| OBEC TÝNEC

Obecní úřad

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce 13.11.2006

Obec Týnec

14.11.2006

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Týnec,

které se konalo 13.11.2006 v Obecním domě v Týnci.

12/06 Na základě vydaného “Opatření k provedení inventarizace majetku k 31.12.2006” zastupitelstvo uložilo provést inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků k 31.12.200 s následujícím složením hlavní inventarizační komise: Alena Václavíčková-předseda, ing. Pavel Klasna-člen, Věra Nováková-člen.

13/06 Zastupitelstvo rozhodlo vyčkat na písemné stanovisko právního zástupce obce p. JUDr. Josefa Kubíka a po té odpovědět p. Karlu Burianovi, že jeho požadavky obec neakceptuje. V případě, že stanovisko obce pro p. Karla Buriana nebude přijatelné má možnost obrátit se na soud.

14/06 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí předání a převzetí funkce starosty obce Týnec.

15/06 Na základě zákona o obcích (§ 104) zastupitelstvo určilo jako statutárního zástupce starostky pí. Alenu Václavíčkovou – l. místostarostu obce.

16/06 Na základě § 84 odst. (2), písm. o) zákona o obcích v platném znění, zastupitelstvo zvolilo:

 • Za členy finančního výboru - p.ing. Zdeňka Klemsu, p. Oldřicha Nováka, pí. Janu Rendlovou, p. ing. Miroslava Smolíka.
 • Za členy kontrolního výboru – pí. Petru Benešovou, p. Luboše Brejchu, pí. Vlastu Kučerovou, pí. Věru Novákovou.

17/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí zřízení komisí obce, jmenování předsedů a členů těchto komisí:

 • Komise kulturní, školská, sociální a zdravotní – předseda – p. Libor Pressl, členové – p.ing. Vladimír Brokeš, pí. Marie Klemsová, pí. Marie Roháčová.
 • Komise stavební – předseda p. Petr Bytel, členové – p. Karel Aška, p. František Korec, p. Josef Staněk, p. Josef Terš.
 • Komise životního prostředí a obnovy venkova – předseda p. Josef Ulrich, členové – p. Josef Nový, p. Petr Pelnář, pí. Martina Presslová, p. Petr Weber.

18/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starostky k přípravám finančního rozpočtu obce na r.2007 a další návrhy z řad členů ZO:

 • Zařadit nutnou výměnu šoupat na obecním vodovodu na r.2007;
 • Zpracovat PD na prodloužení splaškové a dešťové kanalizace směrem do východní části obce firmou ŠVAK a.s. Klatovy,
 • Zpracovat PD na rekonstrukci dešťové kanalizace ve spodní části Týnce,
 • Opravit místní komunikaci na Vacovy (zajistit s pomocí dotace);
 • Uvažovat o možnosti koupě zahradního traktůrku s přívěsem pro zajištění údržby obecních ploch;
 • Řešení kvality přenosu ústředny místního rozhlasu při pravidelných hlášeních.

19/06 Zastupitelstvo zamítlo žádost p. Ivety Chorinové na vykoupení pozemku p.p.č. 197/16 v k.ú. Týnec u Janovic n.Úhl. o výměře 293 m2 obcí za účelem zřízení přístupové místní komunikace ke stavebním parcelám v Loretě z důvodu, že přístup k pozemkům (v současné době ve vlastnictví rodiny Kolowrat – Krakovských) si budou muset odkoupit budoucí vlastníci stavebních pozemků.

20/06 Zastupitelstvo pověřilo starostku obce jednáním ve věci o umístění dopravní značky pro označení začátku a konce obce “LORETA”.

21/06 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Poskytnutou dotaci na zajištění voleb do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu ČR ve výši 30 tis. Kč;
 • Sdělení Finančního úřadu v Klatovech k převodům sdílených daní do obcí v r.2006 (č.j. 487/2006);
 • Rozhodnutí ČIŽP , odd. ochrany vod, OI Plzeň na zálohový výměr poplatku za odběr podzemní vody pro r.2007 (č.j.: 480/2006);
 • Pozvánku SDH Týnec na výroční vlanou hromadu 18.11.2006 v pohostinství U Malátů v Týnci;
 • Nové letáky k projektu Komunitní plánování sociálních služeb – budou k dispozici na OÚ, v místní knihovně, prodejně, roznos seniorům v Horní Lhotě a Loretě;
 • Obchodní nabídky od firem Obecní služba a Security Investment s.r.o. na střežení obec. objektů a další služby pro obec – zatím neuzavírat dohody;
 • Oznámení MěÚ/OVÚR Klatovy o zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání – přístřešek na auto a zpevněná plocha Týnec č.p. 84 (č.j.: 4/86/2006);
 • Veřejnou vyhlášku MěÚ/OVÚR Klatovy stavební povolení “Týnec, rozšíření veřejného osvětlení” (č.j.: 497/2006);
 • Sdělení MěÚ/OVÚR Klatovy k ohlášení stavebních úprav Týnec č.p. 2-tzv. starý zámek (č.j.: 496/2006);
 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na stavbu RD v Týnci p.p.č. 433/29 vč.přípojek se samostatně stojící garáží (č.j.: 495/2006);
 • Stavební povolení MěÚ/OVÚR Klatovy na stavbu “Horní Lhota,p.45-TS, kNN” (č.j.: 495/2006);
 • Připomínku p. ing.P.Klasny k výspravě místní komunikace v Loretě speciální hmotou – bude provedena v nejbližší době;
 • Informaci o plánované schůzce se zástupcem firmy GITI a.s. Praha (pověření od Telefónica O2) v úterý 14.11.2006 k řešení připojení vysokorychlostního internetu do místní knihovny pomocí satelitního přístroje.
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obec Týnec | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ