferů ropuch při migraci přes komunikace v okrese KT na předem vytipovaných lokalitách, v místech s největším úhynem ropuch při silničním provozu)- č.j.: 26/2007;

-         Instalaci elektronického zabezpečovacího systému obecního úřadu;

-         Soupis prací nutných pro zajištění pořádku v obci a na obecních zařízeních (zajistí pracovníci p.Korec a p.Knotek, případně další občané).

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ