| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 2.zasedání ZO ze dne 11.12.2006

Usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.12.2006 v Obecním domě v Týnci.

 

22/06   Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2, písm.b) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jednomyslně schválilo schodkový finanční rozpočet obce Týnec na r. 2007 s příjmy v částce 2 756,99 tis. Kč a výdaji ve výši 2 968,50 Kč. Schodek ve výši 211,51 tis. Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let.

 

23/06   Kalendářní plán zasedání ZO na 1. pololetí 2007 byl zastupitelstvem  obce přijat v navrženém rozsahu.

 

24/06   Zastupitelstvo vzalo na vědomí zhodnocení investičních a neinvestičních akcí r. 2006 bez připomínek.

 

25/06   Z důvodu navýšení ceny za uložení směsného komunálního odpadu na skládce zastupitelstvo rozhodlo zvýšit ceny poplatků za odvoz TDO u občanů v Loretě a Rozpáralce – u trvale bydlících na 900 Kč za rok a u chatařů a chalupářů na 450 Kč za rok. 

 

26/06   Zastupitelstvo odsouhlasilo prodloužení nájemních smluv do 31.12.2007 na nebytové prostory v Týnci č.p. 12-bývalá fara pro p. Jiřího Dvořáka a p. Josefa Mrhálka.

 

27/06   Zastupitelstvo obce rozhodlo o přesunu dlouhodobých rezervních ploch k zástavbě v části Loreta do aktivních ploch k zastavění RD (část p.p.č. 186/5, 186/7 a 186/8 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.).

 

28/06   Zastupitestvo rozhodlo i nadále pokračovat v poskytování dárkových balení občanům jubilantům k 60., 65., 70., 75., 80., 85., 90., 95. … narozeninám v hodnotě 150 Kč na jednoho občana.

 

29/06   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Pozvánku na schůzku Pohoří z.s.p.o. v úterý 12.12.2006 ve 14,00 hod. na MěÚ Janovice n.Ú (č.j. 530/2006);

-         Připomínku k poškození zátěžového přejezdu chodníku u č.p. 101na záp. okraji Týnce (oprava v záruční lhůtě);

-         Předběžné projednání posypu místních komunikací v Týnci se Statkem Beňovy;

-         Uzavření kupní smlouvy na vybudovanou dešťovou kanalizaci dle usn.č. 566/06 (čj.: 543/2006);

-         Zápis z technologického servisu ČOV Týnec za 3.Q 2006 (529/2006);

-         Usnesení MěÚ/OVÚR Klatovy na zastavení stav. řízení ve věci žádosti o staveb. povolení kanalizační přípojka Týnec E9 (č.j. 561/2006);

-         Usnesení MěÚ/OVÚR Klatovy na zastavení stav. řízení ve věci žádosti o staveb. povolení kanalizační přípojka Týnec č.p.50 (č.j. 560/2006);

-         Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – RD Týnec budoucí č.p.121 (č.j. 528/2006);

-         Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení – kanalizační přípojka Týnec č.p. 105 (č.j. 545/2006);

-         Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – kanalizační přípojka Týnec č.p. 46  a kolaudační rozhodnutí (č.j.: 546 a 562/2006);

-         Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – RD o 1 b.j. vč. přípojek a kolaudační rozhodnutí - Týnec č.p. 53 (515 a 559/2006);

-         kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy – přístřešek na auto a zpevněná plocha u Týnec č.p. 84 (č.j.: 541/2006);

-         odpověď p.Karlu Burianovi z Prahy ve věci hrobového místa po paní M. Zoufalé;

-         připomínku p. St. Kuthejla k světlům na vánočním stromu v obci z hlediska úspory, bude zakoupen řetěz s malými elektr. svíčkami. 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ