| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 3.zasedání ZO 22.1.2007

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 22.1.2007 v Obecním domě v Týnci.

 

30/07   Zastupitelstvo projednalo a bez připomínek schválilo provedení inventarizace obecního majetku k 31.12.2006 včetně způsobu likvidace vyřazeného drobného hmotného majetku.

 

31/07   Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předběžné „Vyúčtování hospodaření obce za r. 2006“ a doporučilo zveřejnit jej na úřední desce k připomínkám občanů. Zastupitelstvo bude s konečnou platností schvalovat závěrečný účet obce za r. 2006 po provedení přezkumu hospodaření obce pracovníky KÚ Plzeňského kraje a připomínkách občanů.

 

32/07   Zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo „Jednací řád zastupitelstva obce“ v navrženém znění.

 

33/07   Zastupitelstvo dodatečně schválilo uzavření darovací smlouvy s K&H Kinetic, a.s., o poskytnutí daru ve výši 15 tis. Kč na zajištění pravidelné údržby a opravy obecního sportoviště. Současně zastupitelstvo poskytnutí daru schválilo jako rozpočtovou změnu v příjmové části.

 

34/07   Zastupitelstvo rozhodlo zadat instalaci elektronického zabezpečovacího systému (EZS) obecního úřadu firmě  Tios plus spol. s. r.o.Domažlice dle cenové nabídky, současně zastupitelstvo schválilo tento investiční výdaj jako rozpočtovou změnu ve výši 18,50 tis. Kč.

 

35/07   Zastupitelstvo odsouhlasilo provedení rekonstrukce napojení vrtu HV2 do čerpací stanice – nové vodovodní potrubí, nové elektrické vedení vč. rekontrukce rozvaděče a celonerezové čerpadlo do vrtu v částce 167 tis. Kč, současně zastupitelstvo schválilo tento investiční výdaj jako rozpočtovou změnu ve výši 167 tis. Kč.

 

36/07   Zastupitelstvo rozhodlo vyžádat dotace na PD splaškové kanalizace a opravu místní komunikace do Vacov.

 

37/07   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Výtěžek Tříkrálové sbírky 2007 ve výši 13 244,50 Kč (v Týnci, Horní Lhotě, Malé Vísce a Vrhavči) a poděkování mladým hasičům za její provedení;

-         Kladné stanovisko Policie ČR, DI Klatovy k osazení dopravních značek – začátek a konec Loreta (č.j. 572/2006);

-         Žádost SHČMS – okresu Klatovy o příspěvek do tomboly na VII.okresní hasičský ples – ZO neschválilo poskytnutí příspěvku;

-         Informaci starostky ze setkání starostů dne 18.1.2007 v Klatovech;

-         Informaci o pověření firmy Art Kodiak s.r.o. „Stavebně historickým průzkumem kostela v Týnci“,

-         Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na kanalizační přípojku Týnec č.p. 105 (č.j. 5/2007);

-         Zahájení zjišťovacího řízení OŽP KÚ PK v Plzni k záměru zařazenému v kategorii II – vrtaná studna Horní Lhota.p.č. 44/2 pro zásobování RD vodou (čj.: 12/2007);

-         Kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy na stavbu RD Týnec č.p. 121 (č.j.: 579/2006);

-         Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav- výměna oken RD Týnec č.p. 19 (č.j. 581/2006);

-         Informaci o spolupráci s firmou ZSS a.s., Plzeň ohledně tříděného odpadu;

-         Pozvánku SDH Týnec na hasičský bál s maškarama v sobotu 10.2.2007 v Týnci;

-         Informaci o činnosti místní knihovny v Týnci v r.2006;

-         P. Stanislav Kuthejl požádal o provedení výřezu dřevin pracovníky obce u čerpací stanice,  vodojemu, ČOV – ořezání smrků zasahující do oplocení, výřez souší smrku nad prodejnou; a o nákup drobného štěrku do Horní Lhoty,

-         P. Libor Pressl požádal o proškolení p. Karla Ašky k získání profesního průkazu k řízení Avie SDHO (odsouhlaseno - objedná sám);

-         P. Libor Pressl informoval o záměru zlikvidovat přístřešek z autobusu na fotbalovém hřišti a nově postavit dřevěný přístřešek na prodej občerstvení při fotbalových utkáních.

-         Pí. Vendula Čadová upozornila na dlouhodobě odstavený osobní automobil v Horní Lhotě u č.p. 6 (bude upozorněna majitelka).

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ