| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Turistická oblast Pošumaví
Turistická oblast POŠUMAVÍ

Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení ze 2.zasedání ZO ze dne 11.12.2006

Usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 11.12.2006 v Obecním domě v Týnci.

 

22/06   Zastupitelstvo na základě § 84, odst.2, písm.b) zák. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění jednomyslně schválilo schodkový finanční rozpočet obce Týnec na r. 2007 s příjmy v částce 2 756,99 tis. Kč a výdaji ve výši 2 968,50 Kč. Schodek ve výši 211,51 tis. Kč bude hrazen finančními prostředky z minulých let.

 

23/06   Kalendářní plán zasedání ZO na 1. pololetí 2007 byl zastupitelstvem  obce přijat v navrženém rozsahu.

 

24/06   Zastupitelstvo vzalo na vědomí zhodnocení investičních a neinvestičních akcí r. 2006 bez připomínek.

 

25/06   Z důvodu navýšení ceny za uložení směsného komunálního odpadu na skládce zastupitelstvo rozhodlo zvýšit ceny poplatků za odvoz TDO u občanů v Loretě a Rozpáralce – u trvale bydlících na 900 Kč za rok a u chatařů a chalupářů na 450 Kč za rok. 

 

26/06   Zastupitelstvo odsouhlasilo prodloužení nájemních smluv do 31.12.2007 na nebytové prostory v Týnci č.p. 12-bývalá fara pro p. Jiřího Dvořáka a p. Josefa Mrhálka.

 

27/06   Zastupitelstvo obce rozhodlo o přesunu dlouhodobých rezervních ploch k zástavbě v části Loreta do aktivních ploch k zastavění RD (část p.p.č. 186/5, 186/7 a 186/8 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl.).

 

28/06   Zastupitestvo rozhodlo i nadále pokračovat v poskytování dárkových balení občanům jubilantům k 60., 65., 70., 75., 80., 85., 90., 95. … narozeninám v hodnotě 150 Kč na jednoho občana.

 

29/06   Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

-         Pozvánku na schůzku Pohoří z.s.p.o. v úterý 12.12.2006 ve 14,00 hod. na MěÚ Janovice n.Ú (č.j. 530/2006);

-         Připomínku k poškození zátěžového přejezdu chodníku u č.p. 101na záp. okraji Týnce (oprava v záruční lhůtě);

-         Předběžné projednání posypu místních komunikací v Týnci se Statkem Beňovy;

-         Uzavření kupní smlouvy na vybudovanou dešťovou kanalizaci dle usn.č. 566/06 (čj.: 543/2006);

-         Zápis z technologického servisu ČOV Týnec za 3.Q 2006 (529/2006);

-         Usnesení MěÚ/OVÚR Klatovy na zastavení stav. řízení ve věci žádosti o staveb. povolení kanalizační přípojka Týnec E9 (č.j. 561/2006);

-         Usnesení MěÚ/OVÚR Klatovy na zastavení stav. řízení ve věci žádosti o staveb. povolení kanalizační přípojka Týnec č.p.50 (č.j. 560/2006);

-         Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – RD Týnec budoucí č.p.121 (č.j. 528/2006);

-         Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení stavebního řízení – kanalizační přípojka Týnec č.p. 105 (č.j. 545/2006);

-         Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – kanalizační přípojka Týnec č.p. 46  a kolaudační rozhodnutí (č.j.: 546 a 562/2006);

-         Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – RD o 1 b.j. vč. přípojek a kolaudační rozhodnutí - Týnec č.p. 53 (515 a 559/2006);

-         kolaudační rozhodnutí MěÚ/OVÚR Klatovy – přístřešek na auto a zpevněná plocha u Týnec č.p. 84 (č.j.: 541/2006);

-         odpověď p.Karlu Burianovi z Prahy ve věci hrobového místa po paní M. Zoufalé;

-         připomínku p. St. Kuthejla k světlům na vánočním stromu v obci z hlediska úspory, bude zakoupen řetěz s malými elektr. svíčkami. 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ